Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Zmluvy

Všetky zmluvy 

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú povinné osoby (obce a ich príspevkové a rozpočtové organizácie) povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami na svojej web stránke. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.