posted by

Rekonštrukcie v marci a v apríli

Mgr. Szabolcs Méri, riaditeľ príspevkovej organizácie Scheuden:

V tomto roku ZŠ L. Csongrádyho slávi 65. výročie svojho založenia a ZŠ slovenská 25. výročie znovuzaloženia, a na tieto oslavy sme sa snažili vytvoriť vhodné prostredie. Za krátky čas sa vybudoval chodník z uličnej strany školského dvora. Starý chodník bol v dezolátnom stave. Chodník je vykladaný dlažbou, je širší a vybudovali sme jarok. Tento chodník poslúži aj ako parkovisko v prípade, že sa zaplní parkovisko za telocvičňou. Aj oplotenie areálu školy sa kompletne vymenilo – na strane od telocvične oplotenie bolo hotové už v minulých mesiacoch a teraz sa vyhotovilo z uličnej strany. Vymenili sme bránu na väčšiu, aby aj hasičské auto bez problémov mohlo vojsť. Opravil sa aj dvadsať rokov nefungujúci hydrant pre hasičské vozidlá v areáli školy. Na opravu fasády budovy školy bol odovzdaný projekt, ktorý zatiaľ nie je vyhodnotený.

Dala nám zabrať práca na ochranu Domu ľudových tradícií. Koncom vlaňajšieho roka boli steny podbetónované a tak sme predišli prípadnému zrúteniu. Dokončili sme vonkajšiu aj vnútornú maľbu. Pracovníci domu dokončujú umiestňovanie vybavenia. Na dvore sa vykopali sa jarky, aby sa ochránili budovu pred ničivou dažďovou vodou. Okrem toho sme dali do poriadku dvor, opravili chodníky, upravili kvetinové záhony, aby čím skôr mohli prísť návštevníci.

Nad vchodom do kultúrneho domu sme namontovali elektronickú tabuľu, ktorá ukazuje čas, dátum a vonkajšiu teplotu. Môže sa využívať aj na rôzne textové informácie.

Kroky smerom ku konečnému riešeniu

Od Gabriela Vígha, starostu obce sme sa dozvedeli:

Ako prvý v okrese sme 6. apríla dostali rozhodnutie o zaregistrovaní nášho dvora separovaného odpadu. Dva roky pracujeme na tom, aby tento dvor mal dobrú prevádzku – má dozor, otváracie hodiny, podľa predpisov je vybavený kamerami a poplašným zariadením. Obyvatelia sem môžu priviezť separovaný odpad a naši zmluvní partneri ho odvážajú na ďalšie spracovanie. Takto sme zabezpečili, aby v chotári nevznikali ilegálne skládky. Veľmi nám pomáha, že dôveryhodná osoba sleduje okolie a okamžite zistí bezprávie.

Typy odpadu vo dvore separovaného odpadu: obaly, drobný stavebný odpad, papier, lepenka, sklo, zelený odpad, kuchynský odpad, žiarovky, akumulátory, elektronické zariadenia, plasty a iné. Veľkou výhodou je, že dvor sa zaregistroval, lebo len tak môžeme pokračovať s ďalším projektom k vybaveniu dvora – ako napríklad štiepačka dreva, zariadenie na kompostovanie, zakúpenie traktora, nakladačov a podobne.
Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa zúčastnilo niekoľko obyvateľov, bývajúcich okolo predajne Jednoty v Nemeckom Svodíne, sťažujúc sa na zvýšenú hladinu spodnej vody na ich pozemkoch. Je to problém niekoľkých desaťročí, ale videl som, že sa to nedá ďalej odkladať, a tak sme v čo najkratšom čase vyžiadali a dostali odborný znalecký posudok pracovníka vodární, prečo je tak vysoko voda. On vidí problém v tom, že hlboké koryto potoka Dobra sa postupne zanieslo usadeninami a zahadzovaným odpadom. A tak sa zapchali pramene. Podľa mienky odborníka dlažba na oboch stranách potoka neovplyvňuje výšku podzemných vôd.

Ponúka aj riešenie: 1. Je potrebné prehĺbiť a vyčistiť studňu pred predajňou COOP Jednota. 2. Vyčerpať vodu zo studne, zistiť čas znovu naplnenia a zhotoviť merania aj vtedy, keď je čerpanie postupné. 3. Vyčistiť potrubie, cez ktoré odteká zo studne voda pod hlavnou cestou do potoka Dobra. Pokiaľ to nepomôže, potrubie je nutné vymeniť. 4. V budúcnosti pri výstavbe budov a terénnych úpravách vyžiadať posudok od kompetentných odborníkov.

Rysuje sa riešenie zníženia zápachu hnojovice?

Koncom minulého mesiaca sme sa stretli s firmou, ktorá odprezentovala jedno z riešení na redukciu objemu hnojovice a zápachu na farmách ošípaných.
Hovorím s Rastislavom Liščákom a Adrianom Čorbom:
Koncom minulého roka sa uskutočnili dve stretnutia medzi našou firmou a dánskym vedením firmy Pigagro s.r.o., kde sme ponúkali riešenie na znižovanie množstva hnojovice ako aj na minimalizovanie zápachu – hovorí o začiatkoch Adrián Čorba. Všetko nasvedčuje že obe strany sú pripravené na spoluprácu. Výstavbu prototypu, prvého na Slovensku, budeme realizovať na naše vlastné náklady, pravdepodobne v stredisku Pigagro s.r.o. v Brutoch. Detaily spolupráce ešte budú upresnené.

V zahraničí podobnú technológiu využivajú, ale na Slovensku bude použitá prvý krát hovorí Rastislav Liščák autor a projektový technológ. Podstatou je, že pomocou hmyzu, húb, rias a baktérií a to za špeciálnych podmienok znižujeme množstvo hnojovice. Technologický proces eliminuje zápach. Vznikne organické hnojivo, ktoré sa využíva na hnojenie priamo na ornú pôdu. Veľkou výhodou technológie je, že konečný produkt neobsahuje patogénne mikroorganizmy, dodal Liščák.

Komplexnosť technológie je závislá na externých podmienkach, ktoré zaručujú optimálne možnosti pre tieto organizmy. Treba brať do úvahy teplotu, vlhkosť, počet organizmov. Testovanie musí prebehnúť v miestnych podmienkach. My sme vyvinuli vlastnú technológiu. Veľkosť závisí od množstva hnojovky, ktoré sa má spracovať.

Našu technológiu môžu využívať okrem ošipární aj iné firmy. Vieme spracovať biologický odpad vznikajúci pri spracovaní hydiny, kurčiat, vajec a rýb.

Túto linku je vhodné vybudovať v tesnej blízkosti maštale. Pomocou potrubia prečerpáme hnojovicu a následne spracujeme. Po úspešnom otestovaní linky v Brutoch sme pripravení začať rokovania o vybudovaní svodínskej prevádzky, uviedol Liščák.

Prečo ste sa rozhodli vybudovať technológiu vo Svodíne? Keď to odsúhlasí vedenie firmy Pigagro s.r.o., za aký čas dokážete vybudovať túto čističku vo Svodíne? – pýtam sa druhého respondenta A. Čorbu.
Z médií sme sa dopočuli, že tu existuje problém so zápachom, a už dávnejšie sme v kontakte s p. Martinom Mikulom. Na výstavbu potrebujeme zhruba 2-3 mesiace. Keď dôjde k dohode s firmou Pigagro s.r.o., približne koncom roka by sme už mohli prevádzkovať testovaciu linku. Keď nedôjde k dohode, budeme hľadať iného partnera. Na Slovensku existuje viac miest kde sa naša technológia môže uplatniť. Pripravujeme sa aj na rozšírenie do Maďarska a Poľska, hovorí Čorba.

Takto počujúc, znie to ako dobré riešenie. Ale či aj funguje, to ukáže až čas.

Dobra patak (Copy)

tajhaz (Copy)

kijekzo (Copy)

járda4 (Copy)

járda3 (Copy)

járda2 (Copy)

járda1 (Copy)

Comments are closed.