Obstarávateľ: Obec Svodín;
Názov zákazky: VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V SVODÍNE;
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovarov v zmysle súťažných podkladov a projektovej dokumentácie v k.u. Obce Svodín; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://www.svodin.sk/obec-a-urad/obecny-urad/vyberove-konanie/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 08.01.2021, 18:00 hod.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia

Príloha č. 3 Návrh zmluvy – Zmluva o dielo Príloha č. 2

Príloha č. 3 Návrh zmluvy – Zmluva o dielo

Príloha č. 2 Rozpočet cenovej ponuky_TČ Oú

Príloha č. 2 Rozpočet cenovej ponuky_SOLÁR

 

Záznam z vyhodnotenia ponúk Svodín

 

Comments are closed.