Általános érvényű rendeletek

ÁÉR száma
ÁÉR megnevezése
Hatály     PDF állomány

 

3/2018

o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu vo vlastníctve obce Svodín
2018.08.27.  Letöltés

2/2018

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentu Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny a doplnky 1/2017 SÚPN-O Svodín a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín č. 02/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť dokumentu Spoločný územný plán obcí Bešeňov, Branovo, Dubník, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan – Zmeny a doplnky 1/2017 SÚPN-O Svodín
2018.04.30.  Letöltés

1/2018

o úhradách, spôsobe jej určenia a platenia, za sociálne služby poskytované na území obce Svodín
2018.03.01.  Letöltés

2017

2016

2015

pdf-iconč. 5/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Svodín

pdf-iconč. 2/2015 o užívaní miestnych komunikácií a verejného priestranstva na území obce Svodín

pdf-iconč.1/2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svodín číslo 8/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva

2014

2013

2010

2009

2008

2007