Zmluvy Scheuden

Zverejnené zmluvy

V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, Obec Svodín začala na svojej internetovej stránke zverejňovať všetky uzavreté zmluvy. Vychádzajúc z uvedeného zákona zmluvy nadobúdajú účinnosť až deň po ich zverejnení. So zverejňovaním zmlúv sme začali, ako nám to umožnili technické podmienky. Zákon ukladá taktiež povinnosť zverejňovať na internetovej stránke aj objednávky a faktúry. Zatiaľ však nebola špecifikovaná suma, od ktorej majú byť takéto dokumenty zverejnené. Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti informačných systémov na ministerstve financií by mal  vydať usmernenie týkajúce sa spôsobu a formy zverejňovania predmetných dokumentov.

 


December 2016

Zmluva o PS 201701 pre VO

September 2016

zmluva-o-prefakturacii-nakladov-za-odber-vody-a-odvadzanie-odpadovej-vody-na-poste-svodin-zo-dna-22-09-2016-slovenska-posta-a-s-zverejnene-dna-28-09-2016-ucinnost-dna-29-09-2016

Júl 2016

Zamestnávateľská zmluva č 50110900NR1025 zo dňa 28 06 2016 NN Tatry – Sympatia d d s a s Zverejnené dňa 07 07 2016 Účinnosť dňa 08 07 2016

Máj 2016

Zmluva 1000067594 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 5.5.2016 Západoslovenká vodárenská spol., zverejnené 5.5.2016 účinnosť 06.05.2016

Zmluva o dodávke vody z verejneného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 4.5.2016, Západoslovenká vodárenská spol., zverejnené 4.5.2016 účinnosť 5.5.2016

Zmluva 100067570 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, zo dňa 4.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol., zverejnené 4.5.2016 účinnosť 5.5.2016 (2)

Zmluva 1000067545 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 4.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol., zverejnené 4.5.2016 účinnosť 5.5.2016

Zmluva 1000067567 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 4.5.2016 Západoslovenká vodárenská spol., zverejnené 4.5.2016 účinnosť 5.5.2016

Zmluva 1000067571 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 4.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol., zverejnené 4.5.2016 účinnosť 5.5.2016

Zmluva 1000067585 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol., zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva 1000067589 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol., zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva 1000067602 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd, zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol. zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva 1000067615 o dodávke vody za odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol. zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva 1000067627 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol. zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva 1000067630 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spol. zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva 1000067637 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd zo dňa 5.5.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, zverejnené 5.5.2016 účinnosť 6.5.2016

Zmluva č. 1000067621 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zverejnené 5.5.2016 účínnosť 6.5.2016

Zmluva na poskytnutie služieb zo dňa 01.04.2016, VEROBS, s.r.o., 990.- Eur, Zverejnené dňa 01.04.2016, Účinnosť dňa 02.04.2016

Zmluva o el. komunikácii a poskytovaní iných el. služieb zo dňa 27.4.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. zverejnené 27.4.2016 účinnosť 28.4.2016

Zmluva o pripojení el. zariad zo dňa 02.05.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS41225540008 zverejnené 02.05.2016 účinnosť 03.05.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 18.5.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4129326000B zverejnené 18.5.2016 účinnosť 19.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4122539000W zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS700930500N zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24 ZZS4139030000A zverejnené 29.4.2016 účinnoť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4122540000Y zverejnené 29.04.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4122547001Y zverejnené 29.04.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4139596000K zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS6131368000A zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS41225450009 zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS41293270006 zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS61336950007 zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC24ZZS6128732000K zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC24ZZS7028337000M zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovesnká distribučná EIC 24ZZS4122549000Q zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmluva o pripojení el. zaridenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4122556000Z zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmulva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24 ZZS4122553000D zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

Zmulva o pripojení el. zariadenia zo dňa 29.4.2016 Západoslovenská distribučná EIC 24ZZS4122550000S zverejnené 29.4.2016 účinnosť 2.5.2016

MAREC 2016

zmluva-o-dielo-na-cistenie-odpadovych-vod-zo-dna-10-03-2016-ob

FEBRUÁR 2016

JANUÁR 2016