Projekty

Nadačná listina Nadácie Budúcnosť Svodína  Ďalej...

Infolist kompostéry... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="3" readmoretext="Viac..." category="254"... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="10" readmoretext="Viac..." category="263"... Ďalej...

Obec Svodín podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného... Ďalej...

“Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union” - Farebná Európa V dňoch 15.-17. júla sme usporiadali trojdňové podujatie, ktoré finančne podporila EU. Oslavy sa začali s výstavou Medzinárodného výtvarného tábora, ktoré v tomto roku oslavuje... Ďalej...

Nadácia Budúcnosť Svodína Hlavná ulica 1117 943 54 Svodín IČO: 36113646 Číslo bankového účtu: SK92 5600 0000 0038 5704 6001  Ďalej...

Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec Dvory a okolie - združenie obcí, ktorého členom je i naša obec, získalo na tento rok dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny vo výške 6.195 eur. V rámci... Ďalej...

Nadácia Budúcnosť Svodína vyhlasuje možnosť podania žiadostí o príspevok pre neziskové organizácie, občianske spolky (min. 5 osôb), ktoré svoju činnosť a program realizujú v obci Svodín. Tlačivá so žiadosťou o príspevok sú dostupné na internetovej stránke... Ďalej...

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe. Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="15" readmoretext="Ďalej..." category="254"... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="8" readmoretext="Viac" category="73"... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="8" readmoretext="Viac" category="67"... Ďalej...