Základné údaje

Geografická poloha obce

Obec Svodín sa nachádza v malebnom zákutí južného Slovenska, na západ od dolného toku rieky Hron a na sever od Dunaja, v Podunajskej nížine na východnom výbežku Pohronskej pahorkatiny. Cez obec preteká riečka Dobra. Administratívne spadá pod Nitriansky samosprávny kraj, pod okres Nové Zámky. Leží 24 km od Štúrova a 27 km od okresného mesta Nové Zámky. Rozloha obce je 53,5 km2 s priemernou nadmorskou výškou 203 m n.m. Povrch obce je kopcovitý, tiahnu sa cez ňu dve hlboké priekopy, ktoré pri výdatných dažďoch vedú vodu do kanála Paríž, tečúceho medzi obcou Gbelce a Svodín. Hustota obyvateľstva je 49 na km2.

Vývoj obce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156, kde ešte figurovala pod názvom Scheuden.

Obec je právnická osoba, ktorá vznikla zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obec zabezpečuje všetky oblasti činnosti, ktoré jej vyplývajú z právomocí ustanovených v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon.

V súčasnosti udržuje spoluprácu s ďalšími obcami v rámci členstva v Dvory a okolie – združenie obcí, ako aj v rámci cezhraničnej spolupráce udržuje družobné partnerstvá, a to z Poľska s mestom Pińców, z Českej republiky s mestom Bystřice a z Maďarksej republiky s mestom Tata.

Prírodný potenciál

  • Klíma

Z hľadiska klímy patrí toto územie do teplej oblasti. Priemerná ročná teplota je 10 0C. Priemerná teplota v mesiaci január je –1 až –4 0C, v júli 18 až 20 0C. Počet letných dní v roku s teplotou vzduchu nad 25 0C je 50 až 70. Ročný úhrn zrážok je v rozmedzí 350-600 mm, v ojedinelých prípadoch až 800 mm. Ročný chod zrážok je nerovnomerný. Počet snehových dní so snehovou prikrývkou viac ako 1 cm je 39.

  • Vodstvo

Povrch obce je kopcovitý, tiahnu sa cez ňu dve hlboké priekopy, ktoré pri výdatných dažďoch vedú vodu do kanála Paríž, tečúceho medzi obcou Gbelce a Svodín. Cez obec preteká riečka Dobra. Južne od obce je vodná nádrž. Voľný čas si  pri rybníku môžu vychutnať rybári a záujemcovia.

  • Pôdy

Chotár obce leží na vyšších sprašových terasách rieky Hron a potoka Paríž. Sú tu hnedozemné a černozemné pôdy. Čerkátske pahorky v juhozápadnej časti chotára majú raritnú kvetenu, tzv. matranské refungium. Celková rozloha obce je 53,5 km2. Orná pôda zaberá najviac územia, t.j. približne 4 370 ha, lesy približne 540 ha, lúky a pasienky 44 ha. Zostatok územia tvoria zastavané a ďalšie plochy.

Demografický potenciál

  • Vývoj počtu obyvateľov

O veľkosti, pôsobnosti a fungovaní obce vo veľkom rozhoduje aj počet obyvateľov žijúcich na tomto území. Svodín od roku 1991 až po súčasnosť obývalo obyvateľstvo v počte vždy vyše 2 500 osôb. Najväčšie hodnoty za tohto ukazovateľa sa vykázalo práve v roku 1991, a to 2 734 osôb. Od roku 2001 sa stav vývoju počtu obyvateľov mení rôznorode, avšak skôr dochádza k poklesu ako k rastu tohto počtu.

  • Národnostná a náboženská štruktúra

Pri sledovaní národnostného zloženia obyvateľstva žijúceho v obci Svodín zistíme, že najväčšie zastúpenie má maďarská národnosť. Vyplýva to aj z teritoriálneho rozpoloženia, keďže sa obec nachádza na juhozápadnej časti Slovenska. Zastúpenie tu má však aj slovenská, rómska a česká národnostná skupina občanov.

Rímskokatolícku vieru uznáva až 94,38 % z celkového počtu obyvateľov (za rok 2001). Zastúpenie tu nájde aj evanjelické náboženstvo a zostávajúce percento osôb je buď bez vierovyznania, alebo sa hlási k inej viere.

Technická infraštruktúra

  • Cestná sieť

Obec Svodín leží na území, ktorou prechádza cesta II. (č. 588) a  III. (č. 51011) triedy. Cesta II. triedy č. 588 spája obec v smere na juh s obcou Gbelce, kde sa križuje s cestou II./509. V smere na sever ju spája s obcou Veľké Ludince až Farná a tu sa spája s cestou III./510012. Cesta III. triedy č. 51011 vychádza priamo z obce, prechádza cez Bruty a smeruje až do obce Kamenín, kde sa napája na cestu I./76.

Dĺžka miestnych komunikácií je 50 km, z toho štátne cesty predstavujú 7 km. Chodníky sú súčasťou stráni ciest a sú v celkovej dĺžke 40 km.

Obec tvoria aj ďalšie siete účelových komunikácií a chodníky s postrannou zeleňou. Ich súčasťou sú aj parkoviská, zásobovacie a obslužné plochy, autobusové zastávky, resp. komunikácia vytvárajúca dopravné spojenie v rámci katastrálneho územia obce.

cestna_siet

  •  Dopravné napojenie

Preprava osôb a nákladu je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Pre dopravnú sieť je typické využitie cestnej hromadnej a osobnej dopravy. Na území obce Svodín nie je vybudovaný a je takmer bezpredmetný iný druh dopravy. Obyvateľstvo využíva osobnú automobilovú a autobusovú dopravu vo väčšine prípadov. Cez obec premávajú prímestské autobusové linky.

Železničná doprava priamo v obci nie je. Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy sa nachádza vo vzdialenosti 7 km v obci Gbelce.

Letecká a vodná doprava tu nemajú žiadne opodstatnenie.

  • Inžinierske siete

Obec je zásobovaná elektrickou energiou na dostatočnej úrovni. Vodovodná sieť je v dĺžke 80 km, pričom počet napojených domácností je 880. Splynofikovanie je tiež zabezpečené a napojené je naň 880 domácností. Celková dĺžka vybudovanej plynofikačnej siete je 80 km.

Kanalizácia v obci nie je vybudovaná.

Pokrytie telekomunikačným systémom je na primeranej úrovni. Prevláda však už mobilná sieť poskytujúca spoločnosťami Orange, Telekom a O2.

V obci je zavedená a fungujúca káblová televízia. Rozhlasový a televízny signál je dobrý, verejné osvetlenie zrekonštruované.