posted by

Obecné zastupiteľstvo:
91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností.
92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína
93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom vo Svodíne
94/08062015 berie na vedomie správu o činnosti komisie kultúry, športu, vzdelávania, školstva, mediálnej a reklamnej činnosti
95/08062015
A . berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2014
B. 1. schvaľuje záverečný účet obce nasledovne: príjmy 1 496 655,43 eur, plnenie celkových výdavkov 1 486 090,03 eur
B . 2 . tvorbu rezervného fondu obce vo výške 5.962,48 eur
96/08062015
A. konštatuje, že budova materskej školy je vo vlastníctve obce, pričom susedné nehnuteľnosti sú vo vlastníctve fyzických osôb – Imrich Stégmár, Zsolt Dukony, Silvia Dukonyová, František Kurcz – vedené ako záhrady, B. schvaľuje v záujme majetkoprávneho usporiadania odkúpenie susedných nehnuteľností do vlastníctva obce za kúpnu cenu 1,85 €/m2. Náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. C. žiada starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B.
97/08062015 chvaľuje príspevok vo výške 300,- eur na dopravu žiakov do Školy v prírode pre ZŠ L. Csongrádyho.
98/08062015 neschvaľuje spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č. 630/2 o výmere 147 m2.
99/08062015
A. berie na vedomie informáciu o povinnosti zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce v prenajatých nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce, B. schvaľuje uzatvorenie dodatku k platným nájomným zmluvám na doplnenie povinnosti zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce podľa platných predpisov. C. žiada starostu vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A a B.
100/08062015
A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Ing. Dezső Nágela – Drofex o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb. B. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 9,88 m2, za nasledovných podmienok: – zmluva o nájme bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca prenajaté priestory poskytne a zabezpečí podmienky na pravidelné stretnutia dôchodcov, – nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre účely kancelárie, – nájomca súčasne s prenajatými priestormi môže užívať spoločné priestory (chodba, záchod) bezplatne, – výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 50 eur/mesiac, v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním (elektrina, kúrenie, voda), – nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému v predchádzajúcom kalendárnom roku, – nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na úhradu nedoplatku nájomného alebo na náklady spojené s uvedením prenajatých nebytových priestorov do pôvodného stavu,- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 1.6.2015 na neurčitý čas, – obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme zverejní v súlade so zákonom. C. 1. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru, 2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie OZ.
101/08062015
A. konštatuje, že na základe žiadost žiadateľov Tomáš Balázs a Kinga Kóšová bol zverejnený zámer na prenájom nehnuteľností so súp.č. 661.B. berie na vedomie informáciu Komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy prenájom o výsledkoch vyhodnotenia predloženýchcenových ponúk, C. konštatuje, že do určeného termínu t.j do 22.5.2015 bola doručená 1 ponuka, ktorú podali horeuvedení záujemcovia, ktorí nesplnili podmienky priameho prenájmu.D. neschvaľuje prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy s horeuvedenými nájomcami
102/08062015 schvaľuje zmenu uznesenia OZ č. 354/23062014 zo dňa 23.06.2014 nasledovne:
V bode A/2 na koniec sa vkladajú slová: „ za nasledovných podmienok: -prevod vlastníctva zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, – novovytvorené parcely boli vytvorené geometrickým plánom 34/2014.
103/08062015
A . schvaľuje náplne práce komisie výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania a komisie podnikateľskej a pre správu obecného majetku, B . ukladá predsedovi komisie finančnej a legislatívno-právnej vypracovať náplň práce komisie a predložiť obecnému úradu.
104/08062015
A. konštatuje, že 1. uznesením OZ 84/13042015 zo dňa 13.4.2015 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľností, vedených na LV 3501, 2. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený. B. berie na vedomie, že po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. C. schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou VÍGH & VÍGH za podmienok:
– prenájom z dôvodu hodného zreteľa zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou, – doterajší nájomca podnikateľ Gabriel Vígh – DREVO REZ a budúci nájomca VÍGH & VÍGH s.r.o sa dohodli, že spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti a záväzky, – nájomná zmluva bude uzatvorená za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená s Gabrielom Víghom, s tým, že hygienické zariadenia (4 mužské a 4 ženské záchody a umývadlá), prezliekareň a sprchy oddelene, odpočiváreň s možnosťou občerstvenia, žumpu a inžinierske siete nájomca vybuduje a plot opraví s vytvorením brány pre vstup zo strany Orechového námestia, na vlastné náklady,- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada starostu zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy do 30 dní od schválenia uznesenia.
105/08062015
A. berie na vedomie žiadosť Júliusa Balázsa o prenájom rodinného domu č. 1087 , B. poveruje komisiu výstavby, o posúdenie, či nehnuteľnosť e v stave spôsobilom na riadne užívanie.
106/08062015
A. berie na vedomie a. žiadosť Martina Mikulu o prenájom nebytových priestorov v nákupnom stredisku , b. informáciu, že Ladislav Mikula Dobra mieni ukončiť
B. schvaľuje zámer prenájmu za nasledovných podmienok: – zmluva o nájme bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca v prenajatých priestoroch bude vykonávať obchodnú potrebnú pre zásobovanie obyvateľov Svodín a a okolitých obcí, – nájomca prenajaté priestory bude využívať pre obchodné účely, – výška nájomného bude stanovená vo výške 125 eur/mesiac, v ktorej nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním, – nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému v predchádzajúcom roku, – nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, – zmluva bude uzatvorená od 01.09.2015 na neurčitý čas, – súčasne s uzatvorením novej zmluvy bude uzatvorená dohoda o skončení nájmu so súčasným nájomcom, – žiadateľ predloží platný doklad o živnostenskom oprávnení, – obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme zverejní
C. žiada starostu 1. zabezpečiť zverejnenie zámeru, 2. predložiť na schválenie návrh: – na ukončenie nájmu so súčasným nájomcom, – na uzatvorenie zmluvy o nájme so žiadateľom.
107/08062015 schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020.
108/08062015 berie na vedomie informáciu o slávnostnom podujatí umiestnenia a vysvätenia kríža na Hlavnom námestí.
109/08062015
A . berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, k Záverečnému účtu Svodín za rok 2014, B. ukladá plnenie nasledovných úloh:
1. Prijať opatrenia na zníženie zadlženosti, postupne znižovať úverové zaťaženie, zefektívniť vymáhanie pohľadávok, všetky pohľadávky právne zabezpečiť tak, aby nemohli byť premlčané, 2. Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií dôsledne v súlade s platnou právnou úpravou, 3. Doriešiť a naplniť Osobitné bankové účty obce (Účet rezervného fondu, Zábezpeka k nájomným bytom, Fond údržby a opráv k nájomným bytom). Predložiť správu do zastupiteľstva o 31.10.2015.

Comments are closed.