Farebná Európa

“Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union” – Farebná Európa
V dňoch 15.-17. júla sme usporiadali trojdňové podujatie, ktoré finančne podporila EU.
Oslavy sa začali s výstavou Medzinárodného výtvarného tábora, ktoré v tomto roku oslavuje 15. výročie založenia. Nasledovalo slávnostné ukončenie tábora Csiribiri.
Potom sa hostia vypravili na Hlavné námestie, kde sa začínalo predstavenie Kuttyomfitty Társulat s názvom Folkorikusz, úzko súvisiace s tematikou tábora Csiribiri. Predstavenie zaujalo deti i dospelých. V aule kultúrneho domu boli vystavené obláčiky, na ktorých deti spájali ďalšie slová k slovu TOLERANCIA.
Medzitým sa na Hlavnom námestí začal kultúrny program, kde výstúpili Kis-Duna Ág Énekkórus pod vedením Terézie Kicsindi, bývalej učiteľky zo Svodína, zabávajúc obecenstvo s humornými pesničkami. Na pódiu vystúpil Tamás Mészáros s priateľmi – Šukola Tomášom a Vivien Keszeghom, ale našli tu priestor aj svodínsky priatelia Šukola Tomáša – MAGIC DANCE TEAM a Gábor Dodok, ktorý na indiánskych dychových nástrojoch zahral pekné piesne.
V rámci verejného fóra účastníci mohli hovoriť s odborným znalcom Zoltánom Környim, ktorý povedal, že pre Maďarov na Slovensku je životne dôležitá účasť v únii. Uľahčí život tunajších, slobodný prechod cez hranice, možnosť slobodne obchodovať, zamestnať sa na území Maďarska. Keďže ani vláda sa nesnaží podporovať územie obývané Maďarmi, pre nás sú veľmi dôležité prostriedky poskytované úniou. Tunajší občan nemôže byť euroskeptikom.
Piatok ukončili v spoločnosti hostí z partnerských usadlostí pouličnou zábavou na hudbu Mikle Peti.
V sobotu doobeda dominoval šport. V telocvični si zmeralo sily 6 skupín v stolnom tenise. Napriek daždivému počasiu sa veľmi dobre zabávali.
Na športovom ihrisku zohrali priateľské zápasy – pred obedom si zmerali sily štyri mužstvá zo Svodína, a po obede sa hral priateľský zápas Svodín – Tata, kde zvíťazilo hosťujúce mužstvo, ktorému sa nedá čudovať, veď hrajú vo vyššej lige.
V tematike Mladí v rozhodnutiach sa zhovárala s prítomnými Réka Kovács, ktorá žila do svojich 15 rokov vo Svodíne, potom sa rodina vysťahovala do Spojených štátov a usadila sa v Dalase. Podelila sa so svojimi skúsenosťami aj z oblasti školstva. Spomínala, že v USA sú bezprostrednejší študenti a učitelia, nie je hanbou prepadnúť, skôr je to príležitosť na lepší výkon. Ako negatívum si spomenula dress code (oblečenie), ktoré je dané. Ako zaujímavosť spomenula, že v mnohých amerických rodinách dajú voľnosť vysokoškolákom, ktorí sa odsťahujú od rodiny, často pracujú, berú si pôžičky, aby zaplatili školné. Základné vzdelanie je 12-ročné, až potom si môžu vybrať zamestnanie alebo školu.
Konalo sa aj stretnutie „ Strategické plánovanie“, kde primátori a starostovia partnerských usadlostí hovorili o svojich predstavách, o spolupráci v budúcnosti. József Michl, primátor Taty zdôrazňoval, že slabosť EU posilnila vzťahy, na ktorých už usadlosti V4 roky pracujú. Roman Wróbel a Gabriel Vígh podpísali spoluprácu, ktorá už roky trvá, ale nebola spísaná zmluva. Marek Zatorsky, zástupca starostu Pinczówa je presvedčený, že tieto vzťahy budú fungovať aj v budúcnosti. Zoltán Tóth, starosta Bajótu vyjadril potešenie, že sa stali partnermi tohto zoskupenia. Gergely Horváth v mene Nagykanizsa potvrdil, že v spolupráci budú pokračovať vo viacerých oblastiach.
Imre Kun spomínal na obdobie neľudského vysťahovania rodín. Počas programu zaspieval zbor dôchodcov z Taty. V programe Farebná Európa vystúpili folklórne skupiny z družobných miest – obecenstvo tlieskalo a vládla skvelá nálada. V ďalšej časti večera v podaní novozámockého Operett Kvintett zazneli známe operety. Ich nasledovala skupina Golddies. Našli sa diváci, ktorí iba kvôli nim prišli. Na koncert L.L.Junior sa sála zaplnila. Veľa návštevníkov prišlo z okolitých obcí. Okolo polnoci sa vyčasilo a tak sa mohla začať pouličná zábava s DJ LUIGI až do úsvitu.
Nedeľu otvorila svätá omša, samozrejme s účasťou delegátov partnerských usadlostí. Poobede sa vyhodnotili kresby detí. Zaujímavé, že bol žiak, ktorému EU pripomínala kravu. A samozrejme fialovú.

Svodín – kam už umelci prichádzajú domov

Je to už pätnásty tábor – aj toho sme sa dožili, usmieva sa János Kántor, ostrihomský umelec, ktorý je vedúcim tábora od začiatkov. Dnes už tábor získal hodnosť, lebo sa nám podarilo zjednotiť nadaných, úspešných tvorcov, ktorí prispeli k vytvoreniu spoločenstva jedincov navzájom sa inšpirujúcich, ale zachovávajúc si slobodu vlastnej kreativity. Možno aj kvôli tomu k nám prichádzajú mladí ľudia s radosťou. Mnohí z nich dostali inšpiráciu, aby vykročili správnym smerom a na dnes sa stali známymi pre odbornú verejnosť.

Sme medzinárodný tábor, pokračuje opis tábora János. Okrem tunajších sme my, z Maďarska, chodia sem dvaja umelci z Čiech, jeden z Rakúska, viacerí zo Sedmohradska, z Poľska, dokonca aj z Kanady pravidelne navštevoval tábor Tibor Nyilasi, profesor umenia, ktorý sa žiaľ na jar presťahoval do nebeského domova.

János si spomína na začiatky: Založenie tábora iniciovali dvaja – Ja a vtedajší starosta obce Svodína Dezső Nágel. Svodínčania ma prijali hneď v prvý rok, odvtedy vznikli aj blízke priateľstvá. Na začiatku nás bolo viac – tak 24 účastníkov, ale aj v súčasnosti sa zídeme 17. Tábor nepatrí medzi to najkomfortnejšie, ale dobrá nálada a priateľstvo v tábore to vynahradí.

Ako vidíte budúcnosť?

Môj zdravotný stav vyžaduje, aby som hľadal nástupcu, dá sa povedať, že som ho aj našiel, ale zatiaľ nechce počuť o prevzatí vedenia. Dúfam, že činnosť tábora bude pokračovať aj v budúcnosti – zo strany umelcov bude snaha a verím, že aj zo strany Samosprávy obce Svodín bude podpora. Bolo by dobré tábor inzerovať včas – ešte na začiatku roka – aby umelci mohli vopred plánovať a týždenný pobyt predĺžiť na 10-dňový. Viem, že v dnešnej dobe je všetko otázkou peňazí, a len dúfať môžem, že samospráva obce dokáže zabezpečiť finančné prostriedky. Tvorcovia ako protihodnotu darujú niekoľko obrazov pre miestnu galériu súčasníkov.

 

Galéria súčasníkov je hrdosťou Svodína – vlastní okolo 500 obrazov – preto teraz hľadáme možnosť, aby si ich každý, kto k nám zavíta, mohol pozrieť v rámci stálej expozície – zdôrazňoval počas záverečnej výstavy tábora Gabriel Vígh, starosta obce.

 

AT1 AT5

25. výročie znovuotvorenia plneorganizovanej Základnej školy vo Svodíne

28. júna 2016 si riaditeľstvo Základnej školy vo Svodíne pripomínalo 25 rokov práce školy.

Na stretnutie boli pozvaní všetci pedagógovia, ktorí pôsobili na škole v uplynulých rokoch.
Spomienka začala slávnostným zasadnutím pedagogickej rady za účasti starostu obce Gabriela Vígha, zástupkyne Školského úradu v Štúrove Mgr. Edity Hakkeovej a prítomných bývalých, súčasných pedagogických pracovníkov a zamestnancov školy. Po privítaní prítomných riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Nyitraiovou, vystúpil s krátkym príhovorom starosta obce a zástupkyňa Školského úradu. Potom priblížil históriu školy za uplynulé roky PaedDr., ktorý pôsobil na škole celé obdobie z toho 9 rokov bol riaditeľom.

Škola otvorila svoje brány na základe petície občanov 1.9.1990 s počtom asi 70 žiakov. Prvým riaditeľom bol František Kočkovský, ktorý spolu s prvým predsedom ZRPŠ Ladislavom Mikulom a začínajúcim kolektívom zabezpečoval materiálne a personálne obsadenie školy. Druhým riaditeľom bol PaedDr. Karol Krško, po ňom Mgr. Adriana Gábrišová, ktorú nasledovala Mgr. Slavomíra Lacušková. Po nej prevzala riaditeľstvo Mgr. Katarína Nyitraiová do súčasnosti. Dôkazom toho, že škola začala kvalitne a všestranne vzdelávať žiakov zo Svodína svedčí tá skutočnosť, že počas niekoľkých rokov počet žiakov zo Svodína, ktorí zostali v ZŠ Gbelce sa znížil z 30 na minimum, pretože sa vrátili do Svodína. O pestrej všestrannej mimoškolskej činnosti svedčia i tri kroniky, ktoré boli vedené počas 25 rokov. Počet žiakov počas 25 rokov sa pohyboval od 40 do 70. Veľkým problémom bol príchod rodiny Némethovej do Svodína, keď škola dostala neprispôsobivých žiakov, ktorí ubližovali ostatným, nevedeli sa správať, čo malo za následok ďalší odchod žiakov zo školy. Toto obdobie trvalo 12 rokov až kým sa uvedená rodina neodsťahovala zo Svodína. Potom sa situácia stabilizovala a možno povedať, že až na výnimky, všetky školopovinné deti navštevujú Základnú školu vo Svodíne.

O histórii žiakov a pedagógov školy svedčia i nápadité tablá, ktoré zdobia steny školy. Bývalí pedagógovia s láskou spomínali na výborný kolektív, pripravované podujatia ako jedličkové pásma, estrádne pásma, spoločné výlety, exkurzie, lyžovačky, školy v prírode, predmetové olympiády, matičné súťaže a plejádu športových postupových súťaží. V posledných rokoch
sa podarilo získať ocenenia i finančné prostriedky v rôznych projektoch akými sú Zelená škola, Škola podporujúca zdravie. Ďalej je potrebné spomenúť viacerých úspešných riešiteľov
krajského kola biologickej olympiády, získanie putovného pohára prednostu obvodného úradu v civilnej ochrane. O úspechoch školy , ale svedčia najviac desiatky vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločenského života od bankovníctva cez štátnu správu až po pedagogickú prácu.

Po dvoch hodinách spomienok všetkých pedagógov pri malom občerstvení sa všetci presunuli na slávnostnú akadémiu do kultúrneho domu, kde žiaci prezentovali pestrý program. Keď konferenciéri ukončili program presunuli sa všetci hostia do zasadačky Obecného úradu, kde sa uskutočnila slávnostná recepcia z príležitosti tohto sviatku. Po privítaní a slávnostnom prípitku starostu obce, riaditeľka školy poďakovala všetkým za to, že prišli, všetkým tým, ktorí pomohli pri príprave tohto podujatia a prítomní hostia pobudli vo vzájomnej družnej debate do večerných hodín.
PaedDr. Karol Krško

akademia1

akademia2

akademia3

akademia4

vyrocie skoly

Mohli sa učiť od najlepších

Király Patrik, Rácz Csaba és Varga Botondnak abban a szerencsében volt része, hogy az idén a 10. Bajót-Gyula Országos Labdarúgó utánpótlás edzőtáborba utazhatott június végén. Kiss-Rigó László a gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia alapítója, a bajóti edzőtábor szervezésében is aktívan tevékenykedő Szeged-Csanád megyei püspök nevével fémjelzett tehetséggondozó küldetése elsősorban a rátermett ifjú labdarúgók felkutatása.
A bajóti művelődési házban Dragóner Attila 28-szoros válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Ferencváros utánpótlás vezetője köszöntötte a 23 táborlakót. “ Úgy gondolom, hogy egy ilyen tábor nagyon jó alkalom arra, hogy összekovácsoljon titeket. A másik, hogy mindent megtegyetek azért, hogy megmutassátok a tudásotokat és ehhez nagyon sok szorgalom kell és hit, akarat, szenvedély… Nem mindig elég az, hogy valaki tehetséges, technikás, gyors. Minden tudásnak össze kell érni.“
Popovics György Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés elnöke külön köszöntötte a felvidéki táborlakókat: „Külön köszöntelek benneteket felvidéki testvéreink. Nem tudom pontosan hányan jöttetek, de nagyon örülök, hogy itt vagytok. Magam is édesanyám révén felvidéki származású vagyok, és itt Komárom-Esztergom megyében nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek a kapcsolatok épüljenek, szépüljenek és kiteljesedjenek. Miért ne legyen ez így a foci területén is? Magyar gyereknek, magyar csapatban a helye. Azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk és gondolhatjuk.“
Vígh Gábor polgármester megköszönte a lehetőséget, hogy a srácok egy héten át jó kezekben, megfelelő szakmai felügyelet mellett, a legjobbaktól tanulhatnak: „Meg szeretném köszönni Komárom-Esztergom megyének és Bajót községnek, hogy a mi ifjú játékosainknak megadatik ez a lehetőség. Sajnos öt helyett három fiúval képviseltetjük magunkat, ugyanis nálunk még folyik a tanév, de remélem jövőre ez másként lesz. Még egyszer köszönjük a lehetőséget, és kívánok mindenkinek tartalmas tábori életet.“
Tóth Zoltán Bajót polgármestere röviden ismertette a hét programját, mely szerint a bajóti edzésekkel töltött négy nap után a srácok Gyulára utaztak, ahol megtekintették a Grosics Akadémiát, majd nemzetközi utánpótlás labdarúgó – tornán vettek részt a U14-es korosztályban.
Az eseményt minden évben Bajót Község Önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat rendezi meg a gyulai Grosics Gyula Katolikus Labdarúgó Akadémia és a Nyergesújfalu Fc. szakmai támogatásával. A rendezvény célja, elsősorban a sportolás, a szabadidő tartalmas eltöltése, a közösségi kapcsolatok ápolása, de az sem mellékes, hogy minden évben egyre több résztvevő tehetségre is felfigyelnek az Akadémia szakemberei. – Szőgyéni Televízió-

S otvorenou bránou

S otvorenou bránou
čakal návštevníkov náš kostol Nanebovzatia Panny Márie v rámci podujatia „Deň otvorených kostolov“, ktoré organizovalo združenie „Szőgyén Öröksége“. Je dôležitá otvorená brána kostola, veď nemôžeme vedieť, kedy a kto pocíti potrebu sadnúť si a pobudnúť v blízkosti boha, žiaľ, v dnešnej dobe sa kostoly musia zatvárať. Pozitívne sa dá hodnotiť, že časť nášho kostola je počas dňa denne otvorená pre modliacich. Toto podujatie, organizované na počesť 860. výročia písomných záznamov o obci a vysvätenia kostola pred 215 rokmi, sa mimoriadne vydarilo.
Szabolcs Leboc, predseda združenia privítal prítomných. Predniesol, že združenie si vytýčilo za cieľ pomáhať organizáciám, ktoré sa činia v oblasti kultúry a v zachovávaní tradičných hodnôt, a zároveň tieto spája. Kráčajúc za týmto cieľom prispievame ročne aspoň jedným prestížnym podujatím ku kultúrnemu rastu našej obce.
Z tejto príležitosti sa v priestoroch kostola otvorila výstava „V obrazoch uzavreté modlitby“ z tvorby súčasných umelcov. Györgyi Paulusz Kunová, maliarka ikon, pravidelná účastníčka svodínskej tvorivej dielne vo svojom príhovore hovorila o kráse sakrálneho umenia. Zdôrazňovala, že umelec má za úlohu zobrazovať božiu veľkosť, aby sa pozorovateľ mohol otvoriť k Bohu. Popri v obrazoch zavretých modlitieb ako modlitba stúpali do neba krásne piesne v podaní Bajóti Harmónia Kamarakórus.
Po dojímavom prednese Barbara Svajcer a Matej Méri „Nenechajte kostol a školu“ sme mohli vidieť prezentáciu 32. skautského oddielu sv. Michala o kostole.
Náš duchovný, otec Zsolt, celebroval svätú omšu, na ktorú „Szent István Lovagrend“ priviezli meč Svätého Štefana a druhý pozostatok – milimetrové kostičky Svätého Štefana, našiel otec Zsolt na fare. Na konci svätej omše sa veriaci mohli dotknúť pozostatkov – aby sa mohli podieľať na ochraňujúcej, bezpečnej a súdržnej sile Svätého Štefana.
Prednesy „Láska nikdy nezanikne“ v podaní „Tatai Versbarátok Köre“ boli nad očakávanie. Básne tlmočila staršia generácia s mnohými prežitými situáciami a skúsenosťami, a práve preto mnohých z nás dojali až do hĺbky duše.
Smelo tvrdím, že v našej dedine nikto nevie viac o dejinách Svodína ako D. Nágel. Ako amatérsky historik s prezentáciou spojenou prednáškou oboznámil prítomných s dejinami Svodína. Dozvedeli sme sa od neho mnoho zaujímavostí, ktoré postupne uverejníme v mesačníku – tematicky usporiadané, veď už len názvy obce by sme mohli dlho menovať.
Vyhodnotili sa detské kresby na tematiku „Svodínske kostoly“. Po prezretí kresieb som sa rozhodla, že nebudem menovať výhercu, lebo všetky kresby boli pekné a my dospelí sme sa stali bohatšími po ich prezretí.
K. Berényi chválila skupiny v oblasti vzdelania a kultúry. Výučba v jazyku maďarskom slávi 65. výročie, Iglice, súbor ľudových tancov 20. výročie, 15-ty krát sa usporiada Csiribiri-tábor, a taktiež slávi 15. výročie Medzinárodný umelecký tábor.
Skupina Koinonia, je skupinou rímskokatolického kostola v Dunabogdányi, ktorá hráva v nedeľu na svätej omši. Skupina spieva vlastné piesne a skladá sa z umelcov v príbuzenskom pomere. Mohli sme od nich počuť pekný koncert.
V rade programov nasledovalo premietnutie filmu Sacra Corona o živote svätého Ladislava. V milieu kostola bol film zážitkom aj pre tých, ktorí ho už videli. Vďaka dobrej akustike zvuk naplnil priestor, stmievanie sa a tiene premenili steny kostola na dobovú scenériu.
Vyvrcholením pekného dňa bola poklona pred Oltárnou Sviatosťou, ktorá bola ukončená spevom Kincső Kovácsa. Vďaka speváckemu zboru kostola za spoluúčasť.

templ (1)

templ (3)

templ (4)

templ (5)

Dom ľudových tradícií a Archeologické múzeum v jednom

Obnovený dom ľudových tradícii otvorili pred návštevníkmi 4. júna v rámci podujatia „Stretávka v Dome ľudových tradícií“. Otec Zsolt znovu vysvätil dom, aby sa dostalo božieho požehnania návštevníkom aj pracovníkom domu.

Stretávka sa začala s oživením bojov z obdobia tureckej nadvlády, kde 13 žiackych skupín súťažilo o hodnotné ceny obce, potom nasledoval bohatý kultúrny program a v neposlednom rade do rána trvajúca zábava.

Ako sme už v predchádzajúcich vydaniach informovali, obnova bola nutná, lebo voda podmyla steny a dom sa stal životu nebezpečným. Starosta Gabriel Vígh informoval: Múry sme podbetonovali a na budovu sa dostali žľaby. Miestnosti sme vymaľovali, kde bolo treba, spravili omietku, vybudovali sme odvodňovacie kanály, upratali dvor. Keďže obec odkúpila vedľajší dom s pozemkom, ktorý sme zlúčili, tak sme dostali zaujímavý vnútorný priestor – k využitiu ešte zbierame nápady. Obnovili sme javisko s drevenými podlahami a do Domu ľudových tradícií sa dostalo aj 20 stolov so 40-timi lavicami.

Dom ľudových tradícií, odovzdaný pre 11-timi rokmi, je najautentickejším na okolí – začala svoj príhovor Helena Gudmonová, riaditeľka novozámockého múzea. K zariadeniu sme pozbierali svodínske predmety od svodínskych občanov, tak sme dosiahli, že sa zobrazí pred nami sedliacky dom z obdobia 1920. Navštevujú ho nielen z blízkeho okolia, ale aj zďaleka, lebo je dôležité, aby aj mladí videli, v akých podmienkach žili spolu generácie. Žiaľ, rapídne sa znižuje počet tých, ktorý žili takýto pekný, vyrovnaný život. Dôležitosť Domu ľudových tradícií vníma človek až vtedy, keď kvôli technickému stavu sa musí zatvoriť. Vtedy robíme také ústupky, že na budovu sa dostávajú žľaby, ktoré tam pôvodne neboli, lebo sú nevyhnutné k zachovaniu stavu budovy.

Na druhý deň navštívime komplex budov s Edinou Svajcerovou. Svodínsky Dom ľudových tradícií je špecifický aj preto, že vo vedľajšej budove sú vystavené predmety z miestnych archeologických výkopových prác v starostlivosti múzea J.Thaina, ale aj Dom ľudových tradícií je expozíciou múzea – začína Edina.

Dom sa delí na 4 časti – čistá izba, kuchyňa, zadná izba, komora. Keďže hovoríme o majetku zámožného sedliaka, k tomu patrí stajňa a stodola. Aby sme nezabudli na letnú kuchyňu a hospodárku budovu. Na dvore sa nachádza aj 18 metrov hlboká studňa a stará hruška, ktorá by prezradila veľa zaujímavostí, keby hovoriť vedela.

Práve vtedy, keď sa pripravuje reportáž, príchádzajú návštevníci z Ostrihomu. Majú mnoho poznatkov z okolia a so záujmom počúvajú Edinu. V archeologickom múzeu sú vystavené predmety, ktoré sa objavili počas výkopových prác. Najpodstatnejšie sú artefakty z Lengyelskej kultúry, ktoré sa pričinili o zviditeľnenie Svodína v archeologických kruhoch.

Prvé vykopávky sa uskutočnili na Busahegyi, ktorý sa stal najvýznamnejším náleziskom – našli tu kamenné nástroje, ktoré mali niekoľko tisíc rokov. Objavili tiež stopy osídlenia zo 4. tisícročia pred n. l., pozoruhodné sú  antropomorfné artefakty, a to dve vázovité nádoby, ktoré sú zaujímavé svojím keramickým tvarom a myšlienkou stotožnenia ženy. V Busahegyi objavili avarský hrinkový tábor a najznámejší rondel, kde jeho juhozápadná brána je orientovaná na smer vysokého Mesiaca. Každá z brán do rondelu mala orientáciu na konkrétny bod na horizonte, kde Mesiac vychádzal alebo zapadal. Na týchto extrémnych polohách východu a západu Mesiaca nad svodínskym rondelom Slnko nikdy nemohlo vychádzať ani zapadať.

A keďže sa v našej obci uskutočnili tri veľké výkopové práce, dostali sa na povrch zeme aj predmety z obdobia badenskej kultúry, z doby bronzovej a mladej železnej, i stredoveku. Väčšiu časť predmetov odviezli veľké múzeá, ale návštevníci si môžu vytvoriť obraz zašlých čias aj z tu vystavených výnimočných predmetov.

Teraz, keď sme sa obnovili, srdečné očakávame každého záujemcu, školské triedy, turistické skupiny, ktoré by sa chceli zadívať do dávnej minulosti a životných podmienok prarodičov.

tájház0 tájhaz3 tájhaz4 tájhaz5 tájhaz6 tájház2 (Copy)

Kerékpárral Tata és Szőgyén testvértelepülések között

Kerékpárral Tata és Szőgyén testvértelepülések között

Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is sor került a Szőgyén – Tata kerékpártúrára, ahová a Csongrády Lajos Alapiskola diákjai, pedagógusai és néhány sportot kedvelő, merész vállalkozó is csatlakozott. Szarka Andrea igazgató asszony mellett Farkas Zsolt atya is végigbiciklizte a 70 km távot. Velük kerekezett Volter László, a biciklizés szerelmese is. Bósa tanító bácsival tartott Süli Bence, Smidt Kristóf, Rácz Csaba, Nagy Benedek. Vállalta a megmérettetést a Koncser házaspár és Száraz Attila is.

A visszaúton közülük néhányan együtt kerekeztek a tatai kerékpárosokkal, őket Varga András tanár, önkormányzati képviselő vezette. Tatai vendégeink részt vettek a Tájházi Találka programjain. Vasárnap délelőtt az oroszkai Hadtörténeti Múzeum látogatásával kedveskedett nekik Vígh Gábor polgármester. Elkísérte őket Zsolt atya és Leboc Szabolcs képviselő is. Az esős délután ellenére rövid kultúrműsorral emlékeztek a nemzeti összetartozás jegyében az Emlékparkban, és koszorút helyeztek el az emlékoszlop előtt.

Berényi Kornélia

Výsledky našich futbalistov

Vyhodnotenie sezóny 2015/2016 T. Kunyikom, predsedom Športového klubu

Žiaci hrali  IV. ligu majstrovstiev U15 novozámockého okresu.

Chlapci sa stretli so súpermi schopnejšími s oveľa lepšou fyzickou kondíciou a preto sa nemôžeme čudovať ich výkonu. Môžeme povedať, že mužstvo Attilu Golána obstálo aj v ťažších zápasoch napriek tomu, že Svodínčania boli oveľa mladší od ostatných. Chlapci zo 7 mužstiev obsadili 5. miesto. Ich výsledok je 81:78. Najúspešnejším hráčom bol Denis Pekaj so 43-mi gólmi.

Dorast nás reprezentoval v V. lige.

Po dobrej jesennej sezóne podávali slabší výkon na jar. Obsadiť miesto šiestich hráčov z vlaňajška nebolo jednoduché. Dostali príležitosť takí domáci hráči, ktorí doteraz takmer vôbec nenastúpili. Poctivo obstáli a čestne bojovali z týždňa na týždeň spolu so svojimi skúsenejšími spoluhráčmi. Chlapcom sa podarilo umiestniť sa na 6. mieste. Ich výkon 80:54. Najúspešnejším hráčom mužstva bol Tamás Pirtyák s 28 gólmi. Aj v tomto roku sú hráči, ktorí od jesene nastupujú do mužstva dospelých a to: Máté Kaszner, Márió Laczkó, Richard Szász, Alex Nothart a Nikolas Nágel. Máme pred sebou náročné majstrovstvo, ale veríme, že dostatočná pozornosť a vhodný prístup prenesie aj výsledky.

Dospelí nás reprezentovali v VI. lige

Po slabšej jesennej sezóne štartovali chlapci z 9. miesta. Úloha bola daná, aby dosiahli umiestnenie. Príchod Michaela Notharta povzbudila chlapcov. Výsledky sa aj dostavili a na konci majstrovstiev sa dostali na 3. miesto. Videli sme vzrušujúce zápasy a 3. miesto je zaslúžené. Svodínske mužstvo disponovalo s najlepšími útočníkmi počas majstrovstiev so 79-timi gólmi. V prvom rade strelcami gólov sú Tomi Árendás (21) a Michael Nothart (17). Ani obrancovia sa nemusia hanbiť, lebo sa dostali na 3. miesto so 47 gólmi. Dúfame, že ďalšia sezóna už bude vyrovnanejšia a chlapci zabojujú o 1. miesto. Poctivá práca a prístup iste prinesú aj dobré výsledky.

Chceli by sme sa poďakovať každému hráčovi, ktorý poctivo pracoval a odovzdal sa zápasu a tak reprezentoval Športový klub. Ďalej vďaka každému fanúšikovi, sponzorovi, ktorí sa neodvrátili od nás ani v tých slabších chvíľach, ktorí nás podporovali. Bez nich by sme to nezvládli. Veríme, že môžeme rátať s nimi aj v budúcnosti, lebo je oveľa ľahšie pracovať, keď nám pomáhajú a stoja pri nás. Svodín do toho!