Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platia na základe rozhodnutia:

  • v hotovosti do pokladne Obce Svodín na Obecnom úrade Svodín,
  • vkladom v hotovosti na účet Obce Svodín,
  • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet Obce Svodín.

 

Platba v hotovosti do pokladne Obce Svodín na Obecnom úrade Svodín

Pri platbe v hotovosti je potrebné predložiť rozhodnutie, v ktorom bola poplatníkovi vyrubená alebo uložená poplatková povinnosť.

 

Platba v hotovosti v banke na účet obce alebo bezhotovostný platobný príkaz na úhradu poplatku

Pri platbe v hotovosti v banke je potrebné vyplniť správne doklad o vklade v hotovosti na účet Obce Svodín vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

Pri bezhotovostnej platbe je potrebné vyplniť správne účet Obce Svodín vrátane identifikácie platby (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

 

KONTAKTY A INFORMÁCIE

Referent daní a poplatkov – telefónny kontakt: +421(0)36/75 66 003, email: dane@svodin.sk

Kancelária prvého kontaktu – telefónny kontakt: +421(0)36/75 66 001, email: kontakt@svodin.sk

 

LEGISLATÍVA

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • VZN obce Svodín č. 4/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 4/2015

 

SÚVISIACE SLUŽBY

Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok

 

ĎALŠIE ODKAZY

VZN obce Svodín