Málo očitých svedkov sa vrátilo z donského pekla

Na podnet regionálneho Limes-Anavum Honismereti Társulat si vlani prvýkrát pripomenuli „donskú katastrofu“ v Štúrove. V tomto roku sa vo Svodíne pokračovalo s cieľom budovania tradície oživené spomínanie, ktorého zvláštnosťou je, že uplynulo 75 rokov od 12.-13. januára 1943, keď sovietska armáda začala útok, ktorý zapríčinil najväčšiu maďarskú katastrofu II. svetovej vojny.

Spomienkový deň bol zahájený v kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde otec Zsolt celebroval svätú omšu venovanú hrdinom a pokračoval v parku pred kultúrnym domom. Starosta, Gabriel Vígh, vo svojom príhovore vyzdvihol, že spomíname na každého Svodínčana, ktorý zahynul počas II. svetovej vojny. Keďže mnohí padli práve v donských bojoch, v tomto roku sa dostala hrsť zeminy z okolia rieky Don k pamätníku II. svetovej vojny.

Historickú prednášku mal podplukovník István Ravasz, historik a muzeológ.

Na pamätnom dni sa zúčastnil vyslanec Veľvyslanectva Maďarska v Bratislave, podplukovník Csaba Vida, vojenský atašé. Recitovali Mátyás Méri a László Zsákovics ml., program spetril József Pálmai s krásnymi pesničkami. Srdcervúce boli vojenské pesničky spevokolu Veľké Ludince – Svodín, ktoré rozplakali nejedného účastníka. Spolupracovali vojenskí tradicionalisti múzea Military Historical Musseum z Pohronského Ruskova, 9. Vörössipkás Zászlóalj a 32. skautský oddiel Svätého Michala.

IMG_9650 (Copy) IMG_9715 (Copy) IMG_9704 (Copy) IMG_9679 (Copy) IMG_9675 (Copy)

Európska únia podporila iba 15 projektov v rámci celej Európy

Európska únia podporila iba 15 projektov v rámci celej Európy

Je veľkým úspechom, že jedným z nich je projekt obce Svodín

Výkonná agentúra EACEA zverejnila na svojej webstránke posledné výsledky septembrovej uzávierky programu Európa pre občanov. Na Slovensko tak potečie 451 tis. eur a to v podobe 14 podporených projektov, z čoho gro – až 13 projektov – tvoria jednorazové stretnutia občanov partnerských miest alebo obcí v opatrení Družobné mestá. V rámci druhého opatrenia tejto uzávierky, zameraného na vznik a budovanie celoeurópskych sietí samospráv za účelom riešenia vybratého lokálneho problému – Siete medzi mestami – bolo podporených len 15 projektov z celej Európy. „Preto je pre nás veľkým úspechom, že 1 z nich pochádza zo slovenskej dielne, konkrétne z obce Svodín,” hodnotí Želmíra Gerová, vedúca kancelárie Európskeho kontaktného bodu pre Slovensko.

„Úspešný projekt, na ktorý obec získala 145-tisíc eur, s názvom YOUTH IS EUROPEAN FUTURE – Network for Challenging Euroscepticism and Motivating Young European Citizens to Participate in 2019 European Elections pracuje s mládežou, najmä s prvovoličmi, ktorých sa snaží vyzvať k diskusii a analýze euroskeptizmu a tak ich motivovať k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019,“ informuje starosta obce Svodín Gabriel Vígh a zároveň dodáva „Naša obec Svodín bola niekoľko rokov po sebe úspešná v rámci opatrenia Družobné mestá, čo nás posmelilo k myšlienke žiadať väčší grant v rámci programu Európa pre občanov. Sme preto veľmi radi, že to vyšlo a utvrdzuje nás to, že práca aj na tzv. mäkkých projektoch má zmysel. Naši ľudia vďaka tomu viac rozumejú fungovaniu, úlohe a zmyslu Únie a vážia si tak viac európske investície v našej obci.“

Szabolcs Méri, riaditeľ p. o Scheuden, dodáva:

Túto vysokú čiastku priznali našej obci preto, že už roky úspešne spolupracujeme s našimi partnerskými usadlosťami v karpatskej kotline (Tata (HU), Bystřice (CZ), Pinczów (PL), Magyarkanizsa (SRB), Szováta (RO). K tomuto projektu však toto nestačilo a museli sme hľadať ďalších partnerov aj zo „starých“ členských štátov. Vybrali sme si organizácie zo severného Talianska, Slovinska a Luxemburgu, z ktorých sa 2-3 osoby zúčastnia na konferenciách. Získali sme podporu na šesť podujatí, z ktorých prvé otváracie sa uskutoční u nás vo Svodíne koncom mája. Na základe našich dávnejších partnerstiev sa uskutočnia 3 ďalšie podujatia v krajinách V4, jedno sa uskutoční v Slovinsku a zakončenie bude u nás na jeseň v roku 2019. Keďže sme vedúcimi partnermi projektu, musíme na tieto dohliadať, aj vtedy, keď budú podujatia uskutočňované inde. Zo získaných prostriedkov budeme platiť cestovné a ubytovanie účastníkov, tlmočníkov, prednášajúcich… Verím, že úspešne zvládneme túto nemalú úlohu.

Počet obyvateľov obce k 31. decembru 2017 je 2426 osôb: 1264 žien a 1162 mužov

Koncom decembra 2016 nás bolo 2471. Úbytok môžeme pripisovať čiastočne úmrtiu a k počtu odhlásených

Narodilo sa 18 detí: 9 dievčat a 9 chlapcov

Opustilo nás 31 osôb: 20 žien a 11 mužov

Sobášilo sa 16 párov: 5 u nás doma, 11 párov mimo obce

Prihlásilo sa k pobytu 29 osôb

Odhlásilo sa 61 osôb

Novoročné myšlienky – Gabriel Vígh, starosta obce

Milí obyvatelia!
Dovoľte, aby som každému poprial prežitie úspešného, šťastného roka 2018 v plnom zdraví.

Tým istým elánom, ako sme začali s prácami pred tromi rokmi, budeme pokračovať aj v roku, ktorý máme pred sebou. Ale najprv sa pozrime na uplynulý rok.
Môžem povedať, že som spokojný s výkonmi uplynulých 12 mesiacov. Najväčšie nedostatky, ako obnova strechy kultúrneho domu a domu smútku, sú vykonané, a s nákupom autobusu sa uskutočnil dávny sen obce. Je dôležité zdôrazniť, že sme to uskutočnili bez jediného centu úveru. Môžeme sa tešiť obnove cesty II. triedy, ktorá prechádza našou obcou. Približne 20 rokov sme čakali na nové asfaltovanie, je pravda, že pôvodný zámer nebol zrealizovaný, lebo úsek od hranice obce po hranicu okresu a kritický úsek pri rybníku sa neobnovil s odôvodnením, že spomínaný úsek Nitriansky samosprávny kraj pred niekoľkými rokmi obnovil. Stúpajúci počet dopravných nehôd by odôvodňoval túto obnovu, ale vo väčšine prípadov chýba úradná dokumentácia. Toľko sme dosiahli, že sa odstránili stĺpy a vodičov upozorňujú značky na úsek častých dopravných nehôd.
Môžeme povedať, že máme za sebou rok výročí. Oslávili sme 20. výročie partnerstva Svodín – Tata, ale zaspomínali sme si aj na iné výročia tak, že sme nedostali finančnú podporu na kultúru. Vlani sme sa s projektami zameriavali na iné oblasti – pre získanie prostriedkov z eurofondov sme sa zamerali na organizovanie série konferencií, kde sme získali 145 tisíc eur. O tom treba vedieť, že túto značnú sumu získala séria programov, ktorá podporuje nielen miestne podujatia. Na uskutočnenie máme dva roky.
Z vypracovaných úspešných projektov sa obci podarilo obnoviť Pamätník obetí I. svetovej vojny a obnovami by sme chceli pokračovať. Dobre pokračujeme s bezbariérovými vchodmi do našich budov. Zvyšujeme kapacitu izieb a snažíme sa už dané priestory zveľadiť a urobiť komfortnými. S týmto cieľom sme začali s prácami v Dome služieb. Od 1. januára sa činnosť Scheudenu rozširuje o poskytovanie ubytovaní nižšej kategórie. Okrem renovácií meníme aj zariadenie. Na rok musíme vytvoriť podmienky, aby sme mohli zvyšovať počet pobytov v obci. Reklamy na ubytovanie sú na dobrej ceste.
Ako vieme, výtvarné diela vytvorené v medzinárodnom výtvarnom tábore sa nám podarilo znovu umiestniť v budove pre prácu na diaľku, po desiatich rokoch znovu vytvoriť galériu a vďaka umelcom, ktorí usporiadali obrazy, ale konečné vytvorenie galérie súčasníkov ešte nechá na seba čakať. Obec disponuje zhruba s počtom 500 – 600 kusov. Podľa našich plánov by sme v tomto roku zhotovili katalóg zúčastnených umelcov v tábore a ich tvorby. S galériou súčasníkov sa rozširujú pozoruhodnosti Svodína, ale pokračujem ďalej. Vypracovali sme projekt na úpravu okolia Domu ľudových tradícií, ktorý by zahŕňal trhovisko na predaj miestnych produktov, vytvorenie sály na predstavenie, dokonca je tam zapracované aj vytvorenie pracovného miesta. Na tento účel samospráva obce odkúpi rodinný dom v susedstve Domu ľudových tradícií a samozrejme vybaví všetky s tým súvisiace úradné záležitosti.
V obci jedným z najväčších problémov sú nedostatky vo vysporiadaní nehnuteľností. Práve kvôli tomu sa nemôžeme uchádzať o finančné prostriedky na vybudovanie kanalizácie, lebo už dva roky čakáme na vysporiadanie vlastníckych práv. Vždy narazíme na nejakú nehnuteľnosť, ktorá nie je vysporiadaná a začína sa zdĺhavé riešenie, nehovoriac o tom, keď ideme riešiť niečo s pozemkovým fondom, čo stojí aj peniaze. Tieto záležitosti riešime po uliciach postupne a dúfame, že sa čoskoro dostaneme na koniec vybavovačiek a získame povolenie. K tomu sme potrebovali zmeniť aj územný plán, čo nás stál rok času, čakajúc na súhlas od patričných úradov.
A teraz sa pozrime dopredu. Dlhodobým plánom je plán čiastočnej výstavby rondelu a s hotovými plánmi výstavby na pozemok bývalého Szilasiho domu čakáme len na vhodnú výzvu. Realizácia by umožnila vytvoriť ďalšie ubytovacie miesta a mohli by sme naše archeologické nálezy predostrieť pred širokú verejnosť. K uskutočneniu mnohých našich budúcich plánov čakáme na vypísanie výziev, hoci ani realizácia úspešných projektov nie je jednoduchá záležitosť. S naším úspešným projektom z pred poldruha roka sme ešte nepokročili, lebo kvôli byrokracii a sústavnej kontroly zo strany odborníkov sa neustále posúva termín. Ak sa nám toto podarí doriešiť, môžeme vykročiť ďalej, ale verím, že kráčame správnou cestou.
Začínam svoj štvrtý rok tak, že sme nezobrali ani cent úveru a popritom renovujeme svoje budovy. Snažíme sa využiť racionálne finančné prostriedky, ktoré máme k dispozícii a veľmi by sme chceli naše plány realizovať bez úveru. Sme za to, aby sme boli čo najúspešnejší.
Dokončila sa izolácia strechy klubu dôchodcov, čo bolo dôležité, aby sme mohli pokračovať v renovácii budovy na základe plánov. Podstatou je, že sme zachránili budovu pred zrútením sa. So súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva by sme chceli vytvoriť pre dôchodcov denný stacionár alebo korektný klub dôchodcov, veď Klub krásneho veku tak pekne napreduje, že čochvíľa dosiahne počet členov 100, keď budú takto pokračovať. Vodovodné a elektrické vedenie je celkom nové, obnovilo sa aj kúrenie a keď sa starší občania rozhodnú, že by chceli využiť denný stacionár, hocikedy môžeme podať projekt a vytvoriť vhodné priestory podľa predpisov. Dva roky sme čakali u združenia Dvory a okolie na vypísanie výzvy, ale dostali sme sa tam, že nemôžeme čakať ďalej, aj toto uskutočníme z vlastných síl, lebo ministerka zrušila MASK-y. Dúfame, že čoskoro môžeme informovať čitateľov o odovzdaní obnovenej budovy.
Tohtoročným plánom je vytvorenie popolnicového háju – kolumbária v cintorínoch, čo je výzvou – príkazom doby, lebo sa rozširuje pohrebná forma spopolnením a my musíme reagovať na očakávania.
Dúfam, že aj tento rok bude úspešný, čo sa týka investícií, renovácií ako aj kultúrnych a iných podujatí a obídu nás prírodné katastrofy. Nech je súdržnosť, elán a výdrž, tak aj v budúcnosti sa bude naša obec úspešne rozvíjať.