Obec Svodín podpísala Zmluvu o poskytnutí  NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Modernizácia odpadového hospodárstva v obci Svodín“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Info-o-projekte

Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union / Polgárok együttműködése az Európai Unióban / Kooperácia občanov v Európskej únii

Partneri projektu / Projektpartnerek / Partner organizations Svodín (SK) – hlavný projektový partner / főpartner / lead partner Tata (HU) -... Ďalej ...

Naša spoločná budúcnosť – Közös jövőnk - Our Common Future  Ďalej ...

Tolerancia a gyerekek szemével / Tolerancia s očami detí / Tolerance with the yeas of the children  Ďalej ...

Tradície Strednej Európy - Közép-Európa hagyományai - Traditions of Central Europe  Ďalej ...

Info template - sk / Info template-hu / Info template info_template_hu  Ďalej ...

 

Farebná Európa

“Svodín 2016 – Cooperation of citizens for a closer European Union” – Farebná Európa
V dňoch 15.-17. júla sme usporiadali trojdňové podujatie, ktoré finančne podporila EU.
Oslavy sa začali s výstavou Medzinárodného výtvarného tábora, ktoré v tomto roku oslavuje 15. výročie založenia. Nasledovalo slávnostné ukončenie tábora Csiribiri.
Potom sa hostia vypravili na Hlavné námestie, kde sa začínalo predstavenie Kuttyomfitty Társulat s názvom Folkorikusz, úzko súvisiace s tematikou tábora Csiribiri. Predstavenie zaujalo deti i dospelých. V aule kultúrneho domu boli vystavené obláčiky, na ktorých deti spájali ďalšie slová k slovu TOLERANCIA.
Medzitým sa na Hlavnom námestí začal kultúrny program, kde výstúpili Kis-Duna Ág Énekkórus pod vedením Terézie Kicsindi, bývalej učiteľky zo Svodína, zabávajúc obecenstvo s humornými pesničkami. Na pódiu vystúpil Tamás Mészáros s priateľmi – Šukola Tomášom a Vivien Keszeghom, ale našli tu priestor aj svodínsky priatelia Šukola Tomáša – MAGIC DANCE TEAM a Gábor Dodok, ktorý na indiánskych dychových nástrojoch zahral pekné piesne.
V rámci verejného fóra účastníci mohli hovoriť s odborným znalcom Zoltánom Környim, ktorý povedal, že pre Maďarov na Slovensku je životne dôležitá účasť v únii. Uľahčí život tunajších, slobodný prechod cez hranice, možnosť slobodne obchodovať, zamestnať sa na území Maďarska. Keďže ani vláda sa nesnaží podporovať územie obývané Maďarmi, pre nás sú veľmi dôležité prostriedky poskytované úniou. Tunajší občan nemôže byť euroskeptikom.
Piatok ukončili v spoločnosti hostí z partnerských usadlostí pouličnou zábavou na hudbu Mikle Peti.
V sobotu doobeda dominoval šport. V telocvični si zmeralo sily 6 skupín v stolnom tenise. Napriek daždivému počasiu sa veľmi dobre zabávali.
Na športovom ihrisku zohrali priateľské zápasy – pred obedom si zmerali sily štyri mužstvá zo Svodína, a po obede sa hral priateľský zápas Svodín – Tata, kde zvíťazilo hosťujúce mužstvo, ktorému sa nedá čudovať, veď hrajú vo vyššej lige.
V tematike Mladí v rozhodnutiach sa zhovárala s prítomnými Réka Kovács, ktorá žila do svojich 15 rokov vo Svodíne, potom sa rodina vysťahovala do Spojených štátov a usadila sa v Dalase. Podelila sa so svojimi skúsenosťami aj z oblasti školstva. Spomínala, že v USA sú bezprostrednejší študenti a učitelia, nie je hanbou prepadnúť, skôr je to príležitosť na lepší výkon. Ako negatívum si spomenula dress code (oblečenie), ktoré je dané. Ako zaujímavosť spomenula, že v mnohých amerických rodinách dajú voľnosť vysokoškolákom, ktorí sa odsťahujú od rodiny, často pracujú, berú si pôžičky, aby zaplatili školné. Základné vzdelanie je 12-ročné, až potom si môžu vybrať zamestnanie alebo školu.
Konalo sa aj stretnutie „ Strategické plánovanie“, kde primátori a starostovia partnerských usadlostí hovorili o svojich predstavách, o spolupráci v budúcnosti. József Michl, primátor Taty zdôrazňoval, že slabosť EU posilnila vzťahy, na ktorých už usadlosti V4 roky pracujú. Roman Wróbel a Gabriel Vígh podpísali spoluprácu, ktorá už roky trvá, ale nebola spísaná zmluva. Marek Zatorsky, zástupca starostu Pinczówa je presvedčený, že tieto vzťahy budú fungovať aj v budúcnosti. Zoltán Tóth, starosta Bajótu vyjadril potešenie, že sa stali partnermi tohto zoskupenia. Gergely Horváth v mene Nagykanizsa potvrdil, že v spolupráci budú pokračovať vo viacerých oblastiach.
Imre Kun spomínal na obdobie neľudského vysťahovania rodín. Počas programu zaspieval zbor dôchodcov z Taty. V programe Farebná Európa vystúpili folklórne skupiny z družobných miest – obecenstvo tlieskalo a vládla skvelá nálada. V ďalšej časti večera v podaní novozámockého Operett Kvintett zazneli známe operety. Ich nasledovala skupina Golddies. Našli sa diváci, ktorí iba kvôli nim prišli. Na koncert L.L.Junior sa sála zaplnila. Veľa návštevníkov prišlo z okolitých obcí. Okolo polnoci sa vyčasilo a tak sa mohla začať pouličná zábava s DJ LUIGI až do úsvitu.
Nedeľu otvorila svätá omša, samozrejme s účasťou delegátov partnerských usadlostí. Poobede sa vyhodnotili kresby detí. Zaujímavé, že bol žiak, ktorému EU pripomínala kravu. A samozrejme fialovú.

Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec

Vďaka dotácii z Programu obnovy dediny sa v rámci mikroregiónu zviditeľní i naša obec

Dvory a okolie – združenie obcí, ktorého členom je i naša obec, získalo na tento rok dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny vo výške 6.195 eur.
V rámci projektu s názvom Mikroregión Dvory a okolie budú zostavené a vydané brožúry v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré zviditeľnia prírodné a kultúrne bohatstvo na našom území. Do príprav publikácií budú aktívne zapojení dobrovoľníci. Projekt uzavrie výstava prác detí a mládeže, v rámci ktorej výtvarne spracujú, ako vidia svoju obec, svoj mikroregión, čo sa im na ňom páči či nepáči. Pokrstenie publikácií bude spojené s výstavou s názvom Mikroregión očami detí a mládeže so zapojením žiakov materských a základných škôl.
Členskými obcami mikroregiónu sú Bešeňov, Bíňa, Branovo, Bruty, Dubník, Dvory nad Žitavou, Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Pribeta, Rúbaň, Semerovo, Strekov, Svodín a Šarkan.

envirofond      program_obnovy_dediny

Tento projekt bol podporený z Programu obnovy dediny.

Výzva

Nadácia Budúcnosť Svodína vyhlasuje možnosť podania žiadostí o príspevok pre neziskové organizácie, občianske spolky (min. 5 osôb), ktoré svoju činnosť a program realizujú v obci Svodín.
Tlačivá so žiadosťou o príspevok sú dostupné na internetovej stránke www.svodin.sk a na sekretariáte starostu obce.
Žiadosti očakávame do 15. novembra 2015 na miestnom obecnom úrade u správkyni nadácie, alebo na poštovej adrese nadácie:
Nadácia Budúcnosť Svodína
Hlavná ulica 1117/1
943 54 Svodín

Vyhodnotenie žiadostí bude zverejnené do 15.decembra 2015.

Mária Haldová
správkyňa nadácie

Nadácia Budúcnosť Svodína – žiadosť o dotáciu

Tri dni plné rušných udalostí

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe.
Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj výrobkov miestnych, kde návštevníkov očakával kvalitný tovar za dostupné ceny. O náladu sa postarali miestny škôlkari a nedávno vytvorený mužský spevokol. Ich nasledoval Peti Mikle a legendárna svodínska skupina Trapéz. Keďže program aj počasie bolo dobré, už v piatok sa naplnilo Hlavné námestie obce.
Sobotňajšie dopoludnie patrilo športu. Do turnaja stolného tenisu sa zapojilo 27 súťažiacich. Medzitým na futbalovom ihrisku sa začínal zápas Tata : Svodín, kde sme prehrali na 7: 3, ale niet sa čo čudovať, veď mužstvo Taty hrá vo vyššej lige a ich tréningy sú oveľa vážnejšie. Vedľa ihriska si mohli deti aj dospelí vyskúšať bubblefutbal a na Orechovom námestí elektronické kolobežky.
Na poludnie sa uskutočnilo stretnutie starostov malej V4-ky, kde G. Vígh, starosta Svodína, Henrietta Beró, zástupkyňa primátora Taty, Marek Zatorski, zástupca primátora Pinczówa a Roman Wróbel primátor Bystřice, predniesli svoje plány o možnostiach ďalšej spolupráce.
V parku Hlavného námestia vysvätili kríž bratstva, ktorý neviditeľným, ale silným putom viaže vysídlených obyvateľov Taty k Svodínu, nás zase k Tate. Je vernou kópiou kríža, ktorý postavili nedávno na námestí Mindszenty v Tate. Na obidvoch krížoch visí kópia korpusu, ktorý zobrala so sebou rodina Méryová do vyhnanstva, obidve kópie zhotovil Arpád Baracska, obidva kríže zhotovil Róbert Smidt, vyrezávajúc staroveké maďarské symboly do dreva. Podstavec z kameňa a nápis je dielom Milana Bajteka.
Na skoré poludnie sa začínal očakávaný zápas Svodín a Tata – Ferencváros. Pred zápasom svodínsky športový klub zaspomínali na tých, ktorí pred 50-timi rokmi vyhrali okresnú ligu a potom sa v horúčave začal zápas, ktorý sa skončil víťazstvom Fradi 7:4.
Na výstave „Végletek“ , ktorú otvoril János Kántor, umelec a profesor, sa predstavili štyria mladí domáci a zahraniční umelci. Boli to žiaci Výtvarného tábora talentov z Taty: Anita Bagi zo Srbska, Levente Attila Németh z Rumunska, Balázs Sárkány zo Srbska a János Vámos zo Slovenska (zo Svodína).
Zaplnilo sa Hlavné námestie, kým sa na pódiu začal kultúrny program Objím ma Európa, kde okrem domácich účinkujúcich sa predstavili aj partnerské usadlosti. Počas večera sme si mohli užiť produkciu skupiny ZSEB, Zoltána Bereczkiho, Móniky Veres, potom nasledoval očakávaný jubilejný koncert MadDogx. Hostia kultúrneho podujatia sa mohli zabávať až do úsvitu s DJ Luigim na pouličnej zábave.
Po nedeľňajšej svätej omši sme sa zhromaždili na vyhodnotení plagátov a esejí. Je škola zábavou v EU? Na to hľadali odpovede žiaci Základnej školy a ZŚ L. Csongrádyho, zvlášť prerokujúc systém školstva členských štátov EU.