posted by

(skrátená verzia)
Obecné zastupiteľstvo:

110/03082015 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ

111/03082015 berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce za I. polrok 2015

112/03082015 odporúča riaditeľstvu ZŠ L. Csongrádyho, a vedúcej Školskej jedálne prijať úsporné opatrenia, týkajúce sa zníženia nákladov školskej jedálne. Termín: predložiť správu obci do 30.9.2015

113/03082015 schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu obce v roku 2015 v celkovej výške 5.962,48 eur na modernizáciu strechy kultúrneho domu.

114/03082015 schvaľuje finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 15.000,- eur pre Športový klub Svodín.

115/03082015 schvaľuje finančné prostriedky (dotáciu) z rozpočtu obce na rok 2015 vo výške 1.000,- eur pre Dobrovoľný hasičský zbor Svodín

116/03082015 schvaľuje druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2015.

117/03082015 schvaľuje Výročnú správu Obce Svodín za konsolidovaný celok za rok 2014 v predloženom znení.

118/03082015 berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky Obce Svodín za rok 2014.

119/03082015 schvaľuje Náplň práce komisie finančnej a legislatívno – právnej.

120/03082015 A. schvaľuje prolongáciu kontokorentného účtu „Superlinka“ Obce Svodín v Prima banke Komárno vo výške 42.000,- € za účelom preklenutia prípadnej prechodnej platobnej neschopnosti, B. súhlasí, aby sa obec zaviazala počas trvania úverového vzťahu poukazovať podielové dane na účet vedený v Prima banke.

121/03082015 A. konštatuje, že budova Zdravotného strediska a zastavané plochy a nádvoria, sú vo vlastníctve Obce Svodín, pričom susedné sú vo vlastníctve fyzických osôb, B. schvaľuje v záujme majetkoprávneho usporiadania odkúpenie susedných nehnuteľností od vlastníkov Kornél Molnár a Gabriela Molnárová za nasledovných podmienok: kúpna cena bude stanovená vo výške 1,85 €/m2 a je splatná pri podpísaní kúpnej zmluvy, náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, C. žiada starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B. Termín: 30.09.2015

122/03082015 schvaľuje zmenu uznesenia č. 100/08062015 nasledovne:
A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa, podnikateľa Ing. Dezső Nágel – Drofex, B. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme, nebytových priestorov v Dome služieb, miestnosť č. 7, s podlahovou plochou 9,88 m2. Výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 30 eur/mesiac, v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov (elektrina, kúrenie, voda),

123/03082015 A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Júliusa Balázsa, o prenájom rodinného domu č. 1087 vo vlastníctve obce, Obce Svodín, B. berie na vedomie stanovisko komisie výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania. C. schvaľuje
spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľností. Nájomná zmluva bude uzatvorená dňom 1. novembra 2015 na 3 roky, min. výška nájomného je 70,-eur/mesiac, D. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru a vyhodnotenie cenových ponúk a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva na rozhodnutie vo veci prenájmu. Termín: 15.09.2015

124/03082015 A. zriaďuje Komisiu pre vybavovanie sťažností, B. volí členov komisie nasledovne: Ing. Gabriel Laczkó, predseda, Ing. Gergely Bartos, Ing. Ladislav Blahovics, členovia

125/03082015 schvaľuje Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce

126/03082015 A. berie na vedomie žiadosť žiadateľov Tomáš Balázs a Kinga Kóšová o prenájom rodinného domu č. 661 vo vlastníctve obce, B. schvaľuje spôsob a zámer na prenájom nehnuteľností, nájomná zmluva bude uzatvorená 1.11.2015 na dobu 3 roky, min. výška nájomného je 100,- eur/mesiac, C. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru, vyhodnotenie cenových ponúk a na základe ponuky následne predložiť na zasadnutie OZ na rozhodnutie. Termín:15.09.2015

127/03082015 A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Kitty Frantová, budúceho podnikateľa, o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na prvom poschodí nákupného strediska na obchodné účely, B. schvaľuje spôsob prenájmu a zámer na prenájom za nasledovných podmienok: nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre obchodné účely, zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 01.11.2015 na neurčitý čas, min. výška nájomného je 130,- eur/mesiac. C. žiada starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru, vyhodnotenie cenových ponúk a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na základe cenovej ponuky následne predložiť na zasadnutie obecného zastupiteľstva na rozhodnutie. Termín: 15.09.2015

128/03082015 A. berie na vedomie informáciu, že úrok z omeškania z nájomných zmlúv v zmysle platných predpisov je o päť percentuálnych bodov vyšší ako základná sadzba ECB, t.j. 5,05 %. V nájomných zmluvách uzatvorených do 31.7.2015, je namiesto úroku z omeškania uvedená zmluvná pokuta vo výške 0,05 %, t.j. 18,5 % ročne, B. schvaľuje
uzatvorenie dodatku k platným nájomným zmluvám na doplnenie ustanovenia o úroku z omeškania, namiesto zmluvnej pokuty, s tým, že obec nebude uplatňovať zmluvnú pokutu ani za obdobie pred účinnosťou dodatku, ale úrok z omeškania, C. žiada starostu vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A a B. Termín do 31.12.2015

129/03082015 schvaľuje 1. zámer na umiestnenie špeciálnych antén na odber mikrovlnného internetu na streche nehnuteľnosti pod súpisným č. 1117 vo vlastníctve Obce Svodín, pre spoločnosť Zodiac IT Solutions s.r.o, 2. zámer na umiestnenie retranslačného miesta na poskytovanie internetových služieb na streche tej istej nehnuteľnosti, pre spoločnosť SEVENET s.r.o.

130/03082015 schvaľuje zámer vybudovať pult centrálnej ochrany s nepretržitou 24-hodinovou monitorovacou službou v nehnuteľnosti, v budove so súpisným č. 1117 vo vlastníctve Obce Svodín, miestnosť č. 101, pre spoločnosť PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o.

Comments are closed.