Úradná tabuľa

2144_2018 - oznam - výrub drevín (Pig) 2143_2018 - oznam - výrub drevín... Viac

ústne konanie spojené s miestnym šetrením so stretnutím na mieste... Viac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín č. 1 /2015 o užívaní miestnych komunikácií a verejného priestranstva na území obce Svodín -... Viac

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín č. 2/2015 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Svodín číslo 8/2014 o dani za užívanie verejného priestranstva - Návrh... Viac

oznam-ds-2 oznam-rd1087-2 oznam-rd661-2  Viac

Oznámenie zámeru na prenájom nebyt. priestorov- nákupné... Viac