Projekty

20200301_Oznámenie o realizácii projektu... Ďalej...

WALRUS V4 Naša obec je zapojená do projektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy V4 ), ktorý je podporený Medzinárodným Višegradským fondom. Je to medzinárodný projekt na podporu zdravého životného štýlu, najmä otužovania sa, výmenu... Ďalej...

Nadačná listina Nadácie Budúcnosť Svodína  Ďalej...

Infolist kompostéry... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="3" readmoretext="Viac..." category="254"... Ďalej...

[get_posts_category excerpt="290" number="10" readmoretext="Viac..." category="263"... Ďalej...

Obec Svodín podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného... Ďalej...

“Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union” - Farebná Európa V dňoch 15.-17. júla sme usporiadali trojdňové podujatie, ktoré finančne podporila EU. Oslavy sa začali s výstavou Medzinárodného výtvarného tábora, ktoré v tomto roku oslavuje... Ďalej...

Nadácia Budúcnosť Svodína Hlavná ulica 1117 943 54 Svodín IČO: 36113646 Číslo bankového účtu: SK92 5600 0000 0038 5704 6001  Ďalej...

Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec Dvory a okolie - združenie obcí, ktorého členom je i naša obec, získalo na tento rok dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny vo výške 6.195 eur. V rámci... Ďalej...

Nadácia Budúcnosť Svodína vyhlasuje možnosť podania žiadostí o príspevok pre neziskové organizácie, občianske spolky (min. 5 osôb), ktoré svoju činnosť a program realizujú v obci Svodín. Tlačivá so žiadosťou o príspevok sú dostupné na internetovej stránke... Ďalej...

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe. Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj... Ďalej...