Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

CYCLOCOOP

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/117

Názov programu: Interreg SKHU Fond malých projektov pre západný región

Názov Vedúceho partnera malého projektu: Obec Svodín

Názov partnera malého projektu: Tata Város Önkormányzata (HU)

Názov projektu: Priateľstvo na dvoch kolesách – medzi Tata a Svodín

Akronym projektu: CYCLOCOOP

Prioritná os: PA 4

Celkový rozpočet:

Príspevok ERFA:

Začiatok a koniec realizácie: 01.12.2020 – 31.10.2021

Krátke zhrnutie malého projektu v maďarskom jazyku:

Szőgyén és Tata 1997-ben kötötte meg testvértelepülési szerződését, de az együttműködés hosszabb időre tekint vissza. Az elmúlt 15 évben több közös projektet valósítottak meg, amelyek közt három db SK-HU Interreg pályázat is volt, intézményi együttműködés és média témában. Intézményi szinten szoros az együttműködés az önkormányzatok, iskolák és egyéb hagyományőrző és sportszervezetek között is. Pályázatunk a fiatalok, általános- és középiskolások együttműködésén alapul. 2020-ban valósul meg a X. kerékpártúra Tata és Szőgyén között, ahol a szőgyéni diákok kerékpáros túrát szerveznek Tatára, a Tatai diákok pedig Szőgyénbe kísérik vissza őket kerékpárral.

A pályázat keretén belül a diákok és tanáraik workshopok keretében közösen kidolgoznak egy olyan, elsősorban a családoknak szánt turisztikai kiadványt térképpel együtt, amely bemutatja a Szőgyén-Tata közti lehetséges útvonalak nevezetességeit, látványosságait, pihenőket. A „POKET” térképes zsebkönyv készítésébe bevonják a kerékpár útvonal melletti falvakat is. A projekt tartalmáról flyer is készül.

A projekt keretében további közös kulturális rendezvények valósulnak meg együttműködésben mindkét projektpartnernél.

Az egyes aktivitásokról és a kerékpárútról 3 db összefoglaló film készül, amelyet a regionális televíziók tűznek műsorukra, de megjelenik a közösségi hálón is.

A projekt célja, hogy a tevékenységek során a két település ifjúsága, az ő családjaik, és az őket segítő intézmények, szervezetek szorosabbra fűzzék az együttműködés és barátság szálait. További cél, hogy a projekt eredményeképpen megszülető kiadvány, mások számára is ösztönzően hassanak és útmutatásul szolgáljanak e két település alaposabb megismerésére, valamint népszerűsítsék a kerékpározást, mint környezetbarát és egészségtudatos közlekedési módot, amellyel el lehet jutni az egyik településről a másikra.

Krátke zhrnutie malého projektu v slovenskom jazyku:

Svodín a Tata podpísali dohodu o twinningu v roku 1997, ale spolupráca trvá dlhšie. Za posledných 15 rokov sa uskutočnilo niekoľko spoločných projektov vrátane troch projektov SK-HU Interreg v tematike inštitucionálnej spolupráce a médií. Na inštitucionálnej úrovni existuje úzka spolupráca medzi obcami, školami a inými tradície zachovávajúcimi spolkami a športovými organizáciami. Náš projekt je založená na spolupráci mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl. V roku 2020 sa uskutoční X. cyklotúra medzi mestami Tata a Svodín, kde svodínski študenti organizujú cyklotúru do Taty, potom študenti Taty ich odprevádzajú späť do Svodína na bicykli.

V rámci projektu žiaci a ich učitelia na workshopoch spolu vypracujú turistickú publikáciu, určenú v prvom rade pre rodiny s mapou zobrazujúcu pamätihodnosti a atraktivity možných trás medzi Svodín-Tata. Do prípravy „POKET“ príručky prizvajú aj dediny pri cyklotrase. O obsahu projektu bude pripravený leták.

V rámci projektu budú v spolupráci s oboma partnermi projektu zorganizované ďalšie spoločné kultúrne podujatia.

3 súhrnné filmy budú nakrúcané o jednotlivých aktivitách a cyklotrase, ktoré budú vysielané v regionálnych televíziach, ale objavujú sa aj na sociálnej sieti.

Cieľom projektu je posilniť väzby spolupráce a priateľstva mládeže oboch dedín, ich rodín, inštitúcií a organizácií, ktoré im pomáhajú.

Ďalším cieľom je, aby publikácia pripravená počas projektu  pôsobila stimulujúco pre ostatných a poskytli usmernenie k hlbšiemu spoznanie týchto dvoch dedín, a podporovali cyklistiku ako environmentálne priateľský a zdravý spôsob dopravy.

Krátke zhrnutie malého projektu v anglickom jazyku:

Svodín and Tata signed a twinning agreement in 1997, but the cooperation lasts longer between the two villages. Over the past 15 years, several joint projects have been carried out, including three SK-HU Interreg projects on institutional cooperation and media. At the institutional level, there is close cooperation between municipalities, schools and other traditions keeper and sports organizations. Our project is based on the cooperation between young people, primary and secondary school students. In 2020, the X. bike tour will take place between Tata and Svodín, where the students of Svodín organize a cycling tour to Tata, and students of Tata will accompany them back to Svodín by bicycle.

Within the framework of the project, students and their teachers will develop together a touristic publication with a map presenting the sights, attractions and rests of the possible routes between Svodín-Tata. In the preparation of the „POKET“ pocketbook they will also include the villages next to the bike route. A flyer will be made about the content of the project.

Within the framework of the project, additional joint cultural events will be organized in cooperation with both project partners.

There will be made 3 summary films about the activities and the bike path, which will be broadcasted by the regional TVs, and will also appear on the social network.

The aim of the project is to bring together the youth of the two villages, along with their families, and the institutions and organizations that help them, to strengthen the ties of cooperation and friendship. A further aim is for the publications to be stimulating for others and provide guidance on the deeper understanding of these two villages and to promote cycling as an environmentally friendly and health-conscious way of transport from one settlement to another.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je posilniť a rozšíriť spoluprácu medzi obyvateľmi mesta Tata a dediny Svodín, ktorá sa zameriava na mládež v tomto projekte, ako aj na podporu cyklistiky ako spôsobu dopravy, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a podporuje zdravý životný štýl.

Ďalším cieľom projektu je, aby deti a mladí ľudia žijúci v oboch obcí spoločne objavili hodnoty Taty a Svodína, ktoré sú zaujímavé, cenné a dôležité pre ich vekovú skupinu, a zhrnuli, organizovali a pomocou kreatívnych metód spracúvali tieto hodnoty tak, aby výsledná kompilovaná mapová publikácia bola stimulujúca pre ostatných, a aby poskytla usmernenie k hlbšiemu spoznanie týchto dvoch dedín (pre deti, mládež, ich rodiny, vrátane aj starých rodičov).

Publikácia bude umiestnená v turistických informačných kanceláriách a na miestach pamätihodností.

V rámci projektu bude mládež oboch obcí zodpovedná za to, aby cyklistom navrhla, ktorou cestou by mohli pohybovať v oboch obcí a od jedného do druhého, kde si môžu odpočinúť a čo môžu vidieť na ceste. Do tohto procesu budú zapojené aj samosprávy obcí pri cyklotrase.

Ďalším cieľom projektu je posilniť väzby spolupráce a priateľstva mládeže oboch dedín, ich rodín, inštitúcií a organizácií, ktoré im pomáhajú.

Projekt kladie veľký dôraz na ekologické riešenia. Našim cieľom je podporovať znižovanie emisií oxidu uhličitého prostredníctvom podpory cyklistického cestovného ruchu, pričom na podujatiach sa využívajú iba kompostovateľné príbory a budú vytvorené ostrovy zo separovaných odpadov, a aj informácia bude o nich poskytnutá.

Považujeme za dôležité zabezpečiť publicitu projektu, šíriť výsledky projektu v tlačenej i audiovizuálnej forme, pomocou publikácií, plagátov, článkov a filmov.

 

HU:
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
„A jelen honlap tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

SK
„Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
„Obsah tejto webstránky nemusí nutne reprezentovať postavenie Európskej Únie.“

EN:
„The project is supported by the European Union and co-financed by the European Regional Development Fund.“
„The contents of this website do not necessarily represent the position of the European Union.“

 

Aktuality

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sociálne siete

Zber odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4