Development of sales infrastructure of local products - Rozšírenie areálu ľudových tradícii a archeologického múzea

 • Project name (EN):Development of sales infrastructure of local products
 • Project acronym: CB_Sales_2.0
 • Project start date: 2019-10-01
 • Project end date: 2021-09-30
 • Project status: ongoing
 • Total budget/expenditure: EUR 439 356.87
 • European Union funding: EUR 373 453.33
 • Co-financing sources: ERD

EN

The project aims at ameliorating the conditions for sales of local products. While the first Sales project contains activities targeting the improvement of the delivery of the products, within the current project new market places will be constructed in Svodín and Bajót. The most frequented local market of the euroregion which is operating in Nagymaros will be further developed and equipped by a renewed public sanitary unit.

The project itself contains the preparation and the realisation of the construction works in the three municipalities. The direct total surface of the newly built and renovated markets will be 383.3 m2. In the case of Svodín, the new facilities will also include a demonstration room where the traditional professions can be presented and taught. In Bajót a multi-functional facility will be built what can be used for the purposes of community events as well.

By these constructions, the project will complement the other Sales and the Delivery projects. These three projects will enlarge and integrate the physical infrastructure of delivery of local products within the euroregion. As a result, the selling conditions of the local producers will be improved and enlarged. In addition, new subregions will be integrated into the cross-border network.

SK

 • Názov projektu: Development of sales infrastructure of local products
 • Názov hlavného partnera: Obec Svodín
 • Akronym: CB_Sales_2.0
 • Kód výzvy: SKHU/1802
 • Prioritná os: Podpora zamestnanosti
 • Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
 • Kód projektu: SKHU/1802/3.1/050
 • Celkový rozpočet projektu: 373,453.33 €
 • Rozpočet ERDF: 439,356.87 €
 • Začiatok projektu: 1. október 2019
 • Koniec projektu: 30. september 2021
 • Status projektu: v realizácií

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky predaja miestnych výrobkov. Kým prvý predajný projekt obsahuje aktivity zamerané na zlepšenie dodávok produktov, v rámci súčasného projektu budú postavené nové trhové miesta vo Svodíne a v obci Bajót. Najviac navštevovaný miestny trh euroregiónu, ktorý pôsobí v meste Nagymaros, ďalej bude rozvíjaný a vybavený obnovenou verejnou hygienickou jednotkou.

Samotný projekt obsahuje prípravu a realizáciu stavebných prác v troch obciach. Celkový priestor novovybudovaných a zrekonštruovaných trhov bude 383,3 m2. V prípade obci Svodín, bude k dispozícii aj predvádzacia miestnosť v nových zariadeniach, kde tradičné profesie môžu byť prezentované a vyučované. Multifunkčné zariadenie bude vybudované v obci Bajót, ktoré sa dá použiť aj na účely spoločenských podujatí.

Projekt doplní ďalšie projekty Predaja a Dodávky prostredníctvom týchto konštrukcií. Tieto tri projekty rozšíria a integrujú fyzickú infraštruktúru dodávok miestnych produktov v euroregióne. Ako výsledok, predajné podmienky miestnych výrobcov budú vylepšené a rozšírené. Navyše nové sub-regióny budú integrované do cezhraničnej siete.

Súvisiaci akciový plán: Znovu-objavené dedičstvo. Rozvoj zamestnanosti prostredníctvom cezhraničných sietí miestnych výrobcov.

http://istergranum.eu/2015/01/01/negyesblokk-1/

HU

A projekt célja a helyi termékek értékesítési feltételeinek javítása. Míg az első Értékesítési projekt (Sales) olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek célja a termékek szállításának javítása, a jelenlegi projektben Szőgyén és Bajót településeken épülnek majd új piacok. Az eurorégió leginkább látogatottabb helyi piacát, ami Nagymaroson működik, továbbfejlesztik és ellátják egy felújított közegészségügyi egységgel. Maga a projekt tartalmazza a három település építési munkálatainak előkészítését és megvalósítását.

Az újonnan épített és felújított piacok területe 383,3 m2-t tesz majd ki. Szőgyén esetében az új létesítmények magukban foglalnak egy bemutató termet is, ahol bemutathatják és oktathatják a hagyományos szakmákat. Bajóton többfunkciós létesítmény épül majd fel, amelyet közösségi események során is használhatnak. Ezekkel az építkezési munkálatokkal a projekt kiegészíti a TAPE másik két projektjét is (a Sales és a Delivery projekteket).

Ez a három projekt kiterjeszti és integrálja a helyi termékek eurorégión belüli szállításának fizikai infrastruktúráját. Ennek eredményeként a helyi termelők eladási feltételei javulnak és bővülnek. Emellett új kistérségek is bekapcsolódhatnak a határokon átnyúló hálózatba.

WALRUS V4

Naša obec je zapojená do projektu Walrus V4 (Mrože V4, Morsy V4 ), ktorý je podporený Medzinárodným Višegradským fondom.

Je to medzinárodný projekt na podporu zdravého životného štýlu, najmä otužovania sa, výmenu informácii a podporu spolupráce športových oddielov otužovania a plávania.

Partnermi projektu sú obce: Kravany nad Dunajom SK (líder), Bystřice nad Olší CZ, Mielno PL, Lábatlan HU, Svodín SK a Pińczów PL.

V rámci projektu sú plánované 3 aktivity:

Pracovné stretnutie v Mielne (9/2019)

Stretnutie otužilcov v Kravanoch (4.-5. 12.2019)

Stretnutie otužilcov v Mielne (5. -9. 2. 2020)

 

 

The project is mainly based on supporting active and healthy life for all generations.

Main activities of the project are in Mielno PL and in Kravany SK.

The first event in Kravany will be organized just on SK-HU border. Municipality Kravany and  Lábatlan are separated only by Dunaj river. The event on beach Kravany will be common for Kravany and Lábatlan. It will be good occasion for propagation of nature, opportunities for tourism on SK-HU border region. Next event will be in Mielno on Baltic sea which is well known for good beach, special culture and sports events. It will be very good place for common meeting of “walruses” from all v4 countries. It will be a good opportunity for comparison river “walruses” to sea “walruses”

 

 

 

Nadačná listina Nadácie Budúcnosť Svodína

Szőgyén Jövője Közalapítvány Alapító Okirata

Metodický-pokyn-a-zásady-pre-podávanie-žiadostí-na-rok-2019-1

Pályázati-útmutató-a-pályázati-kérelem-kidolgozásához-1

Žiadosť o dotáciu – pályázati kérelem

Usmernenie k vyúčtovanie dotácie NBS

Elszámolási útmutató

Vyúčtovanie dotácie – Nadácia Budúcnosť Svodina

Pénzügyi elszámolási összesítő- SzJK

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Felhívás – 2% támogatás_2019

 

 

Svodín (SK) Municipality - http://www.svodin.sk/wp-content/uploads/2020/03/Information-PROJECT_Svodin_EU-YOUTH.pdf Tata (HU) Municipality -  Viac...

Information-PROJECT_Svodin_EU... Viac...

Séria programov „Youth is Europen Future“ započatá vlani pokračovala v Poľsku. Úspešný projekt svodínskej samosprávy z roku 2018 sa uskutoční na šiestich miestach Európy a trvá do jesene tohto roka. Miesta doterajších stretnutí boli Svodín, Tata, Ljubjana... Viac...

Obec Svodín podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Info-o-projekte

Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union / Polgárok együttműködése az Európai Unióban / Kooperácia občanov v Európskej únii

Partneri projektu / Projektpartnerek / Partner organizations Svodín (SK) – hlavný projektový partner / főpartner / lead partner Tata (HU) -... Ďalej ...

Naša spoločná budúcnosť – Közös jövőnk - Our Common Future  Ďalej ...

Tolerancia a gyerekek szemével / Tolerancia s očami detí / Tolerance with the yeas of the children  Ďalej ...

Tradície Strednej Európy - Közép-Európa hagyományai - Traditions of Central Europe  Ďalej ...

Info template - sk / Info template-hu / Info template info_template_hu  Ďalej ...