P O Z V Á N K A

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční
dňa 3.8.2015 o 19.00 h. v zasadačke obecného úradu.

Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
– určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
– kontrola plnenia uznesení z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.6.2015
– správa o uzneseniach v sledovaní
2. Správa o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce
za I. polrok 2015
3. Návrh na použitie rezervného fondu Obce Svodín
4. Návrh na transfer pre Športový klub
5. Návrh na transfer pre Dobrovoľný hasičský zbor
6. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2015
7. Výročná správa Obce Svodín za rok 2014
8. Správa nezávislého audítora – konsolidácia
9. Správa o činnosti komisie finančnej a legislatívno – právnej
10. Náplň práce komisie finančnej a legislatívno – právnej
11. Prolongácia kontokorentného účtu „Superlinka“
12. Návrh na kúpu nehnuteľností – parc. č. 229/1 , 229/2, 229/3 v kú Maď. Svodín pozemky vedľa Zdravotného strediska – od vlastníka Kornel Molnár
13. Zmena uznesenia č. 100/08062015
14. Návrh na prenájom majetku vo vlastníctve obce – dom so súp. č. 1087 v kú Nem.
Svodín – J. Balázs
15. Návrh Zásad pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy obce Svodín
16. Návrh na prenájom majetku vo vlastníctve obce – dom so súp. č. 661 v kú Nem.
Svodín – T. Balázs a K. Kóšová
17. Návrh na prenájom majetku vo vlastníctve obce – nebytové priestory v NS –
K. Frantová
18. Interpelácie
19. Rôzne, diskusia
20. Ukončenie

6_Pozvanka

Comments are closed.