Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Ako vybaviť

Z pohodlia domova

Možnosť vybaviť niektoré najčastejšie využívané služby bez nutnosti navštíviť úrad!

Informácia

o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku.

podľa § 2 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín
v znení neskorších predpisov

Názov orgánu verejnej správy: Obec Svodín

Miesto pôsobenia: Hlavná 1, 943 54 Svodín, SR

JAZYK MENŠINY, ktorý občania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu používať v úradnom styku pred týmto orgánom: 

  • maďarský jazyk

PRÁVA OBČANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÝ JE OSOBOU PATRIACOU K NÁRODNOSTNEJ MENŠINE: 

  • Právo vo vzťahu k Obci Svodín komunikovať v ústnom a písomnom styku vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny.
  • Právo na odpoveď orgánu verejnej správy na podanie napísané v jazyku menšiny aj v jazyku menšiny, vrátane práva požiadať o vydanie rozhodnutia v správnom konaní aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012) a právo požiadať o vydanie dvojjazyčného rodného listu,*) sobášneho listu,*) úmrtného listu,*) povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia (na ostatné verejné listiny sa toto právo nevzťahuje) aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku.
  • Právo požiadať o poskytnutie dvojjazyčného úradného formulára, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).
  • Na vybavovanie vecí v jazyku menšiny sa vzťahujú rovnaké lehoty ako na vybavovanie vecí v štátnom jazyku.

POVINNOSTI ORGÁNU VEREJNEJ SPRÁVY: 

  • Obec Svodín poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Odpoveď orgánu verejnej správy, ktorá je verejnou listinou, sa vydáva okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny len vtedy, ak ide o povolenie, oprávnenie, potvrdenie, vyjadrenie a vyhlásenie.
  • Rozhodnutie Obce Svodín v správnom konaní sa v prípade, ak sa konanie začalo podaním v jazyku menšiny alebo na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny (od 1. júla 2012). V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.
  • Rodný list*), sobášny list*), úmrtný list*), povolenia, oprávnenia, potvrdenia, vyjadrenia a vyhlásenia sa na požiadanie vydávajú dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text verejnej listiny v štátnom jazyku (od 1. júla 2012).
  • Obec Svodín poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku menšiny (od 1. júla 2012).

Ak občanovi Slovenskej republiky boli porušené jeho práva používať jazyk menšiny v ústnom a písomnom styku (§ 7b zákona), môže túto skutočnosť oznámiť sekcii národnostných menšín Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá začne vo veci správne konanie.

Vysvetlivky:

*) Informáciu o vydávaní dvojjazyčného rodného listu, sobášneho listu a úmrtného listu uvádza len príslušný orgán verejnej správy oprávnený vydávať rodný list, sobášny list a úmrtný list.

Elektronické služby

Prostredníctvom elektronických služieb sprístupňuje Obec Svodín služby poskytované občanom a podnikateľom aj prostredníctvom verejného internetu. Cieľom elektronizácie služieb je zlepšiť dostupnosť poskytovaných úradných úkonov, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a zlepšiť procesy pri poskytovaní služieb.

Na odoslanie podania je potrebné, aby osoba vytvárajúca podanie bola majiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID karty), mala aktivovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) a vlastnila čítačku čipových kariet.

 

Pre prihlásenie a podpísanie vytvoreného podania je potrebné mať nainštalované príslušné aplikácie a ovládače. Pre ich výber s ohľadom na používaný operačný systém postupujte podľa krokov uvedených na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

V krokoch 1 a 2 nainštalujte ovládač na čítačku čipových kariet a aplikáciu na prihlásenie (eID klient).

Prostredníctvom uvedených aplikácií a čítačky čipových kariet s vloženou eID kartou sa realizuje prihlásenie používateľa a overenie jeho identity cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).

V prípade, že chcete podanie a/alebo prílohy k podaniu podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP), je potrebné inštalovať aplikáciu D.Launcher. Pokiaľ nemáte na počítači inštalovaný java runtime (kontrola je možná cez stránku https://www.java.com/verify/), je potrebné nainštalovať aplikácie D.Signer/XAdES a zároveň D.Signer Tools (min. verzia 4), ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie v kroku 3. pri platforme .NET. Pre internetové prehliadače nie sú vyžadované ďalšie zásuvné moduly (plugin-y).

Rovnako je nutné, aby osoba podávajúca podanie mala svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, pretože orgán verejnej moci Vám rozhodnutie môže doručiť len do aktivovanej schránky. Návod, ako si elektronickú schránku aktivovať, nájdete na portáli v sekcii Návody a postupy na adrese https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr.

V prípade, že sa neviete prihlásiť z rôznych dôvodov, postupujte, prosím, podľa inštrukcií v sekcii Pomoc na webovej adrese https://www.slovensko.sk/sk/pomoc.

Materská škola – Óvoda, Horná mlynská 4, Svodín

Základná škola, Školská 2, Svodín

Základná škola Lajosa Csongrádyho s vyučovacím jazykom maďarským – Csongrády Lajos Alapiskola, Školská 1, Svodín – Szőgyén

Transparentná obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2