Rozšírenie areálu ľudových tradícii a archeologického múzea – Development of sales infrastructure of local products

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

 

 • Názov projektu: Development of sales infrastructure of local products
 • Názov hlavného partnera: Obec Svodín
 • Akronym: CB_Sales_2.0
 • Kód výzvy: SKHU/1802
 • Prioritná os: Podpora zamestnanosti
 • Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
 • Kód projektu: SKHU/1802/3.1/050
 • Celkový rozpočet projektu: 373,453.33 €
 • Rozpočet ERDF: 439,356.87 €
 • Začiatok projektu: 1. október 2019
 • Koniec projektu: 30. september 2021
 • Status projektu: v realizácií

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky predaja miestnych výrobkov. Kým prvý predajný projekt obsahuje aktivity zamerané na zlepšenie dodávok produktov, v rámci súčasného projektu budú postavené nové trhové miesta vo Svodíne a v obci Bajót. Najviac navštevovaný miestny trh euroregiónu, ktorý pôsobí v meste Nagymaros, ďalej bude rozvíjaný a vybavený obnovenou verejnou hygienickou jednotkou.

Samotný projekt obsahuje prípravu a realizáciu stavebných prác v troch obciach. Celkový priestor novovybudovaných a zrekonštruovaných trhov bude 383,3 m2. V prípade obci Svodín, bude k dispozícii aj predvádzacia miestnosť v nových zariadeniach, kde tradičné profesie môžu byť prezentované a vyučované. Multifunkčné zariadenie bude vybudované v obci Bajót, ktoré sa dá použiť aj na účely spoločenských podujatí.

Projekt doplní ďalšie projekty Predaja a Dodávky prostredníctvom týchto konštrukcií. Tieto tri projekty rozšíria a integrujú fyzickú infraštruktúru dodávok miestnych produktov v euroregióne. Ako výsledok, predajné podmienky miestnych výrobcov budú vylepšené a rozšírené. Navyše nové sub-regióny budú integrované do cezhraničnej siete.

Súvisiaci akciový plán: Znovu-objavené dedičstvo. Rozvoj zamestnanosti prostredníctvom cezhraničných sietí miestnych výrobcov.

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Szlovák nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

WALRUS V4

Naša obec je zapojená do projektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy V4 ), ktorý je podporený Medzinárodným Višegradským fondom.

Je to medzinárodný projekt na podporu zdravého životného štýlu, najmä otužovania sa, výmenu informácii a podporu spolupráce športových oddielov otužovania a plávania.

Partnermi projektu sú obce: Kravany nad Dunajom SK (líder), Bystřice nad Olší CZ, Mielno PL, Lábatlan HU, Svodín SK a Pińczów PL.

V rámci projektu sú plánované 3 aktivity:

Pracovné stretnutie v Mielne (9/2019)

Stretnutie otužilcov v Kravanoch (4.-5. 12.2019)

Stretnutie otužilcov v Mielne (5. -9. 2. 2020)

 

 

The project is mainly based on supporting active and healthy life for all generations.

Main activities of the project are in Mielno PL and in Kravany SK.

The first event in Kravany will be organized just on SK-HU border. Municipality Kravany and  Lábatlan are separated only by Dunaj river. The event on beach Kravany will be common for Kravany and Lábatlan. It will be good occasion for propagation of nature, opportunities for tourism on SK-HU border region. Next event will be in Mielno on Baltic sea which is well known for good beach, special culture and sports events. It will be very good place for common meeting of “walruses” from all v4 countries. It will be a good opportunity for comparison river “walruses” to sea “walruses”

 

 

 

Nadačná listina Nadácie Budúcnosť Svodína

Szőgyén Jövője Közalapítvány Alapító Okirata

Metodický-pokyn-a-zásady-pre-podávanie-žiadostí-na-rok-2019-1

Pályázati-útmutató-a-pályázati-kérelem-kidolgozásához-1

Žiadosť o dotáciu – pályázati kérelem

Usmernenie k vyúčtovanie dotácie NBS

Elszámolási útmutató

Vyúčtovanie dotácie – Nadácia Budúcnosť Svodina

Pénzügyi elszámolási összesítő- SzJK

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Felhívás – 2% támogatás_2019

Svodín (SK) Municipality - http://www.svodin.sk/wp-content/uploads/2020/03/Information-PROJECT_Svodin_EU-YOUTH.pdf Tata (HU) Municipality -  Tovább...

Information-PROJECT_Svodin_EU... Tovább...

Lengyelországban folytatódott a tavalyi évben elkezdett „Ifjúság Európa Jövője – Youth is Europen Future” című uniós pályázat programsorozata. A szőgyéni önkormányzat 2018-ban elnyert sikeres pályázata Európa hat helyszínén valósul meg, az idei év őszéig... Tovább...

Obec Svodín podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Info-o-projekte

Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union / Polgárok együttműködése az Európai Unióban / Kooperácia občanov v Európskej únii