Tri dni plné rušných udalostí

V rámci VIII. Dní Pála Patóa sa uskutočnilo podujatie Naše miesto v Európe.
Už v piatok sme vo veľkom začali. Od Pála Csákyho sme sa dozvedeli ako ďalej v EU a od pani poslankyne Anity Leonov Nyilas zo Srbska o užívaní kultúrnej autonómie. Súčasne prebiehal predaj výrobkov miestnych, kde návštevníkov očakával kvalitný tovar za dostupné ceny. O náladu sa postarali miestny škôlkari a nedávno vytvorený mužský spevokol. Ich nasledoval Peti Mikle a legendárna svodínska skupina Trapéz. Keďže program aj počasie bolo dobré, už v piatok sa naplnilo Hlavné námestie obce.
Sobotňajšie dopoludnie patrilo športu. Do turnaja stolného tenisu sa zapojilo 27 súťažiacich. Medzitým na futbalovom ihrisku sa začínal zápas Tata : Svodín, kde sme prehrali na 7: 3, ale niet sa čo čudovať, veď mužstvo Taty hrá vo vyššej lige a ich tréningy sú oveľa vážnejšie. Vedľa ihriska si mohli deti aj dospelí vyskúšať bubblefutbal a na Orechovom námestí elektronické kolobežky.
Na poludnie sa uskutočnilo stretnutie starostov malej V4-ky, kde G. Vígh, starosta Svodína, Henrietta Beró, zástupkyňa primátora Taty, Marek Zatorski, zástupca primátora Pinczówa a Roman Wróbel primátor Bystřice, predniesli svoje plány o možnostiach ďalšej spolupráce.
V parku Hlavného námestia vysvätili kríž bratstva, ktorý neviditeľným, ale silným putom viaže vysídlených obyvateľov Taty k Svodínu, nás zase k Tate. Je vernou kópiou kríža, ktorý postavili nedávno na námestí Mindszenty v Tate. Na obidvoch krížoch visí kópia korpusu, ktorý zobrala so sebou rodina Méryová do vyhnanstva, obidve kópie zhotovil Arpád Baracska, obidva kríže zhotovil Róbert Smidt, vyrezávajúc staroveké maďarské symboly do dreva. Podstavec z kameňa a nápis je dielom Milana Bajteka.
Na skoré poludnie sa začínal očakávaný zápas Svodín a Tata – Ferencváros. Pred zápasom svodínsky športový klub zaspomínali na tých, ktorí pred 50-timi rokmi vyhrali okresnú ligu a potom sa v horúčave začal zápas, ktorý sa skončil víťazstvom Fradi 7:4.
Na výstave „Végletek“ , ktorú otvoril János Kántor, umelec a profesor, sa predstavili štyria mladí domáci a zahraniční umelci. Boli to žiaci Výtvarného tábora talentov z Taty: Anita Bagi zo Srbska, Levente Attila Németh z Rumunska, Balázs Sárkány zo Srbska a János Vámos zo Slovenska (zo Svodína).
Zaplnilo sa Hlavné námestie, kým sa na pódiu začal kultúrny program Objím ma Európa, kde okrem domácich účinkujúcich sa predstavili aj partnerské usadlosti. Počas večera sme si mohli užiť produkciu skupiny ZSEB, Zoltána Bereczkiho, Móniky Veres, potom nasledoval očakávaný jubilejný koncert MadDogx. Hostia kultúrneho podujatia sa mohli zabávať až do úsvitu s DJ Luigim na pouličnej zábave.
Po nedeľňajšej svätej omši sme sa zhromaždili na vyhodnotení plagátov a esejí. Je škola zábavou v EU? Na to hľadali odpovede žiaci Základnej školy a ZŚ L. Csongrádyho, zvlášť prerokujúc systém školstva členských štátov EU.

Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 8. 6. 2015

Obecné zastupiteľstvo:
91/08062015 berie na vedomie správu o stave výrubu a inkase daní z nehnuteľností.
92/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Nadácie Budúcnosť Svodína
93/08062015 berie na vedomie správu o činnosti Spoločného obecného úradu so sídlom vo Svodíne
94/08062015 berie na vedomie správu o činnosti komisie kultúry, športu, vzdelávania, školstva, mediálnej a reklamnej činnosti
95/08062015
A . berie na vedomie správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky obce za rok 2014
B. 1. schvaľuje záverečný účet obce nasledovne: príjmy 1 496 655,43 eur, plnenie celkových výdavkov 1 486 090,03 eur
B . 2 . tvorbu rezervného fondu obce vo výške 5.962,48 eur
96/08062015
A. konštatuje, že budova materskej školy je vo vlastníctve obce, pričom susedné nehnuteľnosti sú vo vlastníctve fyzických osôb – Imrich Stégmár, Zsolt Dukony, Silvia Dukonyová, František Kurcz – vedené ako záhrady, B. schvaľuje v záujme majetkoprávneho usporiadania odkúpenie susedných nehnuteľností do vlastníctva obce za kúpnu cenu 1,85 €/m2. Náklady za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci. C. žiada starostu obce vykonať potrebné úkony v súlade s bodom B.
97/08062015 chvaľuje príspevok vo výške 300,- eur na dopravu žiakov do Školy v prírode pre ZŠ L. Csongrádyho.
98/08062015 neschvaľuje spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľnosti p.č. 630/2 o výmere 147 m2.
99/08062015
A. berie na vedomie informáciu o povinnosti zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce v prenajatých nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce, B. schvaľuje uzatvorenie dodatku k platným nájomným zmluvám na doplnenie povinnosti zabezpečiť úlohy ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce podľa platných predpisov. C. žiada starostu vykonať potrebné úkony v súlade s bodom A a B.
100/08062015
A. berie na vedomie žiadosť žiadateľa Ing. Dezső Nágela – Drofex o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb. B. schvaľuje uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s podlahovou plochou 9,88 m2, za nasledovných podmienok: – zmluva o nájme bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca prenajaté priestory poskytne a zabezpečí podmienky na pravidelné stretnutia dôchodcov, – nájomca prenajaté nebytové priestory bude využívať pre účely kancelárie, – nájomca súčasne s prenajatými priestormi môže užívať spoločné priestory (chodba, záchod) bezplatne, – výška nájomného bude stanovená v celkovej výške 50 eur/mesiac, v ktorej sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním (elektrina, kúrenie, voda), – nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému platnému v predchádzajúcom kalendárnom roku, – nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, ktorú sumu prenajímateľ môže použiť na úhradu nedoplatku nájomného alebo na náklady spojené s uvedením prenajatých nebytových priestorov do pôvodného stavu,- zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 1.6.2015 na neurčitý čas, – obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme zverejní v súlade so zákonom. C. 1. žiada starostu zabezpečiť zverejnenie zámeru, 2. predložiť na schválenie návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme na ďalšie zasadnutie OZ.
101/08062015
A. konštatuje, že na základe žiadost žiadateľov Tomáš Balázs a Kinga Kóšová bol zverejnený zámer na prenájom nehnuteľností so súp.č. 661.B. berie na vedomie informáciu Komisie na vyhodnotenie cenových ponúk na priamy prenájom o výsledkoch vyhodnotenia predloženýchcenových ponúk, C. konštatuje, že do určeného termínu t.j do 22.5.2015 bola doručená 1 ponuka, ktorú podali horeuvedení záujemcovia, ktorí nesplnili podmienky priameho prenájmu.D. neschvaľuje prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy s horeuvedenými nájomcami
102/08062015 schvaľuje zmenu uznesenia OZ č. 354/23062014 zo dňa 23.06.2014 nasledovne:
V bode A/2 na koniec sa vkladajú slová: „ za nasledovných podmienok: -prevod vlastníctva zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa OZ schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, – novovytvorené parcely boli vytvorené geometrickým plánom 34/2014.
103/08062015
A . schvaľuje náplne práce komisie výstavby, rozvoja, investície a územného plánovania a komisie podnikateľskej a pre správu obecného majetku, B . ukladá predsedovi komisie finančnej a legislatívno-právnej vypracovať náplň práce komisie a predložiť obecnému úradu.
104/08062015
A. konštatuje, že 1. uznesením OZ 84/13042015 zo dňa 13.4.2015 bol schválený zámer na prenájom nehnuteľností, vedených na LV 3501, 2. zámer na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený. B. berie na vedomie, že po zverejnení zámeru nebolo podané žiadne podanie, ktoré by vyjadrovalo výhrady alebo akékoľvek pripomienky k zverejnenému zámeru na prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. C. schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou VÍGH & VÍGH za podmienok:
– prenájom z dôvodu hodného zreteľa zastupiteľstvo schvaľuje trojpätinovou väčšinou, – doterajší nájomca podnikateľ Gabriel Vígh – DREVO REZ a budúci nájomca VÍGH & VÍGH s.r.o sa dohodli, že spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti a záväzky, – nájomná zmluva bude uzatvorená za rovnakých podmienok, ako bola uzatvorená s Gabrielom Víghom, s tým, že hygienické zariadenia (4 mužské a 4 ženské záchody a umývadlá), prezliekareň a sprchy oddelene, odpočiváreň s možnosťou občerstvenia, žumpu a inžinierske siete nájomca vybuduje a plot opraví s vytvorením brány pre vstup zo strany Orechového námestia, na vlastné náklady,- viazanosť návrhu nájomnej zmluvy je 30 dní od doručenia návrhu zmluvy.
D. žiada starostu zabezpečiť vypracovanie a zaslanie návrhu nájomnej zmluvy do 30 dní od schválenia uznesenia.
105/08062015
A. berie na vedomie žiadosť Júliusa Balázsa o prenájom rodinného domu č. 1087 , B. poveruje komisiu výstavby, o posúdenie, či nehnuteľnosť e v stave spôsobilom na riadne užívanie.
106/08062015
A. berie na vedomie a. žiadosť Martina Mikulu o prenájom nebytových priestorov v nákupnom stredisku , b. informáciu, že Ladislav Mikula Dobra mieni ukončiť
B. schvaľuje zámer prenájmu za nasledovných podmienok: – zmluva o nájme bude uzatvorená z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko nájomca v prenajatých priestoroch bude vykonávať obchodnú potrebnú pre zásobovanie obyvateľov Svodín a a okolitých obcí, – nájomca prenajaté priestory bude využívať pre obchodné účely, – výška nájomného bude stanovená vo výške 125 eur/mesiac, v ktorej nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s užívaním, – nájomné sa každoročne zvyšuje k 1. januáru o 2% oproti nájomnému v predchádzajúcom roku, – nájomca pred uzatvorením zmluvy o nájme zloží na účet prenajímateľa zábezpeku vo výške trojnásobku mesačného nájomného, – zmluva bude uzatvorená od 01.09.2015 na neurčitý čas, – súčasne s uzatvorením novej zmluvy bude uzatvorená dohoda o skončení nájmu so súčasným nájomcom, – žiadateľ predloží platný doklad o živnostenskom oprávnení, – obec svoj zámer na uzatvorenie zmluvy o nájme zverejní
C. žiada starostu 1. zabezpečiť zverejnenie zámeru, 2. predložiť na schválenie návrh: – na ukončenie nájmu so súčasným nájomcom, – na uzatvorenie zmluvy o nájme so žiadateľom.
107/08062015 schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 – 2020.
108/08062015 berie na vedomie informáciu o slávnostnom podujatí umiestnenia a vysvätenia kríža na Hlavnom námestí.
109/08062015
A . berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu, k Záverečnému účtu Svodín za rok 2014, B. ukladá plnenie nasledovných úloh:
1. Prijať opatrenia na zníženie zadlženosti, postupne znižovať úverové zaťaženie, zefektívniť vymáhanie pohľadávok, všetky pohľadávky právne zabezpečiť tak, aby nemohli byť premlčané, 2. Vykonávať predbežnú finančnú kontrolu všetkých finančných operácií dôsledne v súlade s platnou právnou úpravou, 3. Doriešiť a naplniť Osobitné bankové účty obce (Účet rezervného fondu, Zábezpeka k nájomným bytom, Fond údržby a opráv k nájomným bytom). Predložiť správu do zastupiteľstva o 31.10.2015.

Historický úspech u dorastu

Hodnotiaca správa Tamása Kunyika, predsedu Športového klubu Svodín
Veľká vďaka predošlému vedeniu, že v takom dobrom stave odovzdali mužstvo dorastu, ktoré nakoniec vyhralo. Áno, bol to historický úspech. Ale začnime od začiatku.
Keď sme prevzali vedenie športového klubu, situácia nebola taká ružová, ako teraz na konci sezóny. Veľmi nás teší, že v dedine je toľko mladých, ktorí sa zaujímajú o futbal. Ochotne chodia na tréningy aj zápasy, čomu vďačíme aj trénerovi. Dal ich dohromady a naučil ich férovosti. U dorastu situácia nebola jednoduchá. Žiaľ, mužstvo A uzatváralo zimnú sezónu medzi poslednými a chalani, ktorí už mohli hrať medzi dospelými, dali prednosť dorastu. Ale tu položím otázku: Keď k dospelým privedieme cudzích hráčov, prípadne by sme vypadli, chceli by hráči dorastu hrať slabšiu skupinu? Podľa mňa je odpoveď jednoznačne NIE! Tréner dorastu nebol veľmi ochotný spolupracovať s dospelými, preto sme museli vynaložiť veľa energie, aby sme presvedčili týchto chalanov, že naozaj majú miesto medzi dospelými a s nimi predstavujeme budúcnosť. Podali dôkaz. Vyhrali majstrovstvá a zohrali veľkú úlohu v tom, aby dospelí nevypadli.
Ako vieme, z rozpočtu obce dostáva šport 15 000€ ročne, čo samozrejme neznamená iba futbal. Z toho pre nás vyplývali dôležité otázky – otázka trénera a otázka postupu. Zasadli sme na ihrisku a riešili situáciu dorastu. Členstvo bolo toho názoru, aby dorast zostal v tejto kategórii, lebo odchádza 6 hráčov a vytýčili si za cieľ, dostať sa do prvej polovice tabuľky. Vychádzajúc z vlastných skúseností (lebo v tom čase sa nás nikto na nič nepýtal) sme sa opýtali hráčov, ako vidia veci. Väčšina z nich bola za to, aby zostali. Zrodilo sa rozhodnutie, že dorast zostáva v V. lige. Otázka trénera už bola komplikovanejšia. Zo sumy 15000€ sme minuli iba na trénera 3000€ v jarnom období kalendárneho roka. Boli sme tej mienky, že na dedinské pomery, keď máme taký tesný finančný rámec, je to luxus. Preto sme dospeli k záveru, že sa rozlúčime s trénerom a pokúsime sa pokračovať s domácim odborníkom. Žiakov dočasne prevzal Attila Golán. Od septembra by sme chceli zostaviť činnosť žiakov, ako to malo byť pôvodne. Dostali by sa naspäť do okruhu školy pod vedenie odborníka – telocvikára, tak ako to bolo v minulosti. Otázka trénera dorastu je tiež komplikovaná. Vyhľadali sme niekoľko spoluobčanov, ktorých sme považovali za vhodných na vedenie dorastu, ale doteraz neprijali ponuku. Tak zostalo dočasné riešenie, že sám prevezmem tento post. U dospelých zostáva všetko po starom, nezamestnáme trénera, lebo sme presvedčení, že pod vedením kapitána mužstva a niekoľkých skúsených hráčov dokážeme obstáť.
Obzvlášť veľké ciele nemáme u žiadneho mužstva. Nesnívame veľké sny, ale snažíme čestne obstáť a s hrdosťou nosiť na tričkách erb Svodína.
Nakoniec sa chceme poďakovať nášmu trénerovi Ladislavovi Mártonovi za 9-ročnú prácu, výdrž a veľmi dobrý prístup. Je vynikajúcim odborníkom a prajeme mu veľa úspechov do budúcna.

9. júla sa uskutočnil Pohár starostov
Nápad vnukol Gabriel Vígh, starosta obce, aby sme usporiadali putovný pohár, kde by súperili medzi sebou obce s dobrými vzťahmi. Takto sa dostali do obrazu mužstvá obcí Bruty, Mužla a Salka, ktorí srdečne prijali pozvanie. Vďaka podpory obce, Športového klubu a Vígh & Vígh s.r.o. sa podarilo zorganizovať toto podujatie. Pohár prebiehal vo vynikajúcej nálade. Čo nás skormúti, je počet fanúšikov – divákov. Myslím si, že zaujať ľudí je ťažké. Keď sa v dedine nič nedeje, tak sa sťažujú a keď sa niečo usporiada, tak neprídu. Ale my sme svoj cieľ dosiahli – aby sa zišiel dobrý kolektív a aby sme zveľaďovali vzťahy medzi priateľskými mužstvami. Počasie nám prialo. Poverený kuchár Karol Béres a jeho pomocníci Imrich Paluk a Gabriel Kunyik uvarili chutný guláš, za čo im patrí vďaka.
Po vylosovaní hrali Salka s Mužlou a Svodín proti Brutom. Prvý zápas zohrali Svodín: Mužla s výsledkom 4:1. Mužstvá Mužly a Salky hrali nerozhodne 2: 2, kde napokon s 11-mi vyhralo mužstvo Salky s výsledkom 3:1.
Po týchto dvoch zápasoch nasledovala prestávka, keď dorast prevzal odmenu za výhru v majstrovstvách. Predstaviteľ futbalového zväzu Bohumil Toberny odovzdal pohár. Z príspevku Vígh & Vígh s.r.o. chalani dostali zlatú medailu a športový zväz ich obdaroval orámovanou skupinovou fotkou.
Po skončení malej oslavy pokračoval Pohár starostov, kde pre 3. miesto zápasili mužstvá Mužly a Brutov s výsledkom 2:0. Konečne vo finále sa stretli Svodín a Salka. Zápas sa skončil úspešne 2:1 v prospech Svodínčanov, čo znamená, že putovný pohár zostáva počas 1 roka určite u Svodínčanov. T. Kunyik

Výstava pod názvom „Mariánska cesta“

Na jar k nám dorazili z Maďarska výstavné kusy umelca, maliara Dániela Lászlóa, žijúceho
v budapešti.

Na zorganizovaní výstavy, ktorej diela zobrazujú výnimočné chvíle pútí na krásnych olejomaľbách,
spolupracovalo združenie „Szögyén Öröksége“ a prezídium „Mária Légió”.

Cesta pretína a spája v tvare kríža strednú Európu z rakúskeho mesta Mariazell po rumunský
Csíksomlyó a poľskú Czestohowú s Medugorjevom v Bosne Hercegovine. Pútnická cesta vytvára
cestnú sieť aj na území Slovenska a  pripája sa na ďalšie cestné siete v Maďarsku. Takto na trase Nové
Zámky – Márianosztra je jednou zo zastávok aj Svodín.

Na 10. výročí potvrdili úmysel spolupráce

„My, primátori a starostovia usadlostí Tata, Bystřice, Pinczóv a Svodín, veríme, že partnerstvo medzi
usadlosťami našich krajín je taká vznešená myšlienka, ktorá smeruje k vybudovaniu modernej, pevnej
a otvorenej európskej spoločnosti a dnešným dňom slávnostne obnovíme dohodu z pred 10. rokov
o spolupráci medzi našimi usadlosťami ako základ pokračovania spoločnej práce“
Toto stojí v preklade štyroch jazykov v dokumente, ktorý podpísali predstavitelia partnerských
usadlostí v poľskom Pinczówe. Svodín zastupovali G. Vígh starosta, L. Mikula, poslanec, Á. Baracska,
Szabolcs Méri. Skupina MadDogX sa tiež zúčastnili na oslave.
G. Vígh starosta oznámil, že zo zakladajúcich členov boli prítomní šiesti. Keďže on sám patrí medzi
zakladateľov, živo spomína na dokument o vzájomnej spolupráci pred 10. rokmi, podpísanie ktorého
sa uskutočnilo tiež na Mestskom úrade v Pinczówe.