Author Archives: Szabolcs Méri

Odpis elektromerov

Oznamuje občanom, že od 21.3.2021 do 8.4.2021 bude v obci Svodín odčítanie elektromerov. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu  žiadame občanov aby stavy elektromerov s číslom elektromera umiestnili na viditeľné miesto v igelitovom sáčku na brány alebo poslali stav elektromera na tel.číslo 0908748613 formou sms alebo mms poprípade zasielali na email: amatus282@gmail.com. Ďakujeme za spoluprácu.

CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva

„CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ / CULTPLAY projekt – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata / CULTPLAY – Interactive Thematic Parks – Innovative Use of Cultural Heritage

Kód výzvy: SKHU/1601
Kód projektu: SKHU/1601/1.1/209
Prioritná os:1. Príroda a kultúra
Špecifický cieľ:1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti
Program: Program spolupráce Interreg V-A –Slovenská republika Maďarsko
RO/NO: Úrad vlády Maďarska/Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Program spolupráce INTERREG V-A Slovensko-Maďarsko

Celkový rozpočet projektu zo strany samosprávy Svodín: 34 850 EUR

Mesto Nové Zámky hlavný partner projektu v spolupráci s ďalšími 9 partnermi zo Slovenskej republiky (Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa, Svodín) a Maďarska (Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér) získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu „CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“.
V projekte obec Svodín vystupuje ako partner projektu CULTPLAY v rámci výzvy Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika –Maďarsko 2014-2020. Obec nebude stavať tematický park, ale bude kupovať mobilné javisko v hodnote 19 000 EUR, ktoré bude požičiavať aj ostatným partnerským mestám.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vybudovania tematických parkov v každom zo zapojených miest založených na ich spoločnej histórii tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo (hrad, pevnosť, vodný mlyn, baňa…) inej zapojenej obce. Obec Svodín sa do partnerstva zapojila  formou obstarania mobilného pódia, ktoré bude využívané pri kultúrno- spoločenských podujatiach a spoločných seminároch, vďaka čomu sa očakáva nárast počtu návštevníkov zo susedných oblastí. Pódium zatiaľ bolo využité pri otváracom ceremoniáli v Hurbanove, v Šali a v Komárome a veríme, že po uvoľnení pandemických opatrení budeme spoluorganizátormi ďalších spoločných podujatí prispievajúcich k rozvoju turizmu v regióne.

 

A tenni akarás alfája omegája a lüktető közeg

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Maďarčina nyelvű változata van. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Bokor Réka, Szakálos Éva és Smidt Tamás. Különböző szakma. Különböző mentalitás, de hasonló elhivatottság. Azonkívül, hogy mindhárman szőgyéniek, van bennük még egy közös pont.

Oznam

Samospráva Obce Svodín oznamuje rodičom, že v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky obnovuje od 08.03.2021 do 21.03.2021 školské vyučovanie v Materskej škole prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a v Základnej škole Lajosa Csongrádyho na prvom stupni prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Za pochopenie ďakujeme.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítací formulár je povinný vyplniť každý obyvateľ krajiny. Do tejto kategórie patria nielen občania, žijúci na Slovensku, ale každá osoba, ktorá disponuje s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Sčítania sa tiež musia zúčastniť aj osoby, ktoré väčšiu časť roka žijú na Slovensku, ale nemajú trvalý pobyt. V prípade maloletých sčítací formulár vyplní rodič alebo zákonný zástupca. Sčítací formulár bude dostupný vo viacerých jazykoch, medzi nimi aj v maďarskom jazyku.