posted by

Štyri  strieborné plakety svodínskym darcom

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pripravil dňa 19.1.2017 bezpríspevkové darovanie krvi v kultúrnom dome. Z prítomných  29 darcov darovalo krv 26. Zaznamenali sme i troch prvodarcov menovite Dominik Takács, Eva Kršková a Roman Szalai. Pri slávnostnom zápise darcov do pamätnej knihy obce  za prítomnosti starostu obce Gabriela Vígha si prevzali strieborné  Jánskeho plakety za 20 násobné darovanie  štyria darcovia a to Libuša Huličková, Attila Dobai, Zsolt Menyhárt , Ernest Dráfi.  Strieborným darcom boli odovzdané i darčeky Zboru pre občianske záležitosti a sladké odmeny. Veľmi nás teší, že nám rastú i noví plaketári, ktorí si možno už v tomto roku prevezmú svoje ocenenie. Najbližšie sú Eva Turcsiková zlatá plaketa , Margit Menyhárt bronzová plaketa.

Vysoko si vážime, oceňujeme a ďakujeme za tradičnú  pomoc samospráve obce a Poľnohospodárskemu družstvu Svodín  za pomoc pri morálnom a vecnom oceňovaní našich  darcov.

Najbližšie stretnutie darcov bude pri výjazde transfúznej stanice Nové Zámky v druhej polovici mája 2017.

PaedDr. Karol Krško, predseda  MS SČK Svodín 

Comments are closed.