Dali sme do poriadku

So starostom obce, Gabrielom Víghom, sme prešli tie miesta obce, ktoré sa dali do poriadku pomocou verejnoprospešných prác.
Pokračovalo sa s úpravou chodníkov v okolí Domu ľudových tradícií – povedal starosta. Dnes je už chodník dokončený a obnovili sa aj jarky.
Začali sme s úpravou Záhrady kostola Svätého Michala k blížiacim sa hodom. Okrem kosenia sme vykopali a dali do poriadku veľký počet jarkov.
Odvodňovacie jarky okolo futbalového ihriska sa tiež obnovili, aby po daždi nebol problém so zaplavovaním ciest.
Úprava maďarskosvodínskeho cintorína nás stálo značné množstvo vynaloženého času a práce. Zo strany John Deera bola obrovská húština, ktorá obrástla aj orechy, rastúce pár metrov od oplotenia. Toto sme vyrúbali, vyčistili, tak isto ako starú časť cintorína, kde už konečne vidieť pomníky a hroby. Z húštiny odcudzili na niektorých miestach aj železné ohrady z hrobov. Nadmerne narastené kríky sme ostrihali v celom cintoríne. Tri týždne tu pracovali zaradení uchádzači o zamestnanie a odviezlo sa 20 vlečiek zeleného odpadu.
Potok Dobra za pílou bol zarastený hustým porastom, tak sme ho vyhĺbili, aby voda mohla bez ťažkostí odtekať. Toto je veľmi dôležité kvôli tomu, keď chceme podať projekt na vybudovanie čističky odpadovej vody, potom aj to sledujú, či je dostatočný prietok potoka Dobra. V tejto činnosti sa zúčastňuje aj firma konateľa Petra Laczkóa, PRES-TEL, s.r.o., s technikou. Projekt spolu s povoleniami stojí približne 40-tisíc eur a výstavba od 680-tis. do 1 milióna eur.
Tu by som spomenul, že vypracovanie projektu na vybudovanie kanalizácie je už objednané. Najvýhodnejšiu ponuku podala firma DUAL s.r.o., ktorá vypracuje projekt za 25-tisíc eur, z čoho treba vyplatiť 12,5 tisíc eur ako zálohu.
Dvor separovaného odpadu sa úplne obnovil, odpad zbierame vo vhodných podmienkach – sklo, plast, elektronický odpad, papier, kartóny, nebezpečný odpad, plechy, železo, kovový odpad. Vo dvore sa vybudovalo parkovisko pre nákladné autá, kamióny a mechanizmy. Toto parkovisko chráni kamerový a bezpečnostný systém v kompetencii firmy PT Security. Máme ešte jednu úlohu pred otvorením parkoviska – vypracovanie všeobecne záväzného nariadenia obce, ktoré reguluje využívanie verejných plôch na parkovanie.
Vypracovanie prebieha pomocou našej advokátky. Od komisie podnikateľskej vyžiadame návrh výšky parkovného na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

O materskej škole

V materskej škole sme sa snažili čo najviac prác vykonať počas prázdnin. Len odpratanie odpadu trvalo 3 dni. Vyčistili sme žľaby, kde bolo treba, dávali sme omietku, vymaľovali sme triedy, kde zatekala voda, okrem toho sociálne miestnosti, zhotovili sme nový stojan na bicykle.

IMG_9412 (Copy)

IMG_9413 (Copy)

IMG_9416 (Copy)

IMG_9417 (Copy)

IMG_9418 (Copy)

IMG_9419 (Copy)

IMG_9420 (Copy)

IMG_9391 (Copy)

IMG_9394 (Copy)

IMG_9401 (Copy)

IMG_9403 (Copy)

IMG_9407 (Copy)

IMG_9410 (Copy)

IMG_9371 (Copy)

IMG_9376 (Copy)

IMG_9377 (Copy)

IMG_9378 (Copy)

IMG_9379 (Copy)

IMG_9380 (Copy)

IMG_9381 (Copy)

IMG_9382 (Copy)

IMG_9383 (Copy)

IMG_9384 (Copy)

IMG_9387 (Copy)

IMG_9388 (Copy)

IMG_9389 (Copy)

IMG_9390 (Copy)

priatelia družobného mesta Tata si prezreli niektoré pozoruhodnosti Slovenska

Na pozvanie samosprávy obce zavítali k nám priatelia družobného mesta Tata na jednodňový autobusový zájazd, v rámci ktorého si prezreli niektoré pozoruhodnosti Slovenska.

Hostia prišli pod vedením primátora Józsefa Michla, medzi účastníkmi bola aj Zsuzsanna Osgyáni, zodpovedná za medzinárodné vzťahy a hostí sprevádzal Gabriel Vígh, starosta obce, Szabolcs Méri a ja.

Veríme, že pre nich usporiadaný výlet prispel k tomu bohatému a rozsiahlemu vzťahu, ktorý v rámci mnohých podujatí preukazuje mesto Tata našej obci.

 

Archanjel svätý Michal

Archanjel svätý Michal

Patrón maďarskosvodínskeho kostola, ktorý bol zničený počas druhej svetovej vojny. Hoci steny kostola sú už dávno minulosťou, my, Svodínčania, do dnešného dňa slávime hody na tom vysvätenom  mieste, kde stál kostol. Obrysy kostola ešte zachovali zakonzervované základy, ktoré veriaci takto na hody ozdobia kvetinami. Z kostola Nanebovzatia Panny Márie vynesú sochu svätého Michala, ktorá zdobila oltár zničeného kostola. Prežiť tajomstvo svätej omše na mieste, vyžarujúce pokoj, je očarujúce.

Ale čo vieme o patrónovi?

Podľa katolíckych tradícií svätý Michal je jedným zo siedmich archanjelov. On je vodcom nebeského vojska a víťazným bojovníkom. Oslavujeme ho od 6. storočia dňa 29. septembra. Jeho symbolom je obrovský meč, ktorým porazí všetko zlo, jeho sila vôle je obrovská, ako aj on sám. Jeho vernosť bohu je neochvejná.  Meno vzniklo  z hebrejčiny „mi ká él“ = Kto je ako Boh?

 

Zazvonili

Navštívila som všetky tri inštitúcie našej obce, zaujímajúc sa o počet detí, žiakov a o podmienkach, ako začínajú nový školský rok.

Materská škola

Bc. Lívia Kovácsová riaditeľka MŠ

v tomto roku otvorila dve triedy s maďarským vyučovacím jazykom a jednu triedu so slovenským vyučovacím jazykom. Spolu máme 52 detí, z toho 16 detí prišlo prvý krát do škôlky.  Pani učiteľky sa už tešili a pripravovali sa, aby prechod a nástup do škôlky bol bezproblémový. V materskej škole máme  denný kontakt s rodičmi,  ktorý umožňuje priamu spoluprácu a podávanie informácií o každodennom živote a priebehu každého dňa dieťaťa  v materskej škole.

Prvé dni sa oboznamujeme s prostredím MŠ, interiérom, exteriérom , s režimom dňa, seba obslužnými  činnosťami, oboznamujeme sa s novými kamarátmi, učíme sa mená všetkých detí, oboznamujú sa s profesiami zamestnancov materskej školy a ich činnosťou, s cestou do škôlky a domov a pod.

Okrem štandardného školského vzdelávacieho programu ISCED 0 plánujeme obohatiť aj tento školský rok rôznymi aktivitami, ktoré sa osvedčili z predošlých  rokov.

V tomto roku sme získali  financie z projektu , ktorý bol podaný na Nitriansky Samosprávny kraj, ,, Pohybom ku zdraviu“, kde sme získali finančnú hotovosť 1 000.- eur, zakúpili sa pomôcky  na voľno časové aktivity – odrážadlá, autíčká, sánky.

Podľa možností zriaďovateľa ,  sa cez leto riešila oprava  – maľovalo sa – pre zatekanie strechy. Budovu čaká veľká rekonštrukcia , ktorú je možno riešiť len veľkým projektom, opäť podľa možnosti nášho zriaďovateľa – Obec Svodín.

 

Základná škola Svodín

Mgr. Katarína Nyitraiová, riaditeľka

Školský rok 2015/16 sme slávnostne otvorili dňa 2. septembra 2015  s počtom žiakov 52. Máme 4 prváčky a 5 nových žiakov v ostatných ročníkoch.

Sme škola s nižším počtom žiakov, zo zákona vyplývajúc máme spojené ročníky len na prvom stupni ZŠ, a to ročníky 1.-2. a 3.-4., ročníky sú pospájané na základe rovnakých predmetov v tom ktorom ročníku. Napriek spájaniu je výhodou užšia a priama práca so všetkými žiakmi oboch ročníkov. V ostatných ročníkoch prebieha vyučovanie bez spájania.

V tomto školskom roku učí na škole 7 pedagógov – z nich sú dve nové pani učiteľky: Mgr. Anetta Balogová – učí ročníky 3.-4. a Mgr. Erika Šimonová – učí anglický jazyk, techniku a informatiku, pani vychovávateľka a pán farár PaedDr. Zsolt Farkas preberá výuku náboženskej výchovy.

Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu za pomoc pri realizácii opravných prác na škole. Podarilo sa vymaľovať šatne, schodište školy, záchody. Posledné prešli aj malou opravou. Veľkú časť pochvaly si zaslúži aj pedagogický zbor, ktorý počas prázdnin nelenil, svojou prácou prispel ku skrášľovaniu priestorov školy. Novú tvár dostala aj chodba na škole a maľovkou prešli dve triedy, v jednej z nich je aj družina. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj našim žiakom, ktorí sa koncom prázdnin bez váhania zúčastnili menšej spoločnej brigády a úpravy okolia svojej školy.

V novom školskom roku ponúkame žiakom rôzne krúžky. Každý má možnosť vybrať si zo širokej palety:  Mediálny krúžok, Krúžok anglického jazyka pre roč.1.-4., Krúžok anglického jazyka pre ročníky 5.-9., Kamarát s farbou, Vševedko,  Spevácky  krúžok, Zdravotnícky krúžok, Športový krúžok, Zumbovo – tanečný krúžok, Literárno – dramatický krúžok.

Na škole pôsobí jedno oddelenie ŠKD. Deti tu majú možnosť okrem prípravy na vyučovanie – písania si domácej úlohy,  dostatočný priestor na adaptáciu, vytváranie si priateľstiev, vzájomnú pomoc a spoluprácu. Doma sa treba učiť vždy a pravidelne, aby žiaci mohli napredovať a plynule sa vzdelávať, získavať ďalšie vedomosti a zručnosti potrebné pre život.

Do bežného života každej školy patria aj rôzne kultúrne, spoločenské akcie, posedenia, akadémie. Naša škola ich pravidelne organizuje, uskutočňuje pre deti, rodičov a priateľov školy. Nakoľko máme veľa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, snažíme sa o to, aby sa tieto deti dostali do rôznych kútov našej krásnej vlasti či už formou výletov, škôl v prírode alebo lyžiarskych kurzov. Touto cestou otvárame pre deti dvere do sveta, aby na vlastné oči videli a zažili to, o čom sa učia v školských laviciach.

Naša škola sa zameriava  na výchovu žiakov k hodnotám. Snažíme sa ich viesť k tomu, aby si vážili a chránili svoje zdravie. Precvičujeme a žiakov vzdelávame v tejto oblasti pomocou projektu Škola podporujúca zdravie. Ďalšou oblasťou je starostlivosť a ochrana životného prostredia, ktorá sa uskutočňuje projektom Zelená škola.

Novým medzníkom v živote našej školy bude realizácia projektu Zdravie a bezpečnosť v školách, ktorým sme získali novú možnosť a výzvu pre pedagógov, žiakov i rodičov našej školy.  Tento projekt bude zameraný na rozvoj telesného  aj duševného zdravia nás všetkých. Nerada by som o tomto projekte prezradila viac. Budeme Vás informovať priebežne.

Ako sa pozeráme do budúcnosti? Sme malá škola, hovoríme si: rodinná. Poznáme všetky deti, každý deň vieme, kto sa naučil, koľko sa naučil, či si napísal úlohy, či mal dobrý deň a pod. Treba stále veriť a dúfať. Príkladom je aj aktuálna skutočnosť: v januári sme mali zapísanú do 1. ročníka jednu predškoláčku. Nevedeli sme, čo bude v septembri. 2. septembra zasadli do 1.ročníka štyri žiačky, schválili nám projekt / sme medzi 17 školami na Slovensku, ktoré majú možnosť ho realizovať/. Školský rok sme začali pozitívne.

Všetkým našim žiakom aj ich rodičom želám, aby doň vkročili s pravou nohou, aby sa im darilo, aby nabalili na seba nové vedomosti a zručnosti.

prvaci

Méta? Čo to je?

Okrem skautov málokto pozná, ale moja 90-ročná mamička ju ešte hrala. O tejto zaujímavej loptovej hre sa rozprávam s Kornéliou Berényi.
Ku skautom patrí méta ako ku kabátu gombík. Prečo práve méta?
Méta, ako každá spoločenská hra, učí hráčov k disciplíne, sebadisciplíne, vzájomnej tolerancii, podporuje telesnú a duševnú rovnováhu. Počas méty sa naskytne príležitosť na precvičenie našich zákonov. Pozícia ruky pri našom pozdrave má odkaz: „Silný ochraňuje slabého, väčší chráni menšieho, slabšieho.“
Méta je tradičná loptová hra maďarského pôvodu, ktorá siaha niekoľko storočí dozadu. Okrem iného je príbuzná s baseballom, kriketom alebo softbalom. Hra nie je nič iné, ako súťaž dvoch družstiev s 12-timi hráčmi – družstvo v útoku a v obrane. Hráči útočiaceho družstva sa snažia odpáliť loptu nadhodenú súperovým nadhadzovačom, následne po vyznačenom ihrisku sa snažia dobehnúť na méty. Útočiace družstvo sa snaží získavať body dobehmi. Družstvo v obrane sa zase tomuto snaží zabrániť, čím skôr chytiť loptu a vrátiť ju nadhadzovačovi.
Od obnovenia skautov holdujeme tejto hre, ktorá v posledných 25-tich rokoch iba zvyšovala svoju popularitu. Práve preto raz ročne usporiadame pre svojich členov majstrovstvá.
Svodínski skauti sú skvelými hráčmi. Z národných majstrovstiev, usporiadaných v dňoch 11. až 13. septembra v Leviciach, si odniesli striebro.
Hostiteľom majstrovstiev bol 46. skautský oddiel Kálmána Kittenbergera v Leviciach a Základná škola Gyulu Juhásza prichýlila 260 skautov, ktorí (od Bratislavy až po Veľké Kapušany) prišli na súťaž. Súťaží sa v troch kategóriách.
Súťaži predchádzala tvrdá príprava – počas leta sme trénovali na Orechovom námestí. Deti sa pripravovali s veľkým nadšením, veď vlani získali striebro na národných majstrovstvách. Vydali sa na cestu aj teraz a nastúpili medzi 9 tímov, kde zmerali svoje sily v kategórii „Kölök“. Tak isto ako vlani, aj teraz hrali so skautmi z Tomášova vo finále pod ruinami levického hradu, kde po únavnom, čestnom a hrdinskom zápase znovu získali druhé miesto.
Svedomite bojovali: Mátyás Berényi, Boglárka Bottyánová, Lázár Halász, Melinda Haldová, Réka Kanyicsková, Mátyás Komzsík, Denisa Kurczová, Norbert Nyitrai, Miklós Skrován, Eszter Šukolová, Antónia Švajcerová, Barbara Švajcerová. V kategórii „Suhanc” hrali Luca Sárai a Kristóf Štégmár. Ich tím tiež získal striebro. Kategória „Kopott csillagok”, ktorá získala zlato, mala svodínskeho účastníka v osobe Szabolcsa Leboca. Odprevadili a povzbudzovali ich Szabolcs Leboc a Boglárka Škrovanová. Na príprave sa spolupodieľali Nóra Pakošová a Balázs Sárai.

meta 2

méta