OBEC A ÚRAD

Potrebujete niečo vybaviť na obecnom úrade alebo kontaktovať niektorého zamestnanca? Potom sa nachádzate na správnom mieste. Obec Svodín je zriadené v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Predstaviteľom obce je starosta, ktorý je štatutárnym a správnym orgánom. Občanov zastupuje obecné zastupiteľstvo, ktoré je zložené z 9 poslancov. Obecný úrad je zriadený obecným zastupiteľstvom a je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Prácu obecného úradu riadi prednosta úradu, ktorého vymenúva starosta.


dashboard-favicon-96x96

Pozvánka na ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 7.12.2015 o 17.00 h.  Viac

felújítás 1 (Copy)

- hovorí starosta obce Gabriel Vígh, s ktorým hovorím o prácach, vykonávaných v poslednom období. Kultúrny dom už dlhšiu dobu zateká. Keď pršalo, všade boli rozložené vedrá, aby zachytili dažďovú vodu. Nemôžeme čakať na úspešnosť projektu na obnovu... Viac

kt (Copy)

(skrátená verzia) Obecné zastupiteľstvo: 110/03082015 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 5. zasadnutia OZ 111/03082015 berie na vedomie správu o plnení rozpočtu a plánu výnosov a nákladov v podnikateľskej činnosti obce za I. polrok 2015 112/03082015... Viac

KT

Obecné zastupiteľstvo: 91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností. 92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína 93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom... Viac

P O Z V Á N K A v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov z v o l á v a m šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Svodíne, ktoré sa uskutoční dňa 3.8.2015 o 19.00... Viac

dashboard-favicon-96x96

Meghívó Meghívó az 5. testületi ülésre. 2015. június 8-án, 19:00 órai kezdettel kerül sor a negyedik képviselő-testületi ülésre a közsgéi hivatal üléstermében...  Viac

KT april

Z asadnutie sa začalo s interpeláciami, aby prítomní občania čo najskôr mohli predniesť svoje pripomienky. Ako prvý sa do rozpravy prihlásil D. Nágel, ktorý sa sťažoval, že poplatok za komunálny odpad pre pohostinstvá zrástol o 400 percent, čo je pre nich neúnosné.... Viac