Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva pre územie obce Svodín tento

ŠTATÚT OBCE SVODÍN

ČASŤ PRVÁ

OBEC

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Štatút obce Svodín upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.

2. Štatút obce Svodín je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

1. Obec Svodín je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky, združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

2. Územie obce Svodín je územný celok, ktorý tvoria dve katastrálne územia, a to: Maďarský Svodín a Nemecký Svodín.

3. Obec Svodín je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Svodín hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Svodín môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

4. Obec Svodín má právo na vlastné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1. Obyvateľom obce Svodín je osoba, ktorá má na území obce Svodín (ďalej len „obec“) trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok, alebo platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

6. Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 4

Samospráva obce

a. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce.

b. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone o obecnom zriadení, najmä v § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

c. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

d. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom

e. orgánov obce,

f. miestnym referendom,

g. zhromaždením obyvateľov obce.

h. Okrem foriem uvedených v odseku 4 tohto ustanovenia môže obec využívať pri výkone samosprávy i iné vhodné nástroje, napr. informatívne stretnutia, besedy a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

i. Na plnenie úloh samosprávy obce alebo, ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

j. Nariadenia obce pri výkone samosprávy nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

k. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

l. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní, ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon o obecnom zriadení, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Svodíne.

ČASŤ DRUHÁ

MAJETOK OBCE SVODÍN

§ 5

Majetok obce

a. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

b. Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

c. Majetok obce využíva obec najmä

 • na verejné účely,
 • na výkon samosprávy obce,
 • na podnikateľskú činnosť.

d. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak. V prípade dovoleného darovania je obec povinná dohodnúť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec (napr. doložky o práve žiadať vrátenie daru za rovnakých podmienok ako vec bola odovzdaná, alebo o možnosti podieľania sa na správe alebo činnosti subjektov, ktorým bol majetok obce darovaný a pod).

e. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí. Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

f. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

g. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

h. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a na svoju zodpovednosť, pokiaľ osobitné právne predpisy neustanovujú inak.

§ 6

a. Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo majetkom štátu, ktorý bol obci zverený, sú povinné hospodáriť s ním v prospech rozvoja obce a jej občanov.

b. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovávať.

c. Orgány obce a organizácie, ktoré nakladajú s majetkom obce, sú povinné tento majetok najmä

 • udržiavať a užívať,
 • viesť v účtovníctve podľa osobitného predpisu,
 • chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
 • chrániť využitím všetkých právnych prostriedkov, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

d. V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

§ 7

a. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov. Obecné zastupiteľstvo je oprávnené takisto zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

b. Podrobný postup zriaďovania, zrušovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj zakladania a zrušovania obchodných spoločností a iných právnických osôb a vymedzenie rozsahu ich činnosti, práv a povinností, môže upraviť obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

c. Obec zakladá alebo zriaďuje právnické osoby s majetkovou účasťou obce v súlade s platnou právnou úpravou. Musí pritom dbať na to, aby činnosť takýchto subjektov zahŕňala aj činnosti samosprávneho charakteru a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

a. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Svodín“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení.

b. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce upravujú a vymedzujú najmä

 • práva a povinnosti organizácií, ktoré obec zriadila, pri správe majetku obce,
 • podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila,
 • postup prenechávania majetku do užívania,
 • nakladanie s cennými papiermi,
 • ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
 • spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom,
 • podmienky pre trvalé alebo dočasné upustenie od vymáhania majetkových práv obce.

ČASŤ TRETIA

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE SVODÍN

§ 9

Financovanie

a. Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

b. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, mestami, so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

c. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy“), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania a zo združených prostriedkov.

e. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

f. Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

§ 10

Rozpočet

a. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom vo Svodíne. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu obce, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

b. Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení platia rovnako, v súlade s § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

c. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

d. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu; nedaňové príjmy z vlastníctva majetku obce a z prevodov vlastníctva majetku obce; príjmy z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa osobitného zákona; úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce; sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou; dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce; podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu; dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov; ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnuté obci v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok; účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce poskytnuté obci na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov; prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel; a iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

e. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou; výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov; výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh; záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi a podľa osobitných predpisov; záväzky vzniknuté v rámci spolupráce s inými obcami alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti; výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce; úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí; výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a výdavky na úhradu výnosov z nich; a iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

f. Prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

g. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce, obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení.

h. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

§ 11

Rozpočtové provizórium

a. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom.

b. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

c. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Svodín“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

ČASŤ ŠTVRTÁ

ORGÁNY OBCE SVODÍN

§ 12

Základné ustanovenia

a. Orgánmi obce Svodín sú:

 • obecné zastupiteľstvo,
 • starosta obce.

b. Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. Týmito orgánmi sú najmä:

 • komisie obecného zastupiteľstva.

c. Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon, napr. obecnú políciu a dobrovoľný hasičský zbor.

d. Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo v súlade s § 18 zákona o obecnom zriadení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Svodín.

§ 13

Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne

a. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Svodín, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Svodín na štyri roky.

b. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

c. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje pred voľbami pre celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo obce svojím uznesením.

d. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 14

Úlohy obecného zastupiteľstva

a. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Svodín, najmä v súlade s § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, a vykonáva svoju právomoc v zmysle zákona o obecnom zriadení a osobitných predpisov.

b. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter základnej otázky, týkajúcej sa života v obci.

c. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené aj rozhodovanie o otázkach určených v zákone Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Svodín.

d. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté v Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva vo Svodíne.

§ 15

Starosta obce

a. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

b. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

c. Starosta najmä:

d. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia,

e. vykonáva obecnú správu,

f. zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

g. rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

h. uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

i. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

j. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

k. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

l. Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie starostu len na návrh starostu.

§ 16

Zástupca starostu

a. Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.

Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

b. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

c. Zástupca starostu v súčinnosti s obecným úradom koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií podklady a informácie potrebné pre plnenie ich úloh.

d. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu vo Svodíne.

§ 17

Hlavný kontrolór obce

a. Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

b. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

c. Hlavný kontrolór najmä:

 • vybavuje sťažnosti upravené v Zásadách pre vybavovanie sťažností,
 • vykonáva kontrolu
 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,
 • hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií obce,
 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií.

a. kontroluje

 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenie uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavanie interných predpisov obce,
 • vybavovanie sťažností v rozsahu, v ktorom hlavný kontrolór nevybavuje sťažnosti,
 • vybavovanie petícií,
 • plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • plnenie funkcií a úloh obce ňou samou, ako i subjektmi obcou založenými alebo zriadenými, z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • podmienky prijatia úveru alebo pôžičky.

a. vypracúva odborné stanoviská

 • k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

a. predkladá

 • obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch jednotlivých uskutočnených kontrol na jeho najbližšom zasadnutí,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

d. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.

e. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha

f. obecný úrad,

g. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,

h. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

i. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

j. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.

k. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavného kontrolóra odvoláva obecné zastupiteľstvo za podmienok stanovených v zákone o obecnom zriadení.

l. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný podať správu o svojej činnosti za kalendárny rok do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. Hlavný kontrolór je tiež povinný podávať správu o svojej činnosti za obdobie kalendárneho polroka v lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho polroka.

m. Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

n. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

o. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a môže sa zúčastňovať aj zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva.

§ 18

Komisie obecného zastupiteľstva

a. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.

b. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

c. Každá komisia má predsedu a zapisovateľa komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

d. Predseda komisie

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program schôdze,
 • zostavuje plán činnosti komisie,
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
 • zastupuje komisiu navonok.

e. Zapisovateľ komisie

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
 • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

f. Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne zriaďuje tieto stále komisie:

 • komisia na ochranu verejného záujmu,
 • komisia finančnej a správy obecného majetku,
 • komisia kultúry, športu, vzdelávania a mediálnej činnosti,
 • komisia rozvoja, výstavby, investície a podnikania,
 • komisia sociálnej, bytovej a ochrany zdravia občanov,
 • komisia životného prostredia, ochrany majetku a zdravia.

g. V prípade potreby môže obecné zastupiteľstvo zriadiť aj ďalšie stále alebo dočasné komisie.

h. Komisie v oblasti svojej pôsobnosti najmä

i. vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce,

j. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

k. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

l. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

m. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 § 19

Obecný úrad

a. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

b. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

c. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

d. pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

e. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,

f. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

g. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

h. Prácu obecného úradu riadi prednosta obecného úradu.

i. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu vo Svodíne, ktorý j. vydáva starosta obce.

§ 20

Prednosta obecného úradu

a. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta obce.

b. Prednosta obecného úradu plní najmä nasledovné úlohy

c. organizuje prácu obecného úradu,

d. zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,

e. zostavuje návrh rozpočtu úradu a zabezpečuje jeho plnenie,

f. podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,

g. zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom,

h. plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

i. Prednosta obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi.

§ 21

Obecná polícia

a. Na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany zdravia, životov a majetku obyvateľov, ochrany životného prostredia v obci ako i na plnenie úloh obce, vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu, môže obec zriadiť obecnú políciu.

b. Obecná polícia sa zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.

c. Podrobnejšiu úpravu postavenia, organizácie polície, jej úloh, povinností náčelníka polície ako i vzťahov polície k orgánom obce a iným orgánom určí obec v Organizačnom poriadku Obecnej polície vo Svodíne.

d. Obec môže vydať samostatné zásady odmeňovania zamestnancov obecnej polície.

e. Pokiaľ obec nezriadi obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce Svodín. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Zmluva vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev zmluvných strán.

ČASŤ PIATA

MIESTNE REFERENDUM

§ 22

a. Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

b. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum podľa § 11a ods. 1 zákona o obecnom zriadení.

c. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj o iných dôležitých otázkach týkajúcich sa samosprávy obce.

d. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

e. Podrobnosti o organizácií miestneho referenda upraví obec v osobitnom všeobecne záväznom nariadení obce.

ČASŤ ŠIESTA

ZHROMAŽDENIE OBYVATEĽOV OBCE

§ 23

a. Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať zhromaždenie obyvateľov obce.

b. Obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolá zhromaždenie obyvateľov obce vždy, ak

c. o to požiada petíciou najmenej 20% obyvateľov obce,

d. o to požiada 1/4 všetkých poslancov.

e. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prednesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce.

f. Podmienky uskutočnenia zhromaždenia obyvateľov obce a hlasovania môže upraviť obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

g. Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Svodín a na webovom sídle obce Svodín, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O priebehu verejného zhromaždenia sa spisuje zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce.

 ČASŤ SIEDMA

POSLANCI OBCE SVODÍN

§ 24

Úvodné ustanovenia

a. Poslancov volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počet poslancov upravuje osobitný právny predpis.

b. Poslanci vykonávajú svoj mandát tak, aby boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia záujmami obce a vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 § 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

a. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon. Zvolený poslanec sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu bez výhrad.

b. Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä

a. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b. uplynutím funkčného obdobia,

c. vzdaním sa mandátu,

d. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

f. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

g. ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h. v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,

i. zrušením obce,

j. smrťou.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

a. Poslanec je oprávnený najmä

a. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety a pripomienky,

b. interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa jeho práce,

c. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,

f. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

b. Poslanec je povinný najmä

a. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c. dodržiavať Štatút obce Svodín, Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, Zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d. dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

f. informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,

g. prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

c. Poslanci môžu vytvárať podľa svojej politickej príslušnosti poslanecké kluby za účelom efektívnejšieho výkonu poslaneckého mandátu, prehĺbenia politickej spolupráce a podpory poslaneckej iniciatívy.

§ 27

Náhrady poslancov

a. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov.

b. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa Zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu, môže nad rámec odmeny podľa prvej vety patriť ďalšia odmena určená v Zásadách odmeňovania poslancov.

c. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to v zmysle osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov v pracovnom pomere.

d. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 2 tohto článku. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy.

ČASŤ ÔSMA

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 28

a. Záležitosti dotýkajúce sa záujmy obce Svodín a iných miest alebo obcí sa riešia dohodou.

b. Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

c. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

ČASŤ DEVIATA

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM, POLITICKÝM STRANÁM A HNUTIAM A K OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 29

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

 ČASŤ DESIATA

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

PRVÁ HLAVA

Symboly obce Svodín

§ 30

Úvodné ustanovenie

a. Obecnými symbolmi sú
 

a. erb obce Svodín,

b. vlajka obce Svodín,

c. pečať obce Svodín.
 

b. Obec Svodín je povinná používať obecné symboly pri výkone samosprávy.

§ 31

Erb obce Svodín

a. Erb obce Svodín tvorí štít rozdelený uhlopriečne na štyri polia. Vpravo hore germánsky štátny znak v žltom poli znázorňuje čierna orlica, ktorá má hlavu otočenú doprava. Vľavo dole staro-uhorský štátny znak v červenom poli znázorňuje biely dvojitý kríž, ktorého horné brvno je kratšie. Vľavo hore zlato-čierny strapec hrozna a vpravo dole zlato-čierna vázovitá nádoba v zelenom poli, stvárňujúca ženu na pažiti. V strede erbu na osi je umiestnený menší modrý štít s portálom svodínskeho kostola Nanebovzatia Panny Márie s tmavočervenou strieškou vežičky ukončenou čiernym jednoduchým krížom na žltej báni. Tento menší ústredný modrý štít čiastočne zakrýva malú časť ostatných štyroch polí erbu.

Uhorský a germánsky štátny znak symbolizujú Maďarský a Nemecký Svodín ako národnostné zloženie obyvateľstva, lebo 653 rokov, v rokoch 1291-1944, bol Svodín rozdelený na dve obce a hranica prechádzala i kostolom napoly, pričom v jednej polovici sedeli Maďari a v druhej Nemci, a preto je aj kostol z 18. storočia umiestnený v ose štítu, takto symbolizujúc toto rozdelenie obcí a významnú dominantu (stavbu) Svodína aj okolia ako stredisko duchovného života veriacich aj bohatého spoločenského života (sobáše). Modrý štít ako nebo symbolizuje jednotnosť, jeden Svodín pred rozdelením a po spojení, taktiež kostol, ktorý je pýchou Svodína. Hrozno symbolizuje vznik názvu Svodína, obec dostala v XI. storočí názov SZÖLGYÖN, čo znamená perlivé víno – hrozno, a taktiež tretiu zaniknutú svodínsku historickú obec VARHELY, kde žili predchodcovia Slovákov, Slovania, ktorí boli vinohradníkmi a preto vinohradníctvo má vo Svodíne bohatú tradíciu. Zlatá vázovitá nádoba vyjadruje myšlienku stotožnenia ženy (okolo roku 4000 pred Kristom) a symbolizuje kultúrne bohatstvo a históriu svodínskeho priestoru ďaleko presahujúce hranice krajiny svojim významom. Zlatá farba vyjadruje bohatstvo, hodnotu tohto nálezu, vykopávky. Zelená farba symbolizuje úrodnú zem v Podunajskej nížine, ktorá živí svojich obyvateľov, je základom života, tiež symbolizuje spolupatričnosť Svodína k tomuto regiónu. Zlatá farba hrozna symbolizuje dar ľudského umu, bohatstvo prírody, kedy v 19. storočí oba Svodíny – Maďarský a Nemecký – patrili medzi najbohatšie obce vtedajšej ostrihomskej župy. Honosné a decentné vypracovanie erbu obce SVODÍN – SZŐGYÉN vyjadruje históriu, tradíciu, a tiež skutočnosť, že v roku 1427 dostal Svodín výsady mesta a právo jarmoku (OPPIDUM SCEUDEN UNGARICUM).

b. Záväzné vyobrazenie erbu obce Svodín tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

c. Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem spôsobov v ods. 5 a 7 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

a. úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

b. formu a spôsob použitia erbu,

c. obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

d. potvrdenie o zaplatení úhrady za užívanie erbu.

Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

Erb obce sa používa

na pečatidle obce,

na insígniách starostu,

na listinách o udelení čestného občianstva obce Svodín, o udelení ceny obce Svodín, a na uznaniach obce Svodín,

na sídle Obecného úradu vo Svodíne,

na označenie hraníc územia obce,

v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,

na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a dobrovoľného obecného hasičského zboru,

na označenie vozidiel obce, obecnej polície a dobrovoľného obecného hasičského zboru.

Subjekty používajúce erb spôsobom podľa ods. 5 a 7 tohto ustanovenia sú oslobodené od platenia úhrady za používanie erbu.

Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta a zamestnanci Obecného úradu vo Svodíne.

Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

Obec Svodín môže určiť všeobecne záväzným nariadením podmienky používania erbu obce a platenia úhrad za jeho používanie.

§ 32

Vlajka obce Svodín

Vlajka obce Svodín vychádza z farieb erbu obce, pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov rovnakej šírky, zhora pruh vo farbách bielej (1/3 dĺžky) a červenej (2/3 dĺžky); pruh vo farbe modrej; a pruh vo farbách žltej (1/3 dĺžky) a zelenej (2/3 dĺžky). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do jednej tretiny jej dĺžky.

Záväzné vyobrazenie vlajky obce Svodín tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

Obec označuje vlajkou obce

budovu, ktorá je sídlom orgánov obce,

zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva,

úradnú miestnosť starostu obce.

Vlajku obce Svodín používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo v súlade s § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

Pri vztyčovaní vlajky obce je potrebné zachovať dôstojnosť, spúšťať vlajku pomaly a bez prerušenia, pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme.

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá

vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

Vlajka obce sa môže používať vždy len dôstojným spôsobom.

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

Podmienky používania vlajky obce môže stanoviť obec vo všeobecne záväznom nariadení obce.

§ 33

Pečať obce Svodín

Pečať obce Svodín tvorí erb obce Svodín s hrubopisom „OBEC SVODÍN“.

Záväzné vyobrazenie pečate obce Svodín tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.

Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach a na pečatenie významných listín.

Pečať uschováva starosta obce.

DRUHÁ HLAVA

Čestné občianstvo obce, ceny a odmeny obce

§ 34

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

Čestné občianstvo obce Svodín

Cena obce Svodín

Cena starostu obce Svodín

§ 35

Čestné občianstvo obce Svodín

Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Svodín.

O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Kroniky obce Svodín.

Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 36

Cena obce Svodín

Cena obce Svodín sa udeľuje za

vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,

činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,

činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

Cenu obce Svodín tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena vo výške 150,- eur.

Cenu obce Svodín slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce a môže sa udeľovať najviac jeden krát ročne.

Cena obce Svodín sa opätovne môže udeľovať tým istým osobám najskôr po uplynutí štyroch rokov od roku, v ktorom sa udelenie ceny schvaľuje.

Výnimočne sa môže cena obce udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

§ 37

Cena starostu obce

Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce navrhuje starosta obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

Cenu starostu obce Svodín tvorí vecný dar v hodnote do 100,- eur.

Cena starostu sa môže udeliť najviac 3-krát do roka.

Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Svodín a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.

§ 38

Dar a odmena obce Svodín

Obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, môže rozhodnúť o obstaraní vecného daru alebo o priznaní finančnej odmeny za významný podiel na rozvoji obce.

Druh, hodnotu daru alebo výšku odmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

TRETIA HLAVA

§ 39

Obecné noviny

Obec Svodín vydáva obecné noviny obsahujúce najmä informácie o práci orgánov obecnej samosprávy, o schválení nariadení o ich zmenách, o práci obecného úradu, obecnej polície, o spoločenskom živote a pod.

Obec Svodín zabezpečuje bezodplatne distribúciu obecných novín obyvateľom obce.

§ 40

Kronika obce Svodín

Kronika obce Svodín sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.

Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.

Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

Text jednotlivých zápisov do kroniky schvaľuje stála komisia kultúry, športu, vzdelávania a mediálnej činnosti.

ČASŤ JEDENÁSTA

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 41

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

Obec organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

Obec zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, a podľa možností obce i ochranu majetku obyvateľov.

Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 42

Pomoc obyvateľov obce pri mimoriadnych situáciách

Obyvateľ obce je povinný poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri záchranných prácach a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v obci.

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a prípadnú náhradu škody v súlade s platnou právnou úpravou.

ČASŤ DVANÁSTA

§ 43

Spoločné a záverečné ustanovenia

Štatút obce Svodín je základnou vnútornou právnou normou obce Svodín. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Svodíne 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

Štatút obce Svodín bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Svodíne dňa 4.2.2019 uznesením č. 61/04022019.

Štatút obce Svodín nadobúda účinnosť dňom 5.2.2019.

Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Svodín sa ruší Štatút obce Svodín zo dňa 19.3.1999.

Vo Svodíne, dňa 5.2.2019

Mgr. Szabolcs Méri

starosta obce

Príloha č. 1

Záväzné vyobrazenie erbu obce Svodín

Príloha č. 2

Záväzné vyobrazenie vlajky obce Svodín

Príloha č. 3

Záväzné vyobrazenie pečate obce Svodín

Obec

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30