Jubilujúci Svodínčania, ktorí oslavujú výročia uzavretia manželstva

Čím víno staršie je, tým lepšie zdá sa,

nech vaša láska vínu podobá sa.

25.

Žolt Czilling – Iveta Janíčeková

Jónás Róbert – Halda Marianna

Vondra Gábor – Csanda Judit

Novák Károly – Šárai Ágnes

Končer Imre – Dolník Katalin

Simon Tibor – Elzer Mária

Škrován Tibor – Varga  Éva

Ölveczky Jozef – Jaroslava Grenteková

Bartal Róbert – Mánya Anna

Gulyás Vilmos – Margita Mikulová

Csonka János – Péterfia Ildikó

MUDr. Štefan Tóth – Pék Marianna

Polák Péter – Kanička Eszter

Smidt Róbert – Nyitrai Marianna

Csontos Gábor – Barcsek Renáta

Ján Filo – Eva Kučerová

 

Haluška Ferenc – Nágel Rozália

Laczkó Imre – Mangult Rozália

Smidt Ferenc – Kurcz Rozália

Dukony Imre – Valkó Magdolna

 

Csókás János – Fekete Gizella

Melaj István – Mánya Terézia

Molnár Ferenc – Király Terézia

 

Jubilujúcim manželom prajeme veľa šťastia, sily a zdravia do ďalšieho spoločného života.

Vďaka nim sa skrášľuje naša obec

Od začiatku apríla dohliada na činnosť uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, resp. na prijatých zamestnancov, skupina štyroch koordinátorov. V prvej časti predstaví svoju pracovnú skupinu koordinátorka Jana Laczkóová a podá správu o vykonaných úlohách.

Patrí ku mne 16 osôb, z ktorých desiati, vrátane mňa, sú zamestnancami Obce Svodín na plný úväzok. Z nich jeden chodí po chotári za účelom zmapovania ilegálnych skládok odpadu. Štyri ženy, ktoré sú vedené na úrade práce, vykonávajú aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v rozsahu 4 hodiny denne, konkrétne opatrovanie, z ktorej každá opatruje 3 staršie osoby. Jedna osoba v rozsahu 4 hodiny denne je na dvore separovaného odpadu a jedna uchádzačka vykonáva menšie obecné služby v školskej jedálni v rozsahu 16 hodín týždenne.

Práve sme dokončili väčšiu prácu – vyčistili sme pozemok (v minulosti patril Silašiovcom) od buriny a pozbierali tehly z pôdy. Bola to veľmi namáhavá práca, veď pri každom pohybe rýľom sme našli tehly, dokonca sme vyhrabali aj posteľ. Vyčistili sme časť brehu potoka Dobra. Dnes sme skončili s upratovaním, a tak je pozemok pripravený na vytvorenie parku, čo bude ďalšou úlohou.

Môžem povedať, že som veľmi spokojná s prístupom k práci ku mne pridelených ľudí. Čestne pracujú a tešia sa z výsledku. Vzájomná úcta medzi nami vo veľkom uľahčí a zefektívni prácu.

 

O priebehu renovácií

Gabriel Vígh, starosta obce:

Ešte v minulý mesiac sme ukončili obnovu strechy Domu služieb, opravili sme cestu vedúcu k Supermarketu Jednota, ktorú zničili počas výstavby nájomných bytov. Túto opravu mal vykonať realizátor po ukončení stavby, žiaľ, nestalo sa tak, preto opravu musíme vykonať z vlastných zdrojov. Okrem toho sa obnovila miestnosť bufetu v kultúrnom dome, potom nasleduje obnova kuchyne.

Na dvore školy sa po 15 rokoch podarilo umiestniť plynové vedenie do zeme, a tak smetiarske vozidlo nemusí premávať cez športové ihrisko, ktoré hlavne počas dažďového obdobia bolo ničené a nemohlo slúžiť svojmu účelu.

Toho času sa vykonáva rekonštrukcia priečelia kultúrneho domu. Na tento cieľ bol vypracovaný projekt, na úspešnosť ktorého iba čakáme. Uskutočniť opravu však musíme v súčasnosti, lebo okrem estetického hľadiska je priečelie nebezpečné – padá omietka. Nedá sa odďaľovať ani opravu balkónov po oboch stranách kultúrneho domu, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu kvôli zlému stavu a zateká voda do kultúrneho domu.
Na dvore separovaného odpadu sa uskutočnila likvidácia odpadu, nahromadeného počas posledných desiatich rokov. Tu by som poznamenal, že pod odpadom sa našli betónové tvárnice, ktoré využijeme na ulici Dolná jablčná na odvádzanie vody do potoku Dobra.

Na dvore separovaného odpadu sú označené miesta odkladania odpadu podľa druhov a zamestnali sme tu jednu osobu cez úrad práce na prevzatie odpadu, uloženie a udržovanie poriadku. Dá sa tu uložiť elektronický odpad (PC, TV, rádiá …), sklo, plasty, papier, kartóny (obaly od nápojov, mlieka …), nebezpečný odpad (akumulátory, odpadový olej, kyselinu, staré chemikálie na ošetrenie rastlín …) železo, plechy, kovový odpad

Na dvore prebieha aj výstavba parkoviska kamiónov. Aj to je nevyriešený problém v obci, ktorý súri. Tu môžu parkovať kamióny, nákladné vozidlá v uzavretom priestore, sledovanom kamerovým systémom, samozrejme vytvorí sa priestor aj na parkovanie osobných áut.

Odovzdalo sa obnovené verejné osvetlenie, ktoré sa uskutočnilo na základe vypracovaného projektu. Systém je v súčasnosti testovaný a odstraňujú sa nedostatky. Žiaľ, kvôli nedostatkom projektu niektoré ulice ostali neosvetlené, ktoré musí riešiť obec z vlastných zdrojov, hoci sa to mohlo zapracovať do projektu.

Tiež je vypracovaný projekt na vybudovanie kamerového systému v našej obci. Kým čakáme na posúdenie, nezaháľame a začali sme umiestňovať kamery na verejných priestranstvách obce. Podľa môjho názoru to bude účinným prostriedkom proti krádežiam, pri objasňovaní a tiež preventívnym opatrením pri porušovaní zákona.

V chotári sme umiestnili tzv. fotopasce na miesta ilegálneho umiestňovania odpadu a iné dôležité miesta. Okrem toho od apríla chodí jeden zamestnanec prijatý z radov uchádzačov o zamestnanie z úradu práce po chotári, sledujúc, kde sa objavia nové skládky a kto čo uložil na zakázanom mieste.

Obnovila sa aj webová stránka obce v maďarskom a slovenskom jazyku. Obsahuje veľa nových informácií, pravidelne sa aktualizuje. Na úvodnej stránke návštevníkov čaká kalendár udalostí a aktuálne správy. Navigáciu uľahčuje menu a rýchle klávesy. Sú dostupné účty, zmluvy, uznesenia, miestni podnikatelia a civilné organizácie.

felúj3 (Copy) felúj2 (Copy) felúj.1 (Copy)