Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Informačné služby

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Svodín v súlade s VZN obce Svodín č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení č. 4/2015 zaviedlo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Správca dane Obec Svodín stanovuje sadzbu poplatku:

 • 0,0475 eur za osobu a kalendárny deň pre tých, ktorí nie sú zapojení do množstvového zberu komunálnych odpadov
 • 0,0160 eur za 1 liter komunálnych odpadov pre tých, ktorí majú zavedený množstvový zber komunálnych odpadov
 • 0,0475 eur za 1 kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín

Správca dane na základe žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže, na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Svodín. Takýmito podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne a nespochybniteľne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Svodín, ako:

 • pracovná zmluva alebo potvrdenie zamestnávateľa /pracovnej agentúry/ o výkone práce v zahraničí alebo mimo obce v priebehu zdaňovacieho obdobia spolu s potvrdením zamestnávateľa o počte odpracovaných dní v zdaňovacom období a potvrdením o ubytovaní v mieste výkonu práce, alebo
 • potvrdenie o štúdiu mimo obce spojené s ubytovaním a s potvrdením ubytovacieho zariadenia alebo prenajímateľa o období úhrady poplatku za ubytovanie, resp. prenájom, alebo
 • potvrdenie o počte dní, resp. obdobia pobytu mimo obce z dôvodu výkonu humanitárnej alebo pastoračnej činnosti, pobytu vo väzenskom zariadení a pod.
 • pri prechodnom pobyte poplatníka v inej obci je dokladom potvrdenie obce o prechodnom pobyte, potvrdenie o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa poplatník zdržiaval v obci prechodného pobytu, a potvrdenie o zaplatení poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie.

 ZÁKONNÁ LEHOTA

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 KONTAKTY A INFORMÁCIE

Referent daní a poplatkov – telefónny kontakt: +421(0)36/75 66 003, email: dane@svodin.sk

Kancelária prvého kontaktu – telefónny kontakt: +421(0)36/75 66 001, email: kontakt@svodin.sk

 LEGISLATÍVA

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VZN obce Svodín č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 4/2015

 SÚVISIACE SLUŽBY

Oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 ĎALŠIE ODKAZY

VZN obce Svodín

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platia na základe rozhodnutia:

 • v hotovosti do pokladne Obce Svodín na Obecnom úrade Svodín,
 • vkladom v hotovosti na účet Obce Svodín,
 • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet Obce Svodín.

 

Platba v hotovosti do pokladne Obce Svodín na Obecnom úrade Svodín

 • Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola poplatníkovi vyrubená alebo uložená poplatková povinnosť.

 

Platba v hotovosti v banke na účet obce alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet Obce Svodín vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet Obce Svodín vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

 

KONTAKTY A INFORMÁCIE

Referent daní a poplatkov – telefónny kontakt: +421(0)36/75 66 003, email: dane@svodin.sk

Kancelária prvého kontaktu – telefónny kontakt: +421(0)36/75 66 001, email: kontakt@svodin.sk

 

LEGISLATÍVA

 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • VZN obce Svodín č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 4/2015

 

SÚVISIACE SLUŽBY

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

 

ĎALŠIE ODKAZY

VZN obce Svodín

Transparentná obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4