Author Archives: admin

Svodín (SK) Municipality - http://www.svodin.sk/wp-content/uploads/2020/03/Information-PROJECT_Svodin_EU-YOUTH.pdf Tata (HU) Municipality -  Viac...

Information-PROJECT_Svodin_EU... Viac...

Séria programov „Youth is Europen Future“ započatá vlani pokračovala v Poľsku. Úspešný projekt svodínskej samosprávy z roku 2018 sa uskutoční na šiestich miestach Európy a trvá do jesene tohto roka. Miesta doterajších stretnutí boli Svodín, Tata, Ljubjana... Viac...

Our Place in EU / Naše miesto v EU / Helyünk Európában

POZVÁNKA

70 éve ért véget a II. világháború
Szőgyén fölött átvonult a Déli Szél – Südwind Hadművelet

Szőgyén Öröksége Társulás
és a Csemadok szőgyéni alapszervezete
tisztelettel meghívja Önt és családját, barátait és ismerőseit

a „70 éve történt” című történelmi megemlékezésre,
mely 2015. május 24-én kerül megrendezésre.

Program:
15,00 – Koszorúzással egybekötött emlékezés a magyarszőgyéni temetőben
Trombitás Sándor, a Magyar Arany Vitézségi Érem Hőse  sírjánál,
és az Ismeretlen Magyar Katona sírjánál
15,45  – Koszorúzás a II. világháború emlékművénél
16,00 – Történelmi előadás a régi községháza épületében és a kiállítás megnyitása

Közreműködnek:
Military Historical Museum Oroszkáról,
Pálmai József esztergomi tanár,
9. Vörössipkás Zászlóalj Felvidéki Hagyományőrzői,
32. Sz. Szent Mihály Cserkészcsapat

Emlékezzünk együtt!

Rendezvényünk támogatói:
Szőgyén Község Önkormányzata, Oroszkai Military Historical Museum és igazgatója Zsákovics László, Melecsky Lajos, Laczkó Gábor, Cilling Ádám, Méri Szilárd, a Mária Légió helyi prezídiuma.

meghivo_sudwind_plakat_13

Správa zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13. apríla

Z asadnutie sa začalo s interpeláciami, aby prítomní občania čo najskôr mohli predniesť svoje pripomienky. Ako prvý sa do rozpravy prihlásil D. Nágel, ktorý sa sťažoval, že poplatok za komunálny odpad pre pohostinstvá zrástol o 400 percent, čo je pre nich neúnosné. Ing. L. Zelenai, prednosta pripomenul, že zákon predpisuje povinnosť platiť podľa počtu miest na sedenie a nie podľa počtu hostí. Tohtoročným riešením je zmiernenie zákona na základe všeobecne záväzného nariadenia vo výške 50%, ak sa odôvodnenie bude považovať za prijateľné. Na zasadnutí odznelo, že tento zákon je platný od roku 2004. Aj v minulosti sa mal počítať poplatok za odpad podľa tohto vzorca, avšak sa tak nepostupovalo. Podľa slov pána Nágela oni konzultovali s predošlým starostom. Tohtoročný poplatok sa stanovil v správnej výške po odstránení nekorektného vzorca v softvéri. Zo strany poslancov nebolo podporované zvýšenie v takej miere. Riešením je prijať tento rok všeobecne záväzné nariadenie účinné od budúceho roka na možnosť množstvového zberu pre pohostinstvá.

Následne riaditeľka ZŠ Mgr. A. Szarka srdečne pozvala prítomných a odovzdala pozvánku na Dni Csongrádyho, ktoré sa už tradične konajú každý rok. Pripomenula, že škola v roku 2004 prijala čestný názov Lajosa Csongrádyho. Teraz 10. výročie oslávia Týždňom Csongrádyho, v rámci ktorého na každé podujatie srdečne očakávajú poslancov a obyvateľov obce.

V ďalšom bode programu nasledovala kontrola plnenia uznesení z predošlých zasadnutí . Poslanec Sz. Méri navrhol, aby uznesenia, ktoré zostávajú v sledovaní, boli na každom zastupiteľstve predkladané formou správy, kým nebudú splnené.

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu obce za rok 2014.

Finančná komisia podrobne prerokovala jednotlivé položky rozpočtu na rok 2015, a na základe toho odporučila zmenu rozpočtu na rok 2015. Účtovníčka Bc. I. Sárai podotkla, že zapracovala všetky odporúčané zmeny do rozpočtu. Ing. L. Blahovics, zástupca starostu predniesol rozhodnutie predsedov komisií, podľa ktorého navrhujú, aby v médiach mesačník Veľká Dobra a miestna káblová televízia sa dva plné úväzky sa znížili na 1,5 úväzok, a tiež obecnú políciu z troch policajtov na jedného.  Sz. Méri navrhol, aby ušetrené finančné prostriedky z médií sa použili na obnovu budovy materskej školy. Zmenu rozpočtu obecného zastupiteľstvo schválilo.

Poslanci zobrali na vedomie správu o návratných finančných pôžičkách, v tejto oblasti nie sú väčšie problémy a prerokovali správu o inventarizácii obecného majetku k 30.11.2014 a k 31.12.2014. Skonštatovali, že majetok obce v minulom roku v malej miere vzrástol.

Poslanci si vypočuli ústne správu G. Laczkóa, predsedu komisie výstavby. K úlohám v blízkej budúcnosti patrí výmena strechy múzea ako aj obnova Domu ľudových tradícií – na to bol vypracovaný a podaný projekt. Treba riešiť problém podzemnej vody na Kopcovej ulici, bol podaný projekt v roku 2012 na 23879 eur, kde je 5% vlastných zdrojov. Do vyhodnotenia projektu je potrebné začať odstraňovať problémy svojpomocne. Zatekanie strechy materskej školy bolo odstránené opravou a vyčistením žľabov. Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva je potrebné nedostatky odstrániť do septembra 2015, ďalšia obnova závisí od úspešnosti projektov. Dokončil sa bezbariérový  vchod do kultúrneho domu, a teraz sa realizuje bezbariérový vchod k dočasnému klubu dôchodcov pri Dome služieb.

Sú podané tri menšie projekty na Ministerstvo financií SR, jednotlivo v hodnote 13.500€ – na vytvorenie denného stacionára pre seniorov, na obnovu domu smútku v Nemeckom Svodíne a realizáciu parku voľného času na Jarmočnom námestí.

Vytvorí sa veľké parkovisko pri dvore separovaného odpadu. Medzi našimi plánmi je aj obnova pôvodnej funkcie školského dvora, ako aj výstavba autobusovej zastávky a parkoviska za telocvičňou a obnova vonkajšieho chodníka.  Komisia navrhuje, aby sa vytvoril fond opráv a zachovania stavu, lebo okamžitá oprava môže predísť väčším škodám. Navrhujeme ešte rekonštrukciu pamätníka II. Sv. vojny a obelisk Sissi a umiestnenie týchto do parku. Pamätník kráľovnej Alžbety zhotovili Svodínčania  ešte v roku 1906 a o tom písali aj peštianske noviny.  V neposlednom rade by mohol byť lákadlom turistov.

Ďalším bodom programu bol plat starostu. Tento je potrebný raz ročne prerokovať, nadväzujúc na zverejnenie priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve Štatistickým úradom.

Obec obdržala upozornenie od prokurátora, aby prerokovala náležitosti uznesenia, vyplývajúce z jednej kúpnej zmluvy.

Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok k zásadám odmeňovania poslancov a i., ktorej zmena umožní poslancov a i. zriecť sa odmeny, keď to okolnosti vyžadujú.

V ďalších troch bodoch sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo predajom troch nehnuteľností – pozemkov vo vlastníctve obce. Sú to formálne úpravy usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom.

Štvrtý zámer o predaji parcely č. 630/2 v kú Maďarský Svodín poslanci neschválili, na budúce zastupiteľstvo bude predostretý zámer o prenájme tejto nehnuteľnosti.

Rodina Urbanová sa už dávno mala vysťahovať z domu prenajatého od obce, nakoľko má obec už k dispozícii právoplatné súdne rozhodnutie o vyprataní. Ak nepôjde po dobrom, budeme musieť nájomcov vypratať zákonným spôsobom. Našiel sa nový potenciálny nájomca, ktorému je možné prenajať dom a po vyprataní. Poslanci schválili zámer o prenájme nehnuteľnosti pod súp. číslom 661 v kú Nemecký Svodín, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

Za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom za materskou školou Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu od A. Méri a R. Vargová v celkovej výmere 437 m2 .

Nájomná zmluva na tenisový kurt a okolitý priestor bola spísaná s G. Víghom DREVO REZ ako podnikateľom. Spoločnosť VÍGH & VÍGH s.r.o. prevzala práva a povinnosť dočasne pozastavenej činnosti podnikateľa ako fyzickej osoby. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme s osobitným zreteľom.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Plán práce a náplň trom komisiám – komisii pre ochranu životného prostredia, sociálnej a kultúry a školstva.

Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o výpožičke hnuteľného a nehnuteľného majetku obce pre Športový klub. Klub následne poverí jednotlivé oddiely, aby vypracovali pracovný plán. Na základe toho budú poskytované priestory a športové náčinie.

Skupina mládeže dlhšiu dobu využívala jednotlivé priestory Domu služieb.  Založili občianske združenie pod názvom  Coffe Stop Klub, ktorá bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR. Takto sa umožní  poskytnutie  priestorov na základe zmluvy o výpožičke, za ktoré budú zodpovední. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu.

Obecné zastupiteľstvo odvolalo terajšie kuratórium a správcu Nadácie Budúcnosť Svodíne a zvolilo nové kuratórium Mgr. Teodor Gyelnyík, PhD., Ing. Szabolcs Leboc, Edina Švajcerová, Mgr. Gergely Elzer, Ing. Štefan Šimonka, Ing. Gergely Bartos a za správkyňu Máriu Haldovú.

V bode Ostatné poslanci schválili finančné prostriedky vo výške 300 eur pre základnú školu na cestovné náklady do školy v prírode.

Starosta predostrel  pred poslancov, že je potrebné riešiť vypracovanie plánov k projektom – najsúrnejšou úlohou je budova materskej školy, ale aj vybudovanie kanalizácie a čističky odpadovej vody. Vtedy dosiahneme úspech, keď pri vyhlásení výzvy sú už vypracované všetky plány.

Ing. L. Blahovics, zástupca starostu podotkol, že u zamestnancov obce sa eviduje vysoký počet vlaňajšej dovolenky. Starosta povedal, že sa podarilo 562 dní nároku dovolenky znížiť asi na polovicu. L. Mikula sa poďakoval každému účastníkovi prvej akcie zberu odpadu, Ing. G. Laczkó zase ďakoval Ing. L. Blahovicsovi, zástupcovi starostu za projekty a za bezplatné vypracovanie plánu na zhotovenie bezbariérového vchodu, za vybavenie povolení  a úlohu bezplatného stavebného dozoru.

Poslanec Ing. Sz. Leboc daroval svoju odmenu vo výške prislúchajúcej dvom zasadnutiam v prospech Dorky Kunyikovej.

J. Jónás opätovne predostrel pred obecné zastupiteľstvo, ako ho ruší v susedstve prevádzkovaný pneuservis. Svoje výhrady zhrnul do troch bodov: veľký hluk, neustála nečistota vzduchu a hrozí aj požiar, lebo vozidlá parkujú príliš blízko múru, kde sa nachádza plynové vedenie. Starosta sa vyjadril, že už skúsili niekoľko riešení, ďalšie možnosti nie sú k dispozícii. Jedine podanie sťažnosti príslušnému orgánu by mohlo priniesť riešenie. Zasadnutie sa skončilo o 22.35 hod.

„Zišli sme sa, lebo malé dievčatko prežíva ťažké chvíle a je dôležité, aby vyzdravelo“

Doslova vo švíkoch praskala kinosála kultúrneho domu, tak sa naplnila návštevníkmi dobročinného predstavenia, ktorí okrem toho, že pomohli, sa ešte aj dobre zabávali. Môžeme byť právom hrdí na vysokú úroveň predstavenia popri súdržnosti.

Na konci Sylvia, mamička malej Dorky Kunyikovej, sa dojemne prihovorila k prítomným:

Nie je to ľahké, ale je mi cťou stáť tu a osobne sa poďakovať ľuďom, v ktorých sú ozajstné hodnoty – ušľachtilosť, ľudskosť, súcit a ochota pomáhať.

Som vďačná, že ste poctili svojou prítomnosťou túto udalosť, moju dcéru Dorku, nás ako rodinu, vystupujúcich, organizátorov, našli si čas, zúčastnili sa a pomohli.
Prichádza najťažšia časť môjho príhovoru. Chcela by som vysloviť niekoľko viet o mojej dcérke. Jej choroba začala v januári 2014, diagnostikovali jej leukémiu. Máme za sebou ročnú liečbu, ale vďaka jej silnej náture ju úspešne absolvovala. Dorka pristupuje pokorne a smelo k svojej chorobe, my sme na ňu veľmi pyšní. Prihliadajúc na okolnosti sa má dobre a veríme, že aj tak ostane.

Vami poskytnuté dary využijeme na zabezpečenie sterilného prostredia, ktoré je nevyhnutné k jej vyzdraveniu.

Ako sa tak pozerám, v akom hojnom počte ste sa tu zišli, cítim, aké skvelé je bývať v obci, kde toľko ľudí spojí svoje sily, aby pomohli v ťažkostiach.

Nadácia Budúcnosť Svodína Vás žiada o poukázanie 2% z dane

Ako poukázať 2%

Dôležité termíny:

  • do 30. apríla 2015 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Nadácia Budúcnosť Svodína, budete potrebovať nasledovné formuláre:

Rangos díjat kaptak a község bérlakásai

„Progresszív és megfizethető lakhatás kategóriában” ítélte a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Régiófejlesztési Minisztériuma községünknek az első helyet a II. szakaszban megépült bérlakásokért. Nagy megtiszteltetés ez a díj számunkra, hiszen szaktekintélyek ismerték el, jól döntöttünk, hogy ilyen típusú házakat építtetett fel a község – mondta el Szász Attila polgármester, aki a díjat személyesen vette át a minisztériumban.

Polgármesterünk átadta az 1. helyet igazoló diplomát úgy Smidt Tamás építésznek, mint a kivitelező DARTON kft. képviselőjének, Simon Péternek, hiszen ehhez a sikerhez befektetőre, tervezőre, kivitelezőre egyaránt szükség volt.
Miben látod a siker titkát? – kérdezem Smidt Tamást, a tervezőt.
Leginkább abban, hogy a kisterületű lakások úgy vannak kialakítva, hogy élhető teret biztosítanak a lakóknak és kevés költséggel fenntarthatók legyenek.  A lakótér kialakítása, mind négyzetméterben, mind elhelyezkedésben a legideálisabb. A szakmai bizottság díjazta az építészeti és urbanisztikai megoldásokat is. Célom volt, hogy olyan utcaszerűséget tudjak kialakítani, hogy az ott lakók közösségi életet tudjanak élni.  A házak leképezik a faluszerkezetet, a falusi arculatot, az ebbe a miliőbe illő szín- és formavilágot – amit a szakmai  zsűri is kiemelt.
Jól tudtunk együtt dolgozni mind a tervezővel, mind a befektetővel – mondta el Simon Péter a kivitelező DARTON cég ügyvezetője. Ha valami probléma adódott, együtt próbáltuk megtalálni a megoldást.
A megtiszteltetés mellett a támogatók jóvoltából jár a díjjal 2500 euró, amit megadóztatva megkaptunk a számlánkra. Biztos, hogy ezt az összeget falufejlesztésre költjük majd – összegezte Szász Attila polgármester. –bk-