posted by

Európska únia podporila iba 15 projektov v rámci celej Európy

Je veľkým úspechom, že jedným z nich je projekt obce Svodín

Výkonná agentúra EACEA zverejnila na svojej webstránke posledné výsledky septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov. Na Slovensko tak potečie 451 tis. eur a to v podobe 14 podporených projektov, z čoho gro – až 13 projektov – tvoria jednorazové stretnutia občanov partnerských miest alebo obcí v opatrení Družobné mestá. V rámci druhého opatrenia tejto uzávierky, zameraného na vznik a budovanie celoeurópskych sietí samospráv za účelom riešenia vybratého lokálneho problému – Siete medzi mestami – bolo podporených len 15 projektov z celej Európy. „Preto je pre nás veľkým úspechom, že 1 z nich pochádza zo slovenskej dielne, konkrétne z obce Svodín,” hodnotí Želmíra Gerová, vedúca kancelárie Európskeho kontaktného bodu pre Slovensko.

„Úspešný projekt, na ktorý obec získala 145-tisíc eur, s názvom YOUTH IS EUROPEAN FUTURE – Network for Challenging Euroscepticism and Motivating Young European Citizens to Participate in 2019 European Elections pracuje s mládežou, najmä s prvovoličmi, ktorých sa snaží vyzvať k diskusii a analýze euroskeptizmu a tak ich motivovať k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019,“ informuje starosta obce Svodín Gabriel Vígh a zároveň dodáva „Naša obec Svodín bola niekoľko rokov po sebe úspešná v rámci opatrenia Družobné mestá, čo nás posmelilo k myšlienke žiadať väčší grant v rámci programu Európa pre občanov. Sme preto veľmi radi, že to vyšlo a utvrdzuje nás to, že práca aj na tzv. mäkkých projektoch má zmysel. Naši ľudia vďaka tomu viac rozumejú fungovaniu, úlohe a zmyslu Únie a vážia si tak viac európske investície v našej obci.“

Szabolcs Méri, riaditeľ p. o Scheuden, dodáva:

Túto vysokú čiastku priznali našej obci preto, že už roky úspešne spolupracujeme s našimi partnerskými usadlosťami v karpatskej kotline (Tata (HU), Bystřice (CZ), Pinczów (PL), Magyarkanizsa (SRB), Szováta (RO). K tomuto projektu však toto nestačilo a museli sme hľadať ďalších partnerov aj zo „starých“ členských štátov. Vybrali sme si organizácie zo severného Talianska, Slovinska a Luxemburgu, z ktorých sa 2-3 osoby zúčastnia na konferenciách. Získali sme podporu na šesť podujatí, z ktorých prvé otváracie sa uskutoční u nás vo Svodíne koncom mája. Na základe našich dávnejších partnerstiev sa uskutočnia 3 ďalšie podujatia v krajinách V4, jedno sa uskutoční v Slovinsku a zakončenie bude u nás na jeseň v roku 2019. Keďže sme vedúcimi partnermi projektu, musíme na tieto dohliadať, aj vtedy, keď budú podujatia uskutočňované inde. Zo získaných prostriedkov budeme platiť cestovné a ubytovanie účastníkov, tlmočníkov, prednášajúcich… Verím, že úspešne zvládneme túto nemalú úlohu.

Comments are closed.