Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Žiadosť o poskytnutie informácií

Žiadosť o poskytnutie informácií

Informácie, v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré má obec k dispozícii môžu fyzické a právnické osoby získať na Obecnom úrade vo Svodíne počas úradných hodín a na internetovej adrese Obce Svodín. Ďalšími možnosťami získania informácií sú – úradná tabuľa Obecného úradu a mesačník Veľká Dobra.

Poskytovanie informácií na žiadosť je poskytnutie každej inej informácie, ktorú má Obec Svodín k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré sa zverejňujú povinne a jej poskytnutie nie je obmedzené zákonom v súlade s § 8 až 12 citovaného zákona.

Informácie sú poskytované na základe žiadosti podanej:

 • ústne
 • písomne (osobne do podateľne OcÚ, poštou)
 • faxom
 • elektronickou poštou
 • telefonicky

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená Obci Svodín ako povinnej osobe. Príjemca na žiadosť písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.

Náležitosti žiadosti

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Odloženie žiadosti

Príjemca žiadosti posúdi, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti. Ak žiadosť tieto náležitosti nemá, príjemca bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Žiadateľa tiež poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť (ktorá z náležitostí chýba, spôsob doplnenia, atď.). Ak žiadateľ ani na základe výzvy žiadosť nedoplní a informácie nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, príjemca žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa rozhodnutie nevydáva.

Ústne žiadosti

Ústne žiadosti vybavuje každý útvar v súlade s náplňou činnosti útvaru a organizačným poriadkom OcÚ. Ak nemá príslušný útvar ako príjemca ústnej žiadosti požadovanú informáciu k dispozícii, odkáže žiadateľa na vecne príslušný útvar.
V prípade, že útvarom poskytnutá ústna informácia žiadateľovi nepostačuje, odporučí mu príslušný útvar podanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácie.

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Príslušný útvar poskytne všetky informácie, ktoré možno poskytnúť, po vylúčení informácií podľa § 8 až 12 cit. zákona.

Informácie sa sprístupňujú najmä:

 • ústne
 • nahliadnutím do spisu vrátane možností vyhotoviť si odpis alebo výpis
 • odkopírovaním informácie na technický nosič dát
 • faxom
 • poštou
 • elektronickou poštou

Ak nemožno informáciu sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne príslušný útvar so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
Príslušný útvar umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo správ a z dokumentácie. Robí pritom opatrenia, aby nebolo porušené obmedzenie prístupu k informáciám (§ 8 – 12 zákona).

Lehoty na vybavenie žiadosti

Informácia sa sprístupní bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 dní z nasledovných závažných dôvodov:

– vyhľadávanie a zber požadovaných údajov na iných miestach mimo budovy úradu
– vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných sprístupneniu v jednej žiadosti
– preukázateľné a technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty

Príslušný útvar oznámi žiadateľovi bezodkladne najneskôr pred uplynutím lehoty, predĺženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Ak je predmetom žiadosti zistenie informácií, ktoré už boli zverejnené, môže príslušný útvar bez zbytočného odkladu najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti oznámiť žiadateľovi údaje, umožňujúce vyhľadanie a zistenie zverejnenej informácie.

Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, príslušný útvar mu ich sprístupní. V tomto prípade začína lehota na sprístupnenie informácie plynúť dňom, keď žiadosť oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.

Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia

Pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie informácie môžu nastať 3 situácie:

a. Ak sa žiadateľovi požadované informácie poskytnú v stanovenom rozsahu a stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, urobí príslušný útvar rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

b. Ak sa žiadateľovi nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom príslušný útvar v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

c. Ak nebola v lehote na vybavenie žiadosti informácia poskytnutá, ani nebolo vydané rozhodnutie a ani nebola informácia sprístupnená, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté poskytnutie informácie. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje 3. deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva Obci Svodín ako povinnej osobe. O odvolaní rozhoduje starosta obce.

Po obdržaní odvolania príjemca bezodkladne toto doručí príslušnému útvaru, ktorý ho po zosumarizovaní podkladov potrebných pre posúdenie odvolania spolu s návrhom na rozhodnutie o odvolaní predloží do 10 dní starostovi obce na rozhodnutie.

Starosta obce rozhodne o odvolaní do 15 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku).

Úhrada nákladov za poskytnutie informácie

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov.

Obecný úrad

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30