Menu
Obec Svodín
obecSvodín
rozšírené vyhľadávanie

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Hlavný kontrolór obce

Mgr. Tomáš Kunyik

hlavný kontrolór obce Svodín

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenie s majetkom obce vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií
  • vykonáva následné finančné kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu, k zmenám rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
  • zabezpečuje prijímanie a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
  • zabezpečuje vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti
  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu