25. výročie znovuotvorenia plneorganizovanej Základnej školy vo Svodíne

28. júna 2016 si riaditeľstvo Základnej školy vo Svodíne pripomínalo 25 rokov práce školy.

Na stretnutie boli pozvaní všetci pedagógovia, ktorí pôsobili na škole v uplynulých rokoch.
Spomienka začala slávnostným zasadnutím pedagogickej rady za účasti starostu obce Gabriela Vígha, zástupkyne Školského úradu v Štúrove Mgr. Edity Hakkeovej a prítomných bývalých, súčasných pedagogických pracovníkov a zamestnancov školy. Po privítaní prítomných riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Nyitraiovou, vystúpil s krátkym príhovorom starosta obce a zástupkyňa Školského úradu. Potom priblížil históriu školy za uplynulé roky PaedDr., ktorý pôsobil na škole celé obdobie z toho 9 rokov bol riaditeľom.

Škola otvorila svoje brány na základe petície občanov 1.9.1990 s počtom asi 70 žiakov. Prvým riaditeľom bol František Kočkovský, ktorý spolu s prvým predsedom ZRPŠ Ladislavom Mikulom a začínajúcim kolektívom zabezpečoval materiálne a personálne obsadenie školy. Druhým riaditeľom bol PaedDr. Karol Krško, po ňom Mgr. Adriana Gábrišová, ktorú nasledovala Mgr. Slavomíra Lacušková. Po nej prevzala riaditeľstvo Mgr. Katarína Nyitraiová do súčasnosti. Dôkazom toho, že škola začala kvalitne a všestranne vzdelávať žiakov zo Svodína svedčí tá skutočnosť, že počas niekoľkých rokov počet žiakov zo Svodína, ktorí zostali v ZŠ Gbelce sa znížil z 30 na minimum, pretože sa vrátili do Svodína. O pestrej všestrannej mimoškolskej činnosti svedčia i tri kroniky, ktoré boli vedené počas 25 rokov. Počet žiakov počas 25 rokov sa pohyboval od 40 do 70. Veľkým problémom bol príchod rodiny Némethovej do Svodína, keď škola dostala neprispôsobivých žiakov, ktorí ubližovali ostatným, nevedeli sa správať, čo malo za následok ďalší odchod žiakov zo školy. Toto obdobie trvalo 12 rokov až kým sa uvedená rodina neodsťahovala zo Svodína. Potom sa situácia stabilizovala a možno povedať, že až na výnimky, všetky školopovinné deti navštevujú Základnú školu vo Svodíne.

O histórii žiakov a pedagógov školy svedčia i nápadité tablá, ktoré zdobia steny školy. Bývalí pedagógovia s láskou spomínali na výborný kolektív, pripravované podujatia ako jedličkové pásma, estrádne pásma, spoločné výlety, exkurzie, lyžovačky, školy v prírode, predmetové olympiády, matičné súťaže a plejádu športových postupových súťaží. V posledných rokoch
sa podarilo získať ocenenia i finančné prostriedky v rôznych projektoch akými sú Zelená škola, Škola podporujúca zdravie. Ďalej je potrebné spomenúť viacerých úspešných riešiteľov
krajského kola biologickej olympiády, získanie putovného pohára prednostu obvodného úradu v civilnej ochrane. O úspechoch školy , ale svedčia najviac desiatky vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločenského života od bankovníctva cez štátnu správu až po pedagogickú prácu.

Po dvoch hodinách spomienok všetkých pedagógov pri malom občerstvení sa všetci presunuli na slávnostnú akadémiu do kultúrneho domu, kde žiaci prezentovali pestrý program. Keď konferenciéri ukončili program presunuli sa všetci hostia do zasadačky Obecného úradu, kde sa uskutočnila slávnostná recepcia z príležitosti tohto sviatku. Po privítaní a slávnostnom prípitku starostu obce, riaditeľka školy poďakovala všetkým za to, že prišli, všetkým tým, ktorí pomohli pri príprave tohto podujatia a prítomní hostia pobudli vo vzájomnej družnej debate do večerných hodín.
PaedDr. Karol Krško

akademia1

akademia2

akademia3

akademia4

vyrocie skoly

Kerékpárral Tata és Szőgyén testvértelepülések között

Kerékpárral Tata és Szőgyén testvértelepülések között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is sor került a Szőgyén – Tata kerékpártúrára, ahová a Csongrády Lajos Alapiskola diákjai, pedagógusai és néhány sportot kedvelő, merész vállalkozó is csatlakozott. Szarka Andrea igazgató asszony mellett Farkas Zsolt atya is végigbiciklizte a 70 km távot. Velük kerekezett Volter László, a biciklizés szerelmese is. Bósa tanító bácsival tartott Süli Bence, Smidt Kristóf, Rácz Csaba, Nagy Benedek. Vállalta a megmérettetést a Koncser házaspár és Száraz Attila is.

A visszaúton közülük néhányan együtt kerekeztek a tatai kerékpárosokkal, őket Varga András tanár, önkormányzati képviselő vezette. Tatai vendégeink részt vettek a Tájházi Találka programjain. Vasárnap délelőtt az oroszkai Hadtörténeti Múzeum látogatásával kedveskedett nekik Vígh Gábor polgármester. Elkísérte őket Zsolt atya és Leboc Szabolcs képviselő is. Az esős délután ellenére rövid kultúrműsorral emlékeztek a nemzeti összetartozás jegyében az Emlékparkban, és koszorút helyeztek el az emlékoszlop előtt.

Berényi Kornélia

Pozri sa späť na okamih

Pozri sa späť na okamih

Znovu zavítalo obdobie stretávok na našej škole. Ja prisadám k najstarším, ktorí opustili školskú lavicu presne pred 65 rokmi. Číslo 65 nie zaujímavé iba preto, že oni sú najstaršia veková kategória, ale aj preto, že v tomto roku spomíname na 65. výročie znovuotvorenia maďarských škôl v Československu.
Sotva si sadli, už sa objavili fotografie a prítomní menovali osoby na starých fotkách. Spomínali si, že veru v tých časoch nebolo jednoduché byť žiakom základnej školy. Spomedzi nich, ktorí prvýkrát prešli bránou školy v rokoch 1943-44, každý chodil aj do slovenskej školy, lebo maďarskú zrušili. Básničky, pesničky a vybrané slová sa nabifľovali, aj keď nerozumeli. Teta Vali sa dodnes pamätá na básničku Srdce, ktorej aj názov ťažko vyslovovala, ale veľkou snahou sa jej podarilo naučiť sa ju. Potom, keď už bolo možné chodiť znovu do maďarskej školy, skoro každý sa vrátil, málo maďarských žiakov zostalo v slovenskej škole.

Úžasné bolo počúvať týchto starých žiakov, ktorí sú ešte aj dnes oduševnení a dokážu s radosťou spomínať. Opýtala som sa, kto z nich pôjde po stretnutí na ples. Nebudete veriť – KAŽDÝ!

Zazvonili

Navštívila som všetky tri inštitúcie našej obce, zaujímajúc sa o počet detí, žiakov a o podmienkach, ako začínajú nový školský rok.

Materská škola

Bc. Lívia Kovácsová riaditeľka MŠ

v tomto roku otvorila dve triedy s maďarským vyučovacím jazykom a jednu triedu so slovenským vyučovacím jazykom. Spolu máme 52 detí, z toho 16 detí prišlo prvý krát do škôlky.  Pani učiteľky sa už tešili a pripravovali sa, aby prechod a nástup do škôlky bol bezproblémový. V materskej škole máme  denný kontakt s rodičmi,  ktorý umožňuje priamu spoluprácu a podávanie informácií o každodennom živote a priebehu každého dňa dieťaťa  v materskej škole.

Prvé dni sa oboznamujeme s prostredím MŠ, interiérom, exteriérom , s režimom dňa, seba obslužnými  činnosťami, oboznamujeme sa s novými kamarátmi, učíme sa mená všetkých detí, oboznamujú sa s profesiami zamestnancov materskej školy a ich činnosťou, s cestou do škôlky a domov a pod.

Okrem štandardného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 plánujeme obohatiť aj tento školský rok rôznymi aktivitami, ktoré sa osvedčili z predošlých  rokov.

V tomto roku sme získali  financie z projektu , ktorý bol podaný na Nitriansky Samosprávny kraj, ,, Pohybom ku zdraviu“, kde sme získali finančnú hotovosť 1 000.- eur, zakúpili sa pomôcky  na voľno časové aktivity – odrážadlá, autíčká, sánky.

Podľa možností zriaďovateľa ,  sa cez leto riešila oprava  – maľovalo sa – pre zatekanie strechy. Budovu čaká veľká rekonštrukcia , ktorú je možno riešiť len veľkým projektom, opäť podľa možnosti nášho zriaďovateľa – Obec Svodín.

 

Základná škola Svodín

Mgr. Katarína Nyitraiová, riaditeľka

Školský rok 2015/16 sme slávnostne otvorili dňa 2. septembra 2015  s počtom žiakov 52. Máme 4 prváčky a 5 nových žiakov v ostatných ročníkoch.

Sme škola s nižším počtom žiakov, zo zákona vyplývajúc máme spojené ročníky len na prvom stupni ZŠ, a to ročníky 1.-2. a 3.-4., ročníky sú pospájané na základe rovnakých predmetov v tom ktorom ročníku. Napriek spájaniu je výhodou užšia a priama práca so všetkými žiakmi oboch ročníkov. V ostatných ročníkoch prebieha vyučovanie bez spájania.

V tomto školskom roku učí na škole 7 pedagógov – z nich sú dve nové pani učiteľky: Mgr. Anetta Balogová – učí ročníky 3.-4. a Mgr. Erika Šimonová – učí anglický jazyk, techniku a informatiku, pani vychovávateľka a pán farár PaedDr. Zsolt Farkas preberá výuku náboženskej výchovy.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za pomoc pri realizácii opravných prác na škole. Podarilo sa vymaľovať šatne, schodište školy, záchody. Posledné prešli aj malou opravou. Veľkú časť pochvaly si zaslúži aj pedagogický zbor, ktorý počas prázdnin nelenil, svojou prácou prispel ku skrášľovaniu priestorov školy. Novú tvár dostala aj chodba na škole a maľovkou prešli dve triedy, v jednej z nich je aj družina. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim žiakom, ktorí sa koncom prázdnin bez váhania zúčastnili menšej spoločnej brigády a úpravy okolia svojej školy.

V novom školskom roku ponúkame žiakom rôzne krúžky. Každý má možnosť vybrať si zo širokej palety:  Mediálny krúžok, Krúžok anglického jazyka pre roč.1.-4., Krúžok anglického jazyka pre ročníky 5.-9., Kamarát s farbou, Vševedko,  Spevácky  krúžok, Zdravotnícky krúžok, Športový krúžok, Zumbovo – tanečný krúžok, Literárno – dramatický krúžok.

Na škole pôsobí jedno oddelenie ŠKD. Deti tu majú možnosť okrem prípravy na vyučovanie – písania si domácej úlohy,  dostatočný priestor na adaptáciu, vytváranie si priateľstiev, vzájomnú pomoc a spoluprácu. Doma sa treba učiť vždy a pravidelne, aby žiaci mohli napredovať a plynule sa vzdelávať, získavať ďalšie vedomosti a zručnosti potrebné pre život.

Do bežného života každej školy patria aj rôzne kultúrne, spoločenské akcie, posedenia, akadémie. Naša škola ich pravidelne organizuje, uskutočňuje pre deti, rodičov a priateľov školy. Nakoľko máme veľa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, snažíme sa o to, aby sa tieto deti dostali do rôznych kútov našej krásnej vlasti či už formou výletov, škôl v prírode alebo lyžiarskych kurzov. Touto cestou otvárame pre deti dvere do sveta, aby na vlastné oči videli a zažili to, o čom sa učia v školských laviciach.

Naša škola sa zameriava  na výchovu žiakov k hodnotám. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby si vážili a chránili svoje zdravie. Precvičujeme a žiakov vzdelávame v tejto oblasti pomocou projektu Škola podporujúca zdravie. Ďalšou oblasťou je starostlivosť a ochrana životného prostredia, ktorá sa uskutočňuje projektom Zelená škola.

Novým medzníkom v živote našej školy bude realizácia projektu Zdravie a bezpečnosť v školách, ktorým sme získali novú možnosť a výzvu pre pedagógov, žiakov i rodičov našej školy.  Tento projekt bude zameraný na rozvoj telesného  aj duševného zdravia nás všetkých. Nerada by som o tomto projekte prezradila viac. Budeme Vás informovať priebežne.

Ako sa pozeráme do budúcnosti? Sme malá škola, hovoríme si: rodinná. Poznáme všetky deti, každý deň vieme, kto sa naučil, koľko sa naučil, či si napísal úlohy, či mal dobrý deň a pod. Treba stále veriť a dúfať. Príkladom je aj aktuálna skutočnosť: v januári sme mali zapísanú do 1. ročníka jednu predškoláčku. Nevedeli sme, čo bude v septembri. 2. septembra zasadli do 1.ročníka štyri žiačky, schválili nám projekt / sme medzi 17 školami na Slovensku, ktoré majú možnosť ho realizovať/. Školský rok sme začali pozitívne.

Všetkým našim žiakom aj ich rodičom želám, aby doň vkročili s pravou nohou, aby sa im darilo, aby nabalili na seba nové vedomosti a zručnosti.

prvaci

Do you understand me?

Do programu Anglicky sa učiace obce sa v tomto roku zapojilo 30-40 ľudí. Presný počet nie je možné určiť, pretože  niektorí ľudia kvôli svojej práci môžu prísť len na pár dní – oboznámila nás s programom Viki Simonová, u ktorej je lektorka ubytovaná.

Megan Gillestie prišla z Chicaga, má 19 rokov a chystá sa na univerzitu. Do programu ju vybrali na základe rozhovorov. Iný kontinent, než Európa u nej neprichádzalo do úvahy – najprv uvažovala o Rumunsko, a nakoniec si zvolila Maďarsko a Slovensko.
Zábavná výučba prebieha v troch skupinách – pokračuje Viki. Ráno začínajú deti, po nich nasledujú začiatočníci a na koniec pokročilí. Najmladší účastník programu má 8 a najstarší 59 rokov. Podľa lektorky sú deti zo dňa na deň lepší, avšak často by sa radšej hrali, ale za to sú poslušné.
V skupine začiatočníkov sú aj Erika a Kati, ktoré sa prihlásili do programu kvôli svojim deťom, ktorí sú v zahraničí. Erika by rada navštívila syna v Kanade, a rada by sa porozprávala s jeho priateľmi, kolegami, no chce  navštíviť aj obchody. Kati má dcéru v Anglicku, dokonca jej zať je Angličan, tak sa rozhodla zdokonaliť sa v angličtine.

– bk-

My hľadíme na svodínčanov ako na príbuzných

Toto je už 12. kvíz materinského jazyka, ktorý pre žiakov ZŠ L. Csongrádyho v spolupráci so svodínskou samosprávou organizuje samospráva mesta Tata. Organizácia tohto podujatia si vyžaduje veľa práce. Prečo znáša ťarchu prípravných prác mesto Tata?
Tata a Svodín sú partnerskými mestami od roku 1997.

Od nadviazania kontaktu uplynulo pätnásť rokov, počas ktorých sme si svodínčanov veľmi obľúbili. Za príbuzných ich pokladáme nielen kvôli oficiálnemu vzťahu, ale aj preto, že patríme k jednému národu. Dôsledkom presídľovania obyvateľstva po II. Svetovej vojne obe naše usadlosti spájajú aj ozajstné rodinné putá. Prečo by sme nevenovali zvýšenú pozornosť deťom našich “príbuzných a súrodencov”?! – tvrdí zástupkyňa primátora Robozné Schőnfeld Zsuzsanna.

Okrem kvízu materinského jazyka Tata svodínčanov pozýva na množstvo programov, ktoré my nevieme patrične opätovať. Vyžaduje si to najmä financie. Nestačí iba oddanosť a ochota.
Samospráva mesta Tata okrem zorganizovania kvízu materinského jazyka (a pohostenia víťazov) sa snaží aj iným spôsobom vyjadriť spolupatričnosť – vraví Zsuzsanna Osgyáni – referentka medzinárodných vzťahov samosprávy Tata. Tohto roku sa uskutoční už 10. ročník Letného tábora mladých talentov, ktorého účastníkmi sú od počiatkov aj svodínske deti a mládež. Naša samospráva prispela významnou čiastkou aj do programu štipendií v Rákócziho združení. A na záver 4. júna zorganizujeme stretnutie pod názvom “Deň medzinárodnej súdržnosti” , kam očakávame aj svodínčanov.
Áno, všetko stojí peniaze, ale že sú použité na dobré ciele, dokazuje aj širokospektrálna súdržnosť, ktorá sa skrýva za týmito “akciami”.

Svetový deň ľavákov

Na podnet jednej organizácie združujúcej ľavákov v Amerike od roku 1992 slávime každý rok 13. augusta Medzinárodný deň ľavákov. Táto skupina ľudí predstavuje takmer 15 percent populácie Zeme.

20. a 31. prezident Spojených štátov bol taktiež ľavák, ako i Nelson Rockefeller, Harry Truman, Benjamin Franklin, Gerald Ford, Ronald Reagan a Bill Clinton. Medzi veľkých ľavákov histórie sa radia:  Jeanne d’Arc, Bonaparte Napoleon, Otto von Bismarck, Albert Schweitzer,  z anglickej kráľovskej rodiny ich je tiež hojne: anglický kráľ Juraj II., kráľovná Viktória, Juraj VI. (otec Alžbety II.), ďalej princ Charles a starší syn nástupcu na britský trón, princ William.

Ľaváci sa nájdu aj v našej obci vraví pedagogička Anita Molnárová, taktiež ľaváčka.

– Mamička si už v mojom útlom detstve všimla, že som ľaváčka. Spočiatku sa snažila, aby zo mňa spravila praváčku, no potom natrafila na jednu „múdru“ knižku a veciam nechala voľný priebeh. Je zaujímavé, že všetko robím ľavou rukou, iba strihať strihám pravou. – Len otvárač na konzervy nevie používať – s úsmevom sa do rozhovoru zapojí Anti, Anitin manžel -, pretože je vymyslený pre pravákov.
Aj na vysokej škole sa pýtali, ako budem vedieť naučiť deti písať. Nemám však s tým žiaden problém. Veľakrát si ani nevšimnú, že píšem ľavou rukou. Mimochodom každý chváli moje písmo. Mnohí sa nestačia čudovať, ako viem tak pekne písať ľavou rukou.

Doteraz sa kvôli tomu, že som ľaváčka nevyskytol žiaden problém – je to trochu neobvyklé, to je celé. Údajne je to dedičné, ale u nás v rodine nebol nik ľavák. Ani moje deti nezdedili dominanciu ľavej ruky, hoci u syna Daniela som si všimla, ako keby mal šikovnejšiu ľavú ruku.