Počet obyvateľov obce k 31. decembru 2017 je 2426 osôb: 1264 žien a 1162 mužov

Koncom decembra 2016 nás bolo 2471. Úbytok môžeme pripisovať čiastočne úmrtiu a k počtu odhlásených

Narodilo sa 18 detí: 9 dievčat a 9 chlapcov

Opustilo nás 31 osôb: 20 žien a 11 mužov

Sobášilo sa 16 párov: 5 u nás doma, 11 párov mimo obce

Prihlásilo sa k pobytu 29 osôb

Odhlásilo sa 61 osôb

Renovácie pokračujú

– hovorí starosta obce Gabriel Vígh, s ktorým hovorím o prácach, vykonávaných v poslednom období.

Kultúrny dom už dlhšiu dobu zateká. Keď pršalo, všade boli rozložené vedrá, aby zachytili dažďovú vodu. Nemôžeme čakať na úspešnosť projektu na obnovu kultúrneho domu už len kvôli zachovaniu terajšieho stavu. Izolácia dvoch tretín plochy strechy sa uskutočnila. Ak nám dovolia financie, budeme pokračovať.
Dali sa do poriadku chodníky a jarky od Domu ľudových tradícií.
Prebieha maľovanie základných škôl a materskej školy. Dokonca po 22 rokoch aj chodba slovenskej základnej školy bola vymaľovaná – k tomuto nedošlo kvôli zložitosti lešenárskych prác.
Žiaľ, čoskoro celú dedinu budú nezamestnaní udržiavať v poriadku, lebo je stále viac opustených domov a jarkov.
Na futbalovom ihrisku nepretržite obnovujeme – naposledy sa vymenil prístrešok prezliekarní, vymaľovávalo sa a vykonali sa ďalšie práce.
Obnovou miestnych komunikácií sme mohli začať až po vyrovnaní vlaňajšieho dlhu (5200€) Cestnej stavebnej spoločnosti Korekt s.r.o. Komárno. Teraz sa odstránili výtlky v uliciach Dlhý rad, Novovieska cesta, Hlavnosecká a smerom k Nákupnému stredisku za kultúrnym domom v hodnote 4000 eur.
Po 20 rokoch sa podarilo dohodnúť so spotrebným družstvom COOP Jednota Nové Zámky a tak sa obnovil chodník a zhotovil bezbariérový vchod do predajne. Okrem toho sme vybudovali bezbariérový vchod k predajni Trafika – ABAR, ktorá sa nachádza vedľa Domu pre prácu na diaľku. Majiteľ predajne formou kompenzácie nájomného vopred na vlastné náklady zväčšil predajný priestor a obec, keďže nehnuteľnosť je majetkom obce, vybudoval bezbariérový vchod a tak isto aj k miestnosti v Dome služieb, navštevovanej dôchodcami.
V projekte na verejné osvetlenie bolo mnoho nedostatkov, z plánu sa vynechali 3-4 ulice. V týchto uliciach musíme zabezpečiť osvetlenie z vlastných zdrojov. Reklamačná doba je tiež dlhá, lebo ide o svietidlá, vyrábané v zahraničí.
Tu by som sa chcela opýtať, prečo svietia aj vtedy, keď je ešte svetlo?
Lampy sa zapínajú a vypínajú na svetelný jas. My teraz počas záručnej lehoty nemôžeme zasahovať do systému. Firmu pravidelne informujeme o nedostatkoch.
Vidieť už úsporu?
Po uplynutí 6 mesiacov dospejeme k záveru, či je úspora a v akom rozsahu.
Vďaka úspešnému projektu v rámci združenia „Dvory a okolie“ začíname s budovaním parkoviska za telocvičňou. Máme už stavebné povolenie na vytvorenie parkoviska a autobusovej zastávky.
Tu by som chcel ešte pripomenúť, že sme uzatvorili zmluvu na 3 mesiace s firmou PT Security Slovakia s.r.o. Komárno na dozor nad objektmi obce. Oni vykonávajú túto činnosť aj v okolitých obciach. Budú sledovať zábery kamerového systému a majú právo zabrániť v pohybe osôb, pristihnutých pri čine až do príchodu príslušníkov policajného zboru. Spomínaná firma na základe predbežných rokovaní začiatkom októbra 2015 vybuduje vo Svodíne pult centrálnej ochrany, na ktorý môže napojiť každý záujemca svoj alarm a kamerový systém.

felujitas 2 (Copy)

felujitas 3 (Copy)

Uznesenia zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 3. 8. 2015

(skrátená verzia)
Obecné zastupiteľstvo:

110/03082015 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ

111/03082015 berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce za I. polrok 2015

112/03082015 odporúča riaditeľstvu ZŠ L. Csongrádyho, a vedúcej Školskej jedálne prijať úsporné opatrenia, týkajúce sa zníženia nákladov školskej jedálne. Termín: predložiť správu obci do 30.9.2015

113/03082015 schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2015 v celkovej výške 5.962,48 eur na modernizáciu strechy kultúrneho domu.

114/03082015 schvaľuje finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 15.000,- eur pre Športový klub Svodín.

115/03082015 schvaľuje finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 1.000,- eur pre Dobrovoľný hasičský zbor Svodín

116/03082015 schvaľuje druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2015.

117/03082015 schvaľuje Výročnú správu Obce Svodín za konsolidovaný celok za rok 2014 v predloženom znení.

118/03082015 berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Svodín za rok 2014.

119/03082015 schvaľuje Náplň práce komisie finančnej a legislatívno – právnej.

120/03082015 A. schvaľuje prolongáciu kontokorentného účtu „Superlinka“ Obce Svodín v Prima banke Komárno vo výške 42.000,- € za účelom preklenutia prípadnej prechodnej platobnej neschopnosti, B. súhlasí, aby sa obec zaviazala počas trvania úverového vzťahu poukazovať podielové dane na účet vedený v Prima banke.

121/03082015 A. konštatuje, že budova Zdravotného strediska a zastavané plochy a nádvoria, sú vo vlastníctve Obce Svodín, pričom susedné sú vo vlastníctve fyzických osôb, B. schvaľuje v záujme majetkoprávneho usporiadania odkúpenie susedných nehnuteľností od vlastníkov Kornél Molnár a Gabriela Molnárová za nasledovných podmienok: kúpna cena bude stanovená vo výške 1,85 €/m2 a je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, C. žiada starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B. Termín: 30.09.2015

122/03082015 schvaľuje zmenu uznesenia č. 100/08062015 nasledovne:
A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa, podnikateľa Ing. Dezső Nágel – Drofex, B. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme, nebytových priestorov v Dome služieb, miestnosť č. 7, s podlahovou plochou 9,88 m2. Výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 30 eur/mesiac, v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrina, kúrenie, voda),

123/03082015 A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Júliusa Balázsa, o prenájom rodinného domu č. 1087 vo vlastníctve obce, Obce Svodín, B. berie na vedomie stanovisko komisie výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania. C. schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľností. Nájomná zmluva bude uzatvorená dňom 1. novembra 2015 na 3 roky, min. výška nájomného je 70,-eur/mesiac, D. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru a vyhodnotenie cenových ponúk a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva na rozhodnutie vo veci prenájmu. Termín: 15.09.2015

124/03082015 A. zriaďuje Komisiu pre vybavovanie sťažností, B. volí členov komisie nasledovne: Ing. Gabriel Laczkó, predseda, Ing. Gergely Bartos, Ing. Ladislav Blahovics, členovia

125/03082015 schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce

126/03082015 A. berie na vedomie žiadosť žiadateľov Tomáš Balázs a Kinga Kóšová o prenájom rodinného domu č. 661 vo vlastníctve obce, B. schvaľuje spôsob a zámer na prenájom nehnuteľností, nájomná zmluva bude uzatvorená 1.11.2015 na dobu 3 roky, min. výška nájomného je 100,- eur/mesiac, C. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru, vyhodnotenie cenových ponúk a na základe ponuky následne predložiť na zasadnutie OZ na rozhodnutie. Termín:15.09.2015

127/03082015 A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Kitty Frantová, budúceho podnikateľa, o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prvom poschodí nákupného strediska na obchodné účely, B. schvaľuje spôsob prenájmu a zámer na prenájom za nasledovných podmienok: nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre obchodné účely, zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 01.11.2015 na neurčitý čas, min. výška nájomného je 130,- eur/mesiac. C. žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru, vyhodnotenie cenových ponúk a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva na rozhodnutie. Termín: 15.09.2015

128/03082015 A. berie na vedomie informáciu, že úrok z omeškania z nájomných zmlúv v zmysle platných predpisov je o päť percentuálnych bodov vyšší ako základná sadzba ECB, t.j. 5,05 %. V nájomných zmluvách uzatvorených do 31.7.2015, je namiesto úroku z omeškania uvedená zmluvná pokuta vo výške 0,05 %, t.j. 18,5 % ročne, B. schvaľuje
uzatvorenie dodatku k platným nájomným zmluvám na doplnenie ustanovenia o úroku z omeškania, namiesto zmluvnej pokuty, s tým, že obec nebude uplatňovať zmluvnú pokutu ani za obdobie pred účinnosťou dodatku, ale úrok z omeškania, C. žiada starostu vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A a B. Termín do 31.12.2015

129/03082015 schvaľuje 1. zámer na umiestnenie špeciálnych antén na odber mikrovlnného internetu na streche nehnuteľnosti pod súpisným č. 1117 vo vlastníctve Obce Svodín, pre spoločnosť Zodiac IT Solutions s.r.o, 2. zámer na umiestnenie retranslačného miesta na poskytovanie internetových služieb na streche tej istej nehnuteľnosti, pre spoločnosť SEVENET s.r.o.

130/03082015 schvaľuje zámer vybudovať pult centrálnej ochrany s nepretržitou 24-hodinovou monitorovacou službou v nehnuteľnosti, v budove so súpisným č. 1117 vo vlastníctve Obce Svodín, miestnosť č. 101, pre spoločnosť PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o.

Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. 6. 2015

Obecné zastupiteľstvo:
91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností.
92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína
93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom vo Svodíne
94/08062015 berie na vedomie správu o činnosti komisie kultúry, športu, vzdelávania, školstva, mediálnej a reklamnej činnosti
95/08062015
A . berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2014
B. 1. schvaľuje záverečný účet obce nasledovne: príjmy 1 496 655,43 eur, plnenie celkových výdavkov 1 486 090,03 eur
B . 2 . tvorbu rezervného fondu obce vo výške 5.962,48 eur
96/08062015
A. konštatuje, že budova materskej školy je vo vlastníctve obce, pričom susedné nehnuteľnosti sú vo vlastníctve fyzických osôb – Imrich Stégmár, Zsolt Dukony, Silvia Dukonyová, František Kurcz – vedené ako záhrady, B. schvaľuje v záujme majetkoprávneho usporiadania odkúpenie susedných nehnuteľností do vlastníctva obce za kúpnu cenu 1,85 €/m2. Náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. C. žiada starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B.
97/08062015 chvaľuje príspevok vo výške 300,- eur na dopravu žiakov do Školy v prírode pre ZŠ L. Csongrádyho.
98/08062015 neschvaľuje spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č. 630/2 o výmere 147 m2.
99/08062015
A. berie na vedomie informáciu o povinnosti zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce v prenajatých nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce, B. schvaľuje uzatvorenie dodatku k platným nájomným zmluvám na doplnenie povinnosti zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce podľa platných predpisov. C. žiada starostu vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A a B.
100/08062015
A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Ing. Dezső Nágela – Drofex o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb. B. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 9,88 m2, za nasledovných podmienok: – zmluva o nájme bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca prenajaté priestory poskytne a zabezpečí podmienky na pravidelné stretnutia dôchodcov, – nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre účely kancelárie, – nájomca súčasne s prenajatými priestormi môže užívať spoločné priestory (chodba, záchod) bezplatne, – výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 50 eur/mesiac, v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním (elektrina, kúrenie, voda), – nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému v predchádzajúcom kalendárnom roku, – nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na úhradu nedoplatku nájomného alebo na náklady spojené s uvedením prenajatých nebytových priestorov do pôvodného stavu,- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 1.6.2015 na neurčitý čas, – obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme zverejní v súlade so zákonom. C. 1. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru, 2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie OZ.
101/08062015
A. konštatuje, že na základe žiadost žiadateľov Tomáš Balázs a Kinga Kóšová bol zverejnený zámer na prenájom nehnuteľností so súp.č. 661.B. berie na vedomie informáciu Komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy prenájom o výsledkoch vyhodnotenia predloženýchcenových ponúk, C. konštatuje, že do určeného termínu t.j do 22.5.2015 bola doručená 1 ponuka, ktorú podali horeuvedení záujemcovia, ktorí nesplnili podmienky priameho prenájmu.D. neschvaľuje prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy s horeuvedenými nájomcami
102/08062015 schvaľuje zmenu uznesenia OZ č. 354/23062014 zo dňa 23.06.2014 nasledovne:
V bode A/2 na koniec sa vkladajú slová: „ za nasledovných podmienok: -prevod vlastníctva zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, – novovytvorené parcely boli vytvorené geometrickým plánom 34/2014.
103/08062015
A . schvaľuje náplne práce komisie výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania a komisie podnikateľskej a pre správu obecného majetku, B . ukladá predsedovi komisie finančnej a legislatívno-právnej vypracovať náplň práce komisie a predložiť obecnému úradu.
104/08062015
A. konštatuje, že 1. uznesením OZ 84/13042015 zo dňa 13.4.2015 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľností, vedených na LV 3501, 2. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený. B. berie na vedomie, že po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. C. schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou VÍGH & VÍGH za podmienok:
– prenájom z dôvodu hodného zreteľa zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou, – doterajší nájomca podnikateľ Gabriel Vígh – DREVO REZ a budúci nájomca VÍGH & VÍGH s.r.o sa dohodli, že spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti a záväzky, – nájomná zmluva bude uzatvorená za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená s Gabrielom Víghom, s tým, že hygienické zariadenia (4 mužské a 4 ženské záchody a umývadlá), prezliekareň a sprchy oddelene, odpočiváreň s možnosťou občerstvenia, žumpu a inžinierske siete nájomca vybuduje a plot opraví s vytvorením brány pre vstup zo strany Orechového námestia, na vlastné náklady,- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada starostu zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy do 30 dní od schválenia uznesenia.
105/08062015
A. berie na vedomie žiadosť Júliusa Balázsa o prenájom rodinného domu č. 1087 , B. poveruje komisiu výstavby, o posúdenie, či nehnuteľnosť e v stave spôsobilom na riadne užívanie.
106/08062015
A. berie na vedomie a. žiadosť Martina Mikulu o prenájom nebytových priestorov v nákupnom stredisku , b. informáciu, že Ladislav Mikula Dobra mieni ukončiť
B. schvaľuje zámer prenájmu za nasledovných podmienok: – zmluva o nájme bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca v prenajatých priestoroch bude vykonávať obchodnú potrebnú pre zásobovanie obyvateľov Svodín a a okolitých obcí, – nájomca prenajaté priestory bude využívať pre obchodné účely, – výška nájomného bude stanovená vo výške 125 eur/mesiac, v ktorej nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním, – nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému v predchádzajúcom roku, – nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, – zmluva bude uzatvorená od 01.09.2015 na neurčitý čas, – súčasne s uzatvorením novej zmluvy bude uzatvorená dohoda o skončení nájmu so súčasným nájomcom, – žiadateľ predloží platný doklad o živnostenskom oprávnení, – obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme zverejní
C. žiada starostu 1. zabezpečiť zverejnenie zámeru, 2. predložiť na schválenie návrh: – na ukončenie nájmu so súčasným nájomcom, – na uzatvorenie zmluvy o nájme so žiadateľom.
107/08062015 schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020.
108/08062015 berie na vedomie informáciu o slávnostnom podujatí umiestnenia a vysvätenia kríža na Hlavnom námestí.
109/08062015
A . berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, k Záverečnému účtu Svodín za rok 2014, B. ukladá plnenie nasledovných úloh:
1. Prijať opatrenia na zníženie zadlženosti, postupne znižovať úverové zaťaženie, zefektívniť vymáhanie pohľadávok, všetky pohľadávky právne zabezpečiť tak, aby nemohli byť premlčané, 2. Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií dôsledne v súlade s platnou právnou úpravou, 3. Doriešiť a naplniť Osobitné bankové účty obce (Účet rezervného fondu, Zábezpeka k nájomným bytom, Fond údržby a opráv k nájomným bytom). Predložiť správu do zastupiteľstva o 31.10.2015.

P O Z V Á N K A

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční
dňa 3.8.2015 o 19.00 h. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
– určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
– kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.6.2015
– správa o uzneseniach v sledovaní
2. Správa o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce
za I. polrok 2015
3. Návrh na použitie rezervného fondu Obce Svodín
4. Návrh na transfer pre Športový klub
5. Návrh na transfer pre Dobrovoľný hasičský zbor
6. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015
7. Výročná správa Obce Svodín za rok 2014
8. Správa nezávislého audítora – konsolidácia
9. Správa o činnosti komisie finančnej a legislatívno – právnej
10. Náplň práce komisie finančnej a legislatívno – právnej
11. Prolongácia kontokorentného účtu „Superlinka“
12. Návrh na kúpu nehnuteľností – parc. č. 229/1 , 229/2, 229/3 v kú Maď. Svodín pozemky vedľa Zdravotného strediska – od vlastníka Kornel Molnár
13. Zmena uznesenia č. 100/08062015
14. Návrh na prenájom majetku vo vlastníctve obce – dom so súp. č. 1087 v kú Nem.
Svodín – J. Balázs
15. Návrh Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Svodín
16. Návrh na prenájom majetku vo vlastníctve obce – dom so súp. č. 661 v kú Nem.
Svodín – T. Balázs a K. Kóšová
17. Návrh na prenájom majetku vo vlastníctve obce – nebytové priestory v NS –
K. Frantová
18. Interpelácie
19. Rôzne, diskusia
20. Ukončenie

6_Pozvanka