OBEC A ÚRAD

Potrebujete niečo vybaviť na obecnom úrade alebo kontaktovať niektorého zamestnanca? Potom sa nachádzate na správnom mieste. Obec Svodín je zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Predstaviteľom obce je starosta, ktorý je štatutárnym a správnym orgánom. Občanov zastupuje obecné zastupiteľstvo, ktoré je zložené z 9 poslancov. Obecný úrad je zriadený obecným zastupiteľstvom a je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Prácu obecného úradu riadi prednosta úradu, ktorého vymenúva starosta.


Počet obyvateľov obce k 31. decembru 2017 je 2426 osôb: 1264 žien a 1162 mužov Koncom decembra 2016 nás bolo 2471. Úbytok môžeme pripisovať čiastočne úmrtiu a k počtu odhlásených Narodilo sa 18 detí: 9 dievčat a 9... Viac

Pozvánka na ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2015 o 17.00 h.  Viac

- hovorí starosta obce Gabriel Vígh, s ktorým hovorím o prácach, vykonávaných v poslednom období. Kultúrny dom už dlhšiu dobu zateká. Keď pršalo, všade boli rozložené vedrá, aby zachytili dažďovú vodu. Nemôžeme čakať na úspešnosť projektu na obnovu... Viac

(skrátená verzia) Obecné zastupiteľstvo: 110/03082015 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ 111/03082015 berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce za I. polrok 2015 112/03082015... Viac

Obecné zastupiteľstvo: 91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností. 92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína 93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom... Viac

P O Z V Á N K A v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.2015 o 19.00... Viac