Všeobecne záväzné nariadenia

Číslo VZN
Názov VZN
Účinnosť     Súbor PDF

3/2022

určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Svodín
01.09.2022  Stiahnuť 

2/2022

o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb
01.07.2022  Stiahnuť 

1/2022

o podmienkach poskytovania nenávratného finančného príspevku obce na podporu udržania demografického vývoja obyvateľstva obce Svodín
01.03.2022  Stiahnuť 

2/2021

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
01.01.2022  Stiahnuť 

1/2021

o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Svodín v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svodín
01.01.2022  Stiahnuť 

7/2020

o dani z nehnuteľností
01.07.2020  Stiahnuť 

5/2020

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svodín č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Svodín
01.07.2020  Stiahnuť 

4/2020

o organizácii miestneho referenda
01.09.2020  Stiahnuť 

3/2020

o udržiavaní čistoty, poriadku a o ochrane verejnej zelene na území obce Svodín
01.07.2020  Stiahnuť 

2/2020

o obecnej polícii
01.07.2020  Stiahnuť 

2/2019

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Svodín
01.09.2019  Stiahnuť

1/2019

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Svodín
25.04.2019  Stiahnuť

3/2018

o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu vo vlastníctve obce Svodín
27.08.2018  Stiahnuť 

2/2018

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentu Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny a doplnky 1/2017 SÚPN-O Svodín a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín č. 02/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentu Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny a doplnky 1/2017 SÚPN-O Svodín
30.04.2018  Stiahnuť

1/2018

o úhradách, spôsobe jej určenia a platenia, za sociálne služby poskytované na území obce Svodín
01.03.2018  Stiahnuť

2017

2016

2015

pdf-iconč. 5/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Svodín

pdf-iconč. 2/2015 o užívaní miestnych komunikácií a verejného priestranstva na území obce Svodín

pdf-iconč.1/2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svodín číslo 8/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva

2014

2013

2010

2009

2008

2007